Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Αποζημιώσεις 45 εκατ. για την Ασπίς Πρόνοια και 263.000 ευρώ για την Commercial Value

Αποζημιώσεις 45 εκατ. για την Ασπίς Πρόνοια και 263.000 ευρώ για την Commercial Value
Οι απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής αφορούν τις βεβαιωμένες απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων (ΚΔΑ) για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της ΚΔΑ
Σχετικά Άρθρα
Είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ προκαταβολή προς την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, για διανομή, συνεισφέρει το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, σε δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής.
Με την από 28.02.2023 απόφαση της Συνέλευσης των Μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (Εγγυητικό) παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του Εγγυητικού για την, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 139 του ν.4972/2022 (Νόμος), προκαταβολή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τα διαθέσιμα του Εγγυητικού, στην υπό ασφαλιστική εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, η οποία πληρούσε τις προϋποθέσεις της διάταξης του Νόμου.

Προκαταβολές για βεβαιωμένες απαιτήσεις

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό αυξάνει την αρχική προκαταβολή του άρθρου 92 του ν.4714/2020, ώστε, πλέον να ανέρχεται σε ποσό 45.000.000,00 ευρώ προς ικανοποίηση απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής.
Οι απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής αφορούν τις βεβαιωμένες απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων (ΚΔΑ) για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της ΚΔΑ ή επιλύθηκαν με δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, με ημερομηνία αναφοράς, την έναρξη ισχύος του Νόμου, ήτοι την 23.09.2022 (ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου σε ΦΕΚ).
Η καθ’ έκαστο δικαιούχο προσωρινή διανομή γίνεται, έναντι της υποχρέωσης του Εγγυητικού, όπως αυτή προσδιορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.3867/2010, με ευθύνη αποκλειστικά του ασφαλιστικού εκκαθαριστή μετά από αναλογική κατανομή εκ μέρους του της συνολικής προκαταβολής των 45.000.000,00 ευρώ, με βάση το ύψος της απαίτησης του κάθε δικαιούχου και λαμβάνοντας υπόψη ποσά τα οποία έχουν προκαταβληθεί σε εφαρμογή του άρθρου 92 του ν.4714/2020.

Εξάντληση υποχρέωσης

Δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 139 ν.4972/2022 η υπό ασφαλιστική εκκαθάριση Commercial Value ΑΑΕ, καθώς δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της διάταξης του Νόμου.
ε την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης της Συνέλευσης των Μελών, εξαντλείται η υποχρέωση του Εγγυητικού στο παρόν στάδιο των εκκαθαρίσεων και συνεπώς το τελευταίο δεν υπεισέρχεται καθ΄οιονδήποτε τρόπο στις εργασίες και εν γένει στις υποχρεώσεις των εκκαθαρίσεων.

Αποζημιώσεις σε 99 συμβόλαια της Commercial Value

Σε ό,τι αφορά την COMMERCIAL VALUE AAE Σ, συνέχεια της από 01 Φεβρουαρίου 2021 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τη Β’ Διανομή, δόθηκαν εντολές πληρωμής στις τράπεζες για την καταβολή συνολικού ποσού διανομής 263.000 ευρώ περίπου, για 99 συμβόλαια.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης