Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μοτοδυναμική: Γ.Σ. στις 24 Μαΐου 2019 για έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων έως 5 εκατ. ευρώ

Μοτοδυναμική: Γ.Σ. στις 24 Μαΐου 2019 για έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων έως 5 εκατ. ευρώ
Η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων έως του ποσού των 5 εκατ. ευρώ θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μοτοδυναμική, στις 24 Μαΐου 2019
Η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων έως του ποσού των 5 εκατ. ευρώ θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μοτοδυναμική, που θα λάβει χώρα την 24η Μαΐου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (3/5/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «Εμπορική Εισαγωγική Αυτοκινήτων Δίτροχων και Μηχανών Θαλάσσης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.» («Εταιρία»), που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 5ηςΑπριλίου 2019 και σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2019, που θα λάβει χώρα την 24η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαππείου, Κήπος Ζαππείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα PRIVE, 1ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Ημερησίας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2019 έως 31-12-2019 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν.4548/2018.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2019, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.
6. Τροποποίηση και ειδικότερα επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας.
7. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018.
8. Ενημέρωση και έγκριση σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.
10. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018.
11. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ κατά άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.
12. Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.
Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 05.04.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 2019, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στον ίδιο τόπο και χώρο (ήτοι στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαππείου, Κήπος Ζαππείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα PRIVE, 1ος όροφος).
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γΆ του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης