Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Αλλαγή στο τρόπο απόδοσης εισφορών επαγγελματιών και μισθωτών και 8 νέες ασφαλιστικές διατάξεις

Αλλαγή στο τρόπο απόδοσης εισφορών επαγγελματιών και μισθωτών και 8 νέες ασφαλιστικές διατάξεις
Oκτώ νέες ασφαλιστικές διατάξεις περιλήφθηκαν στο νόμο για την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση
Σχετικά Άρθρα

Αλλαγές στον τρόπο απόδοσης των εισφορών επαγγελματιών και μισθωτών, συμψηφισμός με το εργόσημο και άλλες 8 νέες ασφαλιστικές διατάξεις περιλήφθηκαν στο νόμο για την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση με την εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση.
Στον συγκεκριμένο νόμο (4826/2021) περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι τροπολογίες για την παράταση των δηλώσεων 2020 μέχρι 10.09 και την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2021 για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του έτους 2018 όπως και η τροπολογία για τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες έως το τέλος του 2022.

Εισφορές αμειβόμενων με Παραστατικά

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 75 καθορίζεται το ποσοστό των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α., για κύρια σύνταξη (13,33%) και για υγειονομική περίθαλψη (6,95%), από πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.). και τίθεται ανώτατο όριο στο ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς.
Συγκεκριμένα:

  1. Για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.), καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα). Η εισφορά υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού και διαμορφώνεται σε 13,33% υπέρ κύριας ασφάλισης και σε 6,95% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, εκ της οποίας 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα. Η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας. 
  2. Οι εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο στο σύνολό τους.
  3. Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει, δεν μπορεί να ξεπερνά τον έναν πλήρη μήνα ανά Π.Π.Υ. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ορίζεται το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί διά του συντελεστή 0,20.
  4. Ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης μη μισθωτών (πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, Ο.Α.Ε.Ε.) και αξιοποιείται βάσει των διατάξεων του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). Προς τον σκοπό αυτόν, μικρότερα του μήνα διαστήματα ασφάλισης (ημέρες ασφάλισης) εκλαμβάνονται ως υποδιαιρέσεις του πλήρους μήνα.
  5. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη καταβάλλεται εισφορά υγείας στον φορέα που έχει επιλεγεί με βάση τις διατάξεις του.
  6. Από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών εξαιρούνται: α) Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων. β) Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. γ) Αμοιβές από συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων που δεν συνιστούν εμπορική δραστηριότητα.
  7. Για το διάστημα από 1ης.2.2019 έως 31.12.2019 διενεργείται εκκαθάριση των εισφορών που έχουν καταβληθεί από Π.Π.Υ. κατόπιν διαίρεσης του συνολικού ετήσιου ποσού των εισφορών που έχει καταβληθεί μέσω Π.Π.Υ. για κύρια σύνταξη δια του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας.


Παράταση μείωσης εισφορών εργοδότη-εργαζόμενου

Παρατείνεται για ακόμη ένα έτος μέχρι την 31η. 12.2022 (ισχύει έως 31.12.2021), η μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου. Η απώλεια εσόδων που προκαλείται στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ από την ανωτέρω μείωση, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέμεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόμενο.
β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.). Το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 0,16 %
ββ) Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.).
γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) η οποία μειώνεται. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ.
Από την εισφορά της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π). Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού (35%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ.

Συμψηφισμός Εργόσημου και χρόνου ασφάλισης στον ΟΓΑ

Τροποποιείται, αναδρομικά από 1.1.2020, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα, ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης από εργόσημο του π. Ο.Γ.Α
Από 1ης.1.2020 ο χρόνος ασφάλισης από εργόσημο του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων!Ο.Γ.Α.) υπολογίζεται ως εξής:
α) Χρόνος ασφάλισης 150 ημερών και άνω. Εάν από το εργόσημο προκύπτει χρόνος ασφάλισης για ολόκληρο το έτος (ημέρες εργασίας 150 και άνω ελέγχεται εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.), που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος.
Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, η σχετική διαφορά αναζητείται.
Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπερκαλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016.
Εάν τα πρόσωπα ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, για την οποία, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην Ο.Γ.Α., οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου αξιοποιούνται για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του τρέχοντος έτους.
Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, με συνυπολογισμό εκείνων που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου, δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, η σχετική διαφορά αναζητείται.
Εάν τα πρόσωπα ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, για την οποία, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε άλλον πρώην φορέα ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.) ή το Δημόσιο, έχει εφαρμογή το άρθρο 36 του ν. 4387/2016. Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων αρχικά καθορίζεται ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει βάσει εργοσήμου και στη συνέχεια εφαρμόζεται το άρθρο 36 του ν. 4387/2016. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος από άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας, ε) Σε περίπτωση που κατ' εφαρμογήν των ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, αυτές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και εξοφλούνται σε πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

Επέκταση επιδόματος λοχείας σε δικηγορίνες

Δικαιούνται επίδομα κυοφορίας και λοχείας, οι έμμισθες δικηγόροι που υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ενιαίο Ταμείο Αυτοτελώς Απασχολούμενων -Τομέας Ασφάλισης Νομικών) και καταβάλλουν εισφορές κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για την έμμισθη απασχόλησή τους, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για μισθωτές ασφαλισμένες. Σε περίπτωση παράλληλης υποχρέωσης καταβολής εισφορών, δικαιούνται την υψηλότερη παροχή μητρότητας από αυτές που προκύπτουν από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Ευθύνη σε διοικήσεις για χρέη στον e-ΕΦΚΑ

Παρατείνεται έως την 31η.12.2021 (έληξε 31.12.2020) η προθεσμία υποβολής αίτησης για ευθύνη από οφειλές ασφαλιστικών εισφορών σε διοικήσεις νομικών προσώπων.
Εφαρμόζεται και για οφειλές που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και για τις οποίες ευθύνονται αλληλεγγύως, προσωπικά και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που είχαν βεβαιωθεί οφειλές κατ' εφαρμογή άλλης διάταξης, με την οποία θεσπίζεται αλληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις.

Μετονομάζεται «πόρος» η εισφορά στον ΛΑΕΚ

Μεταβάλλεται (από επιχορήγηση ή χρηματοδότηση σε απόδοση πόρου), ο χαρακτηρισμός των δαπανών των κλάδων “Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση”.

Παράταση της ενίσχυσης επιχειρήσεων του πολιτισμού

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τυχόν παράταση των χρονικών διαστημάτων για τα οποία χορηγείται η οικονομική ενίσχυση, προβλέπεται η εφαρμογή της για άλλα χρονικά διαστήματα και ρυθμίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ

Για το έτος 2021 (ίσχυε για τα έτη 2018-2020) η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. Ομοίως, παρατείνεται και για το 2021, η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των ανωτέρω πυρκαγιών.

Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2021, από την 27η Αυγούστου 2021 που ισχύει σήμερα. Εξαιρετικά, για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων παρατείνεται μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2021.
Η προβλεπόμενη έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών εξακολουθεί να χορηγείται ως ισχύει, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τα φυσικά πρόσωπα, μέχρι την 27η.08.2021.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης