Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από DBRS στην Τράπεζα Πειραιώς: Αναβάθμιση σε ΒΒ (high), με σταθερές προοπτικές

Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από DBRS στην Τράπεζα Πειραιώς: Αναβάθμιση σε ΒΒ (high), με σταθερές προοπτικές
Ψήφος εμπιστοσύνης από τον καναδικό οίκο…
Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Τράπεζας Πειραιώς στο BB (high) από Β (high) προηγουμένως, με σταθερές προοπτικές, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης DBRS.
Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη διαρκή βελτίωση του προφίλ του Ομίλου, χάρη στη διαρκή μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και τον περιορισμό σχηματισμού νέων.
Από την άλλη, οι δείκτες ποιότητας του ενεργητικού εξακολουθούν να παραμένουν σχετικά αδύναμοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Σύμφωνα με την DBRS Morningstar, τα NPEs θα αυξηθούν τα επόμενα τρίμηνα λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, του υψηλότερου κόστους ζωής και της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.
Ωστόσο, το προφίλ της τράπεζας είναι ισχυρότερο από ό,τι στο παρελθόν χάρη στην περαιτέρω απομάκρυνση του κινδύνου, την ισχυρότερη κάλυψη NPE και την υποστήριξη της πιστωτικής επέκτασης από έργα που συνδέονται με τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).
Η αναβάθμιση του καναδικού οίκου λαμβάνει υπόψη τα ενισχυμένα κεφαλαιακά αποθέματα του Ομίλου χάρη στη διαρκή εσωτερική δημιουργία κεφαλαίων, καθώς και τη μικρότερη επιβάρυνση από τα NPEs.
Η Πειραιώς έχει επιδείξει μεγάλη βελτίωση σε ό,τι αφορά την παραγωγή επαναλαμβανόμενων κερδών τα τελευταία χρόνια και πρόκειται να παραμείνει σε αυτή την τροχιά.
Ωστόσο, αναμένεται να υπάρξει κάποια συμπίεση περιθωρίου, πιθανώς λόγω των υψηλότερων λειτουργικών εξόδων στο άμεσο μέλλον, του υψηλού πληθωρισμού και των ψηφιακών επενδύσεων.
Επίσης, αρνητικά θα επιδράσει η αύξηση του πιστωτικού κόστους λόγω πιθανών νέων κινδύνων που σχετίζονται με την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων.
Πέρα από τα παραπάνω, η αξιολόγηση της DBRS λαμβάνει υπόψη το ισχυρό εγχώριο franchise του Ομίλου στη λιανική και εταιρική τραπεζική, αλλά και τη σταθερή θέση χρηματοδότησης και ρευστότητάς του.
Ενσωματώνουν δε τη μέτρια διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου και των ροών εσόδων της Πειραιώς, καθώς και το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC).

Αξιολογήσεις

Σύμφωνα με την DBRS, τυχόν νέα αναβάθμιση θα απαιτούσε ενίσχυση του προφίλ κινδύνου και της κεφαλαιοποίησης της Πειραιώς, παράλληλα με τη διατήρηση της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα.
Τυχόν υποβάθμιση θα ήταν αποτέλεσμα της επιδείνωσης της κεφαλαιακής βάσης ή της ποιότητας του ενεργητικού της Πειραιώς.
Επιδείνωση της κερδοφορίας μπορεί επίσης να συμβάλει σε υποβάθμιση.

Αιτιολόγηση αξιολόγησης

Franchise (BB): Η Πειραιώς είναι ένας από τους τέσσερις συστημικούς τραπεζικούς ομίλους στην Ελλάδα με συνολικό ενεργητικό, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023, περίπου 79 δισ. ευρώ και ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παραμένει βασικός μέτοχος του Ομίλου, κατέχοντας το 27%, ωστόσο στοχεύει να διαθέσει όλες τις μετοχές του στις ελληνικές συστημικές τράπεζες πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Μετά από μια βαθιά διαδικασία αναδιάρθρωσης, η Πειραιώς σκοπεύει να ενισχύσει και να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της, καθώς και να βελτιώσει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του ενεργητικού της, να αυξήσει τους όγκους δανείων και να διατηρήσει επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας.
Ωστόσο, η DBRS Morningstar θεωρεί ότι η ισχύς του Ομίλου περιορίζεται από μια μέτρια επιχειρηματική διαφοροποίηση.

Kέρδη (ΒΒ): Η κερδοφορία της Πειραιώς έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, της περικοπής δαπανών και των μειωμένων προβλέψεων επί επισφαλειών (LLPs).
Κατά την άποψη της DBRS Morningstar, ωστόσο, η βελτίωση του Ομίλου είναι πιθανό να αντισταθμιστεί από τη συμπίεση των περιθωρίων λόγω του ανταγωνισμού και του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης.
Αρνητικά συνδράμουν επίσης τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα και η αύξηση στο άμεσο μέλλον των προβλέψεων.
«Ταυτόχρονα, προσδοκούμε ότι οι πρωτοβουλίες για διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τις πηγές εσόδων και η βελτιστοποίηση του κόστους θα παραμένουν σημαντικοί μοχλοί υποστήριξης της κερδοφορίας του Ομίλου.
Η Πειραιώς παρουσίασε καθαρά κέρδη 575 εκατομμυρίων ευρώ το εννεάμηνο του 2023, μειωμένα κατά 26% σε ετήσια βάση (σε ετήσια βάση) ή υπερδιπλάσια σε ετήσια βάση, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων και στις δύο περιόδους.
Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 6% το 9μηνο του 2023, ωστόσο αυτό οφειλόταν στα σημαντικά μη επαναλαμβανόμενα εμπορικά κέρδη και σε έσοδα που δεν σχετίζονταν με τόκους που καταγράφηκαν το εννεάμηνο του 2022.
Σημαντική μετακύλιση των υψηλότερων επιτοκίων στο χαρτοφυλάκιο δανείων του Ομίλου σε συνδυασμό με περιορισμένη αύξηση του κόστους χρηματοδότησης των καταθέσεων, συνέβαλε στην ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους (ΝΙΙ) κατά 59% ετησίως το 9μηνο 2023.
Οι καθαρές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ενοίκια και άλλων εσόδων από μη τραπεζικές δραστηριότητες, αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο του 2023, παρά την αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Ο λόγος κόστους προς έσοδα της Πειραιώς ήταν ισχυρός, στο 32% το εννεάμηνο του 2023 σε υποκείμενη βάση, από 48% το εννεάμηνο του 2022.
Το ετήσιο κόστος κινδύνου του Ομίλου παρέμεινε σημαντικό σε περίπου 160 μονάδες βάσης το εννεάμηνο του 2023, από περίπου 190 μ.β.
Το εννεάμηνο του 2022, ωστόσο ήταν περίπου 90 μονάδες βάσης το εννεάμηνο του 2023, εξαιρουμένων των προβλέψεων για αποφυγή κινδύνου, από περίπου 80 μονάδες βάσης το εννεάμηνο του 2022, γεγονός που αντανακλά τις υψηλότερες ανησυχίες σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων».

Στοιχεία κινδύνου (BB): Οι δείκτες ποιότητας ενεργητικού της Πειραιώς έχουν βελτιωθεί, ωστόσο παραμένουν σχετικά αδύναμοι σε σύγκριση με τα διεθνή πρότυπα.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023, τα μεικτά NPEs ήταν 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 39% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης μεικτού NPE ήταν 5,5% (ή περίπου 3% καθαρά από προβλέψεις), από 8,8% ένα χρόνο νωρίτερα (5,3%).
Η ταμειακή κάλυψη NPE του Ομίλου αυξήθηκε σε 57,3% από 48,9% την ίδια περίοδο.
Τα δάνεια του σταδίου 2 αντιπροσώπευαν το 9% των ακαθάριστων δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, από 10% στο τέλος του 2022.
Η δημιουργία νέων δανείων μειώθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο του 2023, κυρίως λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και των υψηλών αποπληρωμών από τις εταιρείες.
Ωστόσο, η καθαρή πιστωτική επέκταση στο χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων ήταν περίπου 0,8 δισ. ευρώ το 9μηνο του 2023, κυρίως λόγω της εταιρικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων έργων που συνδέονται με το RRF.
Η παράταση του σχεδίου εγγυοδοσίας Ηρακλής (HAPS) για ένα έτος, έως τον Δεκέμβριο του 2024, μπορεί να συμβάλει στην απομάκρυνση του κινδύνου, αν και σε μικρότερο βαθμό, κατά την άποψη της DBRS Morningstar, λόγω των λιγότερο ευνοϊκών συνθηκών του σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους.
Το χαρτοφυλάκιο τίτλων του Ομίλου ανήλθε σε περίπου 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, ή 17% του ισολογισμού του: αποτελούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από χρεόγραφα, κυρίως ελληνικά κρατικά ομόλογα, που αντιπροσώπευαν το 11% του συνολικού ενεργητικού της Πειραιώς, και 2,2 φορές το κεφάλαιο Common Equity Tier 1 (CET1).
Λόγω της ταξινόμησης του 79% περίπου των συνολικών τίτλων στο Αποσβεσμένο Κόστος (Α) και της ραγδαίας αύξησης των επιτοκίων, το χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος έχει δημιουργήσει σημαντικές απραγματοποίητες ζημίες οι οποίες, ωστόσο, είναι απίθανο να πραγματοποιηθούν, δεδομένης της σταθερής ρευστότητας της Πειραιώς.

Xρηματοδότηση: Η DBRS Morningstar σημειώνει ότι το προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας της Πειραιώς έχει σταθεροποιηθεί σε υγιή επίπεδα, ωστόσο το επίπεδο διαφοροποίησης στο μείγμα χρηματοδότησης του Ομίλου παραμένει μέτριο με τις καταθέσεις πελατών να αντιστοιχούν στο 84% της συνολικής χρηματοδότησής του, ακολουθούμενο από πηγές της ΕΚΤ (8 %), διατραπεζική αγορά (5%) και χρεόγραφα (3%).
Οι καταθέσεις προέρχονται κυρίως από πελάτες λιανικής.
Το 76% των συνολικών εγχώριων καταθέσεων στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023 ήταν ταμιευτηρίου και όψεως, από 83% ένα χρόνο νωρίτερα.
Η χρηματοδότηση της ΕΚΤ ήταν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, μειωμένη κατά 62% σε ετήσια βάση, μετά τις πρόωρες αποπληρωμές και τις προθεσμίες για τα TLTRO III.
Ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) του Ομίλου και ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) ήταν 242% και 139% αντίστοιχα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023 και δεν προβλέπεται λήξη ομολόγων το 2024, ωστόσο η Πειραιώς έχει τη δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς ομολόγων Tier 2 ύψους 400 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024.

Kεφαλαιοποίηση (BB): Η κεφαλαιοποίηση της Πειραιώς έχει ενισχυθεί τους τελευταίους δώδεκα μήνες, λόγω της συνεχούς δημιουργίας κεφαλαίων καθώς και της χαμηλότερης επιβάρυνσης από τα NPEs.
Παρ’ όλα αυτά, η ποιότητα του κεφαλαίου του Ομίλου παραμένει σχετικά αδύναμη λόγω του σημαντικού επιπέδου DTC που υπολογίζεται στην κεφαλαιακή του διάρθρωση.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023, οι δείκτες CET1 και Συνολικού Κεφαλαίου της Πειραιώς ήταν 12,8% και 17,4% αντίστοιχα από 10,4% και 15,1% ένα χρόνο νωρίτερα.
Ως αποτέλεσμα, τα κεφαλαιακά αποθέματα ήταν 306 μ.β. για τον δείκτη CET1 και 288 μ.β. για τον δείκτη συνολικού κεφαλαίου πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023 ή 315 μ.β. και 302 μ.β. σε pro-forma βάση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης