Αρθρα με ετικέτα Attica bank

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρίαση του της 30ης Ιουνίου 2010, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

α) Εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Ξυφαρά, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Σπυρίδωνα Παντελιά.

β) Ενσωμάτωσε ως πρόσθετο, μη εκτελεστικό μέλος, τον κ. Γεώργιο Χορταρέα, ο οποίος ορίσθηκε εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και προσδιόρισε τις αρμοδιότητές του.

γ) Εξέλεξε ομόφωνα ως Αντιπρόεδρο, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες, το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, ο οποίος θα εκτελεί τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις παραπάνω αλλαγές, επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1) Ιωάννης Γαμβρίλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένος Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
2) Αργύριος Ζαφειρόπουλος, Αντιπρόεδρος (Μη εκτελεστικό μέλος)
3) Κλεάνθης Παπαδόπουλος (Μη εκτελεστικό μέλος)
4) Aλέξανδρος Αντωνόπουλος (Μη εκτελεστικό Μέλος)
5) Γεώργιος Ξυφαράς (Μη εκτελεστικό μέλος)
6) Ιωάννης Ιωαννίδης (Εκτελεστικό μέλος)
7) Αθανάσιος Πρέσβελος (Μη εκτελεστικό μέλος)
8) Αθανάσιος Σταθόπουλος (Μη εκτελεστικό μέλος)
9) Αθανάσιος Τζακόπουλος (Μη εκτελεστικό μέλος)
10) Γεώργιος Τσουκαλάς (Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος)
11) Γεώργιος Παλαιοδήμος (Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος)
12) Γεώργιος Χορταρέας: Πρόσθετο, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου

Κατά τα λοιπά, και μετά την προαναφερόμενη επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδεμία αλλαγή επέρχεται ως προς την κατανομή αρμοδιοτήτων και των εξουσιών εκπροσώπησης της Τράπεζας και για τα θέματα αυτά εξακολουθούν και ισχύουν τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Η σχετική ανακοίνωση για το παραπάνω Πρακτικό έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την 1-4-2010 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αρ. φύλλου: 2350/6-4-2010.

BREAKING NEWS