Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή δίνει η Interlife - Τα δικαιώματα ψήφου, οι στόχοι

Μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή δίνει η Interlife - Τα δικαιώματα ψήφου, οι στόχοι
O Ιωάννης Βοτσαρίδης διευθύνων σύμβουλος της Interlife έχει έμμεσο έλεγχο δικαιωμάτων ψήφου 6,97%
Μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το βράδυ 14 Ιουνίου 2024 η Interlife στην Τακτική Γενική Συνέλευση στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται ότι ο κος Ιωάννης Βοτσαρίδης διευθύνων σύμβουλος της Interlife έχει έμμεσο έλεγχο δικαιωμάτων ψήφου 6,97% μέσω των ελεγχόμενων, από τον ίδιο, εταιρειών «ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» και «INTERBROKERS Α.Ε.» οι οποίες κατέχουν 5,31% και 1,66% των μετοχών της Εταιρείας αντίστοιχα.
Βάσει αυτού ο άμεσος και ο έμμεσος έλεγχος δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ι. Βοτσαρίδη ανέρχεται συνολικά σε 29%.

Άξονες συζήτησης

Στην Τακτική ΓΣ σήμερα θα ανακοινωθούν τα παραγωγικά/οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, τα προγράμματα που εξέδωσε το 2023, οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και οι δραστηριότητες του ΤΕΑ Interlife.
Προσθέτως θα συζητηθεί το ζήτημα αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, ο ρόλος του Κράτους και της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Επιδόσεις 2023

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά το 2023 ανήλθαν στο ποσό των € 93,82 εκ. έναντι του ποσού των € 82,54 εκ. που σημειώθηκε για το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 13,7%. Το 50,46% των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων προέρχονται από τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και το υπόλοιπο 49,54% αφορά λοιπούς κλάδους. Τα ασφαλιστικά έσοδα κατά το 2023 ανήλθαν στο ποσό των € 88,56 εκ. έναντι του ποσού των € 79,46 εκ. (IFRS Adjusted based on first implementation of IFRS 17) που σημειώθηκε για το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11,45%.Η Interlife το 2023 κατέγραψε κέρδη προ φόρων € 17,29 εκ. έναντι των € 0,93 εκ. ζημιών που κατέγραψε για το 2022.
Επισημαίνεται ότι από 1/1/2023 εφαρμόζεται για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 17 βάσει του οποίου προσδιορίζεται το ασφαλιστικό αποτέλεσμα. Έτος βάσης του παραπάνω προτύπου είναι το 2022 οπότε και το αποτέλεσμα της 31/12/2022 είναι αναπροσαρμοσμένο με βάση το ΔΠΧΑ 17. Κατά συνέπεια η ζημία ύψους € 7,97 του 2022 μειώθηκε στο ποσό των € 0,93 εκ. βελτιώνοντας ισόποσα τα ιδία κεφάλαια.
Οι Πληρωθείσες Αποζημιώσεις και η μεταβολή των Ασφαλιστικών Προβλέψεων προσαρμοσμένες με τον κίνδυνο για μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ορίζουν τα ΔΠΧΑ ανά κλάδο, με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2023 ανέρχονται σε: €63.700.999.

Επενδύσεις, σύνθεση, μερίδια

Η Εταιρεία διατηρεί σταθερή επενδυτική πολιτική και επενδύει κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος & αμοιβαία κεφάλαια ώστε να επιτυγχάνεται διαφοροποίηση και πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, μεγάλο μέρος των επενδυμένων κεφαλαίων έχει τοποθετηθεί σε ομόλογα, τόσο κρατικά όσο και εταιρικά. Τέλος, τα επενδυτικά ακίνητα αφορούν το 9,8% των επενδύσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό έχει τοποθετηθεί σε μετοχές και καταθέσεις.

Πέντε στόχοι

Βασικός στόχος της Εταιρείας είναι η φερεγγυότητά της σε συνεχή βάση, και να πληροί όλες εκείνες τις απαιτήσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο άμεσος διακανονισμός και η ταχύτητα πληρωμής αποζημιώσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα, καθώς και οι συνεργασία με τους πελάτες της και η συνεργασία με αντασφαλιστές.

TEA INTERLIFE

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το ιδρυθέν στις 31/5/2019 Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. Με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2023, το ΤΕΑ αριθμεί 601 ενεργά μέλη, εκ των οποίων 76 ανήκουν στην κατηγορία των εργαζομένων και 521 ανήκουν στην κατηγορία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
Το Τεχνικό Απόθεμα Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου ανέρχεται σε 2.781.500,07€ ενώ τα ίδια κεφάλαια (διαχείρισης) ανέρχονται σε 67.103,57 €
Μέχρι την 31/12/2023 έχουν δοθεί 12 παροχές (10 εφάπαξ παροχές και 2 μεταφορές σε άλλο ΤΕΑ) συνολικού ύψους 32.926,95 €.
Οι εργοδοτικές εισφορές προς το Ταμείο καλύπτονται πλήρως από τα όρια ανοχής των λειτουργικών εξόδων και δεν ενέχουν κίνδυνο για την Εταιρεία.

Ελ. Ερμ.
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης