Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

DBRS: Η βιωσιμότητα κρατικών χρεών στη Λατινική Αμερική μετά την πανδημία

DBRS: Η βιωσιμότητα κρατικών χρεών στη Λατινική Αμερική μετά την πανδημία
Κατά την άποψή της DBRS, τα υψηλότερα επίπεδα χρέους δεν αυξάνουν ουσιαστικά τους κινδύνους δημοσιονομικής βιωσιμότητας μακροπρόθεσμα

Οι λόγοι δημοσίου χρέους σε όλη τη Λατινική Αμερική έχουν αυξηθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της πανδημίας αναφέρει σε report του ο οίκος αξιολόγησης DBRS.
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το χρέος στο σύνολo της περιοχής αυξήθηκε κατά 9% ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2019 έως το 2020.
Παρόλα αυτά, ορισμένες κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής μπορούν τώρα να δανειστούν στην αγορά με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, καθώς οι κεντρικές τράπεζες προσφέρουν εξαιρετικά επεκτατική νομισματική πολιτική.
Κατά την άποψή της DBRS, τα υψηλότερα επίπεδα χρέους δεν αυξάνουν ουσιαστικά τους κινδύνους δημοσιονομικής βιωσιμότητας μακροπρόθεσμα.
Ωστόσο, ορισμένες χώρες είναι ευάλωτες σε χρηματοδοτικούς κινδύνους.
Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας αξιόπιστων σχεδίων για την αντιμετώπιση προϋπάρχουσων δημοσιονομικών ανισορροπιών.

Η αύξηση του δημόσιου χρέους ενδέχεται να μην προσθέτει στις υπάρχουσες προκλήσεις δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Οι κυβερνήσεις έχουν ανταποκριθεί στο σοκ του COVID-19, αναπτύσσοντας σημαντικούς δημοσιονομικούς πόρους για την υποστήριξη συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Η ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία και η δημοσιονομική ανταπόκριση αύξησαν τα επίπεδα του χρέους σε υψηλότερα επίπεδα.
Η προβλεπόμενη αύξηση του χρέους προς το ΑΕΠ από το 2019 έως το 2020 είναι 16% στην Κολομβία, 10% στο Μεξικό, 8% στη Βραζιλία και 4% στην Ουρουγουάη.
Ωστόσο, το υψηλότερο επίπεδο χρέους δεν αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής βιωσιμότητας.
Εάν υποθέσουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη επιστρέφει στο εκτιμώμενο δυνητικό της επιτόκιο και τα πραγματικά επιτόκια επιστρέφουν στα επίπεδα πριν από την πανδημία, το πρωτογενές ισοζύγιο σταθεροποίησης του χρέους στο Μεξικό, τη Βραζιλία και την Ουρουγουάη θα ήταν μόνο ελαφρώς υψηλότερο φέτος από ό,τι το 2020 (βλ. γράφημα 1).
Αυτό συμβαίνει επειδή η διαφορά «αύξησης επιτοκίου» (δηλαδή το πραγματικό πραγματικό επιτόκιο στο εκκρεμές χρέος μείον τον πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης) είναι θετική αλλά σχετικά μικρή και για τις τρεις χώρες.
Στην περίπτωση του Μεξικού, το πρωτογενές πλεόνασμα που απαιτείται για τη σταθεροποίηση του δείκτη χρέους αυξάνεται κατά μόλις 0,2% του ΑΕΠ.
Στην Ουρουγουάη, το πρωτογενές υπόλοιπο που σταθεροποιεί το χρέος αυξάνει λιγότερο από το μισό του 0,1% του ΑΕΠ.
Η κατάσταση στην Κολομβία είναι διαφορετική.
Η Κολομβία έχει μια αρνητική διαφορά «αύξησης επιτοκίου», που σημαίνει ότι οι τόκοι σε εκκρεμότητα χρέους αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό από το ΑΕΠ.
Η Κολομβία όχι μόνο μπορεί να σταθεροποιήσει τη δυναμική του χρέους ενώ τρέχει ένα πρωτογενές έλλειμμα, αλλά μπορεί να σταθεροποιήσει την αναλογία χρέους με ένα ακόμη μεγαλύτερο πρωτογενές έλλειμμα καθώς αυξάνεται ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ.
Ως αποτέλεσμα, το πρωτογενές υπόλοιπο που σταθεροποιεί το χρέος είναι ελαφρώς χαμηλότερο, όχι υψηλότερο, από ό, τι πριν από το σοκ του COVID-19.
grafima_1.JPG

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, το πραγματικό πραγματικό επιτόκιο μπορεί να μειωθεί εάν εξακολουθούν να υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης (βλ. γράφημα 2).
Εάν το πραγματικό κόστος δανεισμού παραμείνει στα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα, το πρωτογενές υπόλοιπο που σταθεροποιεί το χρέος και για τις τέσσερις χώρες είναι πιθανό να μειωθεί σταδιακά παρά το υψηλότερο απόθεμα χρέους.
Κατά συνέπεια, ελλείψει αρνητικών αναθεωρήσεων της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης ή των πραγματικών επιτοκίων, η αύξηση του δημόσιου χρέους το 2020 δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις προκλήσεις μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Όμως, οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι αυξάνονται για ορισμένες χώρες

Ωστόσο, η πανδημία άφησε τα δημόσια οικονομικά σε ορισμένες χώρες ευάλωτα σε κραδασμούς στην αγορά.
Η Βραζιλία και, σε μικρότερο βαθμό, το Μεξικό αντιμετωπίζουν μεγάλες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες το 2021 (βλ. γράφημα 3).
Στην περίπτωση της Βραζιλίας, αυτό οφείλεται στη βραχυπρόθεσμη διάρθρωση του προφίλ ωριμότητας καθώς και στην ανάγκη χρηματοδότησης μεγάλου δημοσιονομικού ελλείμματος.
Κατά τη διάρκεια του 2020, η Βραζιλία μείωσε τη μέση διάρκεια των νέων εκδόσεων χρέους προκειμένου να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης (βλ. γράφημα 4).
Ωστόσο, αυτό εγείρει επίσης βραχυπρόθεσμους κινδύνους.
Η ανάγκη αναχρηματοδότησης μεγάλου μεριδίου του χρέους το 2021, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι περίπου το ένα τρίτο του χρέους συνδέεται με το επιτόκιο πολιτικής, καθιστά τη δυναμική του χρέους στη Βραζιλία ιδιαίτερα ευαίσθητη στα αυξανόμενα επιτόκια.
Το ίδιο ισχύει για το Μεξικό αλλά, και πάλι, σε μικρότερο βαθμό.
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι λιγότερο ανησυχητικός στην Κολομβία και την Ουρουγουάη, όπου οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης το 2021 είναι συγκριτικά χαμηλές και το μερίδιο των χρεωστών μεταβλητού επιτοκίου είναι ελάχιστο.
Η εξάρτηση από τη χρηματοδότηση σε ξένο νόμισμα παρουσιάζει επίσης κάποιο κίνδυνο, αν και αυτός ο κίνδυνος φαίνεται σχετικά καλά διαχειριζόμενος.
Η Ουρουγουάη είναι η πιο εκτεθειμένη από τις τέσσερις οικονομίες με το 55% των υποχρεώσεων της κεντρικής κυβέρνησης σε ξένο νόμισμα, ακολουθούμενη από την Κολομβία και το Μεξικό (και οι δύο σε περίπου 35%).
Το χρέος σε ξένο νόμισμα δημιουργεί κινδύνους χρηματοδότησης και ισολογισμού για τον δημόσιο τομέα.
Ωστόσο, η Ουρουγουάη, η Κολομβία και το Μεξικό διατηρούν αρκετά αποθεματικά και προληπτικά πιστωτικά όρια με το ΔΝΤ, τα οποία από κοινού παρέχουν σημαντικά αποθέματα σε περίπτωση αναταραχών στις παγκόσμιες αγορές.
Επιπλέον, αυτές οι τρεις οικονομίες έχουν αξιόπιστες κεντρικές τράπεζες με στόχο τον πληθωρισμό, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Στην περίπτωση της Βραζιλίας, το δημόσιο χρέος είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου σε τοπικό νόμισμα, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο συναλλαγματικής ισοτιμίας.
grafima_2.JPG
Οι αξιόπιστες δημοσιονομικές άγκυρες μπορούν να μετριάσουν τους κινδύνους της αγοράς ενώ η πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση που απορρέει από το υψηλότερο χρέος είναι μικρή, και οι τέσσερις χώρες αντιμετωπίζουν προϋπάρχουσες δημοσιονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά και να τεθεί η δυναμική του χρέους σε βιώσιμο δρόμο.
Ακόμα κι αν το δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίζεται ουσιαστικά το 2021 καθώς λήγουν τα μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία και η ανάκαμψη συνεχίζεται (όπως υποτίθεται στις προβλέψεις του ΔΝΤ WEO), οι δημοσιονομικοί λογαριασμοί θα απαιτήσουν μια πρόσθετη προσαρμογή κατά την περίοδο μετά το 2021 για τη σταθεροποίηση των δεικτών χρέους.
Η κλίμακα αυτής της προσαρμογής κυμαίνεται από σχεδόν 4% του ΑΕΠ στη Βραζιλία έως 1% στο Μεξικό.
Υπό το φως αυτών των συνεχιζόμενων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της ανάγκης χρηματοδότησής τους στις αγορές, αξιόπιστα σχέδια μείωσης του ελλείμματος θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και στη διατήρηση της πρόσβασης σε χαμηλού κόστους δανεισμό.
Η Κολομβία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να συνεχίσει τη φορολογική μεταρρύθμιση που αυξάνει τα έσοδα τo 2021.
Η Βραζιλία, το Μεξικό και η Ουρουγουάη έχουν ως στόχο να μειώσουν σταδιακά το έλλειμμα μέσω αυστηρού ελέγχου των δαπανών.
Η πολιτική προθυμία να προωθηθούν αυτά τα σχέδια θα είναι σημαντική για την παρακολούθηση, ιδίως στην Κολομβία και τη Βραζιλία, οι οποίες διεξάγουν γενικές εκλογές το 2022.
Όσο οι συνθήκες παγκόσμιας χρηματοδότησης παραμένουν σχετικά ευνοϊκές και η εμπιστοσύνη της αγοράς παραμένει ισχυρή, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζουν σταδιακά τους δημοσιονομικούς λογαριασμούς και κατά τρόπο συνεπή με τους στόχους διαχείρισης της ζήτησης.
Ωστόσο, υπάρχουν βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι.
Οι αυστηρότεροι όροι παγκόσμιας χρηματοδότησης ή τα αυξανόμενα ασφάλιστρα κινδύνου θα μπορούσαν ενδεχομένως να αναγκάσουν ορισμένες χώρες όπως η Βραζιλία να επιλέξουν μεταξύ της αρχικής φόρτωσης της δημοσιονομικής προσαρμογής προκειμένου να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη ή να επιδεινώσουν τους κινδύνους διατηρησιμότητας του χρέους.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης