Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Τα 11 βήματα της ασφαλιστικής αγοράς για την επόμενη τριετία

Τα 11 βήματα της ασφαλιστικής αγοράς για την επόμενη τριετία

Στα 3,3 δισ. τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών εταιριών

Η υγειονομική κρίση αφήνει βαρύ αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, ενώ επιτείνει σημαντικά κάποια από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Ελλάδα μετά τη δεκαετή κρίση χρέους.
Παρ’ όλα αυτά, με την κρίση του κορωνοϊού δίνεται η ευκαιρία στην ελληνική οικονομία για τον πλήρη μετασχηματισμό.

Αυτό επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, η οποία αναφέρει τα επόμενα βήματα της ασφαλιστικής αγοράς, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται από την ΤτΕ, αναφορικά με την φερεγγυότητα, στις 30.9.2019 η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση (SCR) ανήλθε σε 1,9 δισ. ευρώ, με τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,3 δισ. ευρώ.
Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς διαμορφώθηκε σε 0,7 δισ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ.
Από άποψη ποιότητας, τα επιλέξιμα κεφάλαια της ασφαλιστικής αγοράς σε ποσοστό 96% ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας, ενώ όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη κάλυψης.

Τα επόμενα βήματα της ΕΑΕΕ

Σε τρείς φάσεις θα κινηθεί η ΕΑΕΕ το επόμενο διάστημα: Η 1η φάση (βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού) περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις που θα αναληφθούν άμεσα κατά τα πρώτα δύο έτη υλοποίησης του πλάνου:

  • Δέσμευση ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών της ΕΑΕΕ για την ανάληψη δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης & του εγκλήματος σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, αλλά και εντός του κάθε οργανισμού. Η δέσμευση αυτή θα λάβει τη μορφή ειδικού Κώδικα Δεοντολογίας/Πρωτοκόλλου.
  • Οργάνωση επικοινωνίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων & ΕΑΕΕ για τα θέματα της απάτης με τον εκατέρωθεν ορισμό υπευθύνων για το σκοπό αυτό προσώπων.
  • Ενίσχυση lobbying ΕΑΕΕ με τις εμπλεκόμενες δημόσιες Αρχές για τα θέματα της ασφαλιστικής απάτης.
  • Επέκταση της συλλογής στατιστικών στοιχείων για τα θέματα της απάτης και σε άλλους κλάδους ασφάλισης, πέραν του κλάδου αυτοκινήτων, και συλλογή σε ετήσια βάση.
  • Ενεργοποίηση της συλλογής των νέων δεδομένων που αφορούν στην ασφαλιστική απάτη και τα οποία έχουν περι- ληφθεί στην πρόσφατα υπογραφείσα Σύμβαση Άδειας Χρήσης του Αρχείου ΥΣΑΕ.
  • Εμπλουτισμός πλατφόρμας Αρχείου Αυτοκινήτων Υ.Σ.Α.Ε. με δείκτες early warnings/alarms.
  • Συλλογή από τις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, ιδιαίτερων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, με σκοπό την έκδοση προειδοποιήσεων για νέες τάσεις απάτης.
  • Διαμόρφωση σε συνεργασία με άλλους φορείς ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα ασφαλιστι- κής απάτης για το προσωπικό των ασφαλιστικών εταιριών και τους συνεργατών τους (π.χ. ερευνητές, πραγματο- γνώμονες κ.α.).
  • Πραγματοποίηση από την ΕΑΕΕ ημερίδων ενημέρωσης για τις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη της σε θέματα ασφαλιστικής απάτης.

Στη δεύτερη και τρίτη φάση περιλαμβάνεται η εντατικοποίηση των προσπαθειών επικοινωνίας της ΕΑΕΕ με την Ελληνική Αστυνομία, με σκοπό τη σύναψη συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης και ιδίως τη δημιουργία ενός ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας των αστυνομικών δυνάμεων με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέσω της ΕΑΕΕ, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών αγορών.

  • Σχεδιασμός και πραγματοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης των καταναλωτών για την ασφαλιστική απάτη, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την έννοια της ασφαλιστικής απάτης και τις επιπτώσεις της στους καλόπιστους ασφαλισμένους καταναλωτές.

Προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Εντούτοις, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αναμένονται θετικές συνολικά για την περίοδο 2021-2022, λόγω και της αξιοποίησης των πόρων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης (NGEU).
Οι σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις αφορούν τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, την εξοικονόμηση ενέργειας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και τη θωράκιση του τομέα της υγείας.
Η αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων θα συντείνει ώστε η χώρα να κάνει τη μετάβαση σε ένα νέο, εξωστρεφές και βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2021 η οικονομική δραστηριότητα θα ανακάμψει και θα αυξηθεί με ρυθμό 4,2%, ενώ το 2022 θα σημειώσει αύξηση 4,8%.
Ο πληθωρισμός με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε αρνητικά επίπεδα το επόμενο διάστημα, κυρίως λόγω των χαμηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου αλλά και των τιμών των υπηρεσιών, ενώ θα καταγράψει θετικό αν και χαμηλό ρυθμό μεταβολής έως το 2022.
Το 2021 προβλέπεται σταδιακή επάνοδος στη δημοσιονομική ισορροπία. Υπό την προϋπόθεση ότι η πανδημία θα τεθεί υπό έλεγχο, το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά λόγω της σταδιακής απόσυρσης των επεκτατικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων και της προβλεπόμενης ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία θα συντελέσει καθοριστικά και στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ

Μειωμένα κατά 3,3% τα ασφάλιστρα στην ΕΕ

Το 2019, τα συνολικά ασφάλιστρα στις χώρες μέλη της Insurance Europe ανήλθαν σε 1.254 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η πτώση σημειώθηκε λόγω της απότομης μείωσης της δραστηριότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και στις διαρθρωτικές αλλαγές στις δραστηριότητες των Εταιριών του.
Αντίθετα, η ανάπτυξη στην ηπειρωτική Ευρώπη το κατά κεφαλήν ποσό που δαπανήθηκε για ιδιωτική ασφάλιση υγείας ήταν 248 ευρώ ή 15 ευρώ περισσότερο από το 2018.
Το ποσοστό διείσδυσης της ασφάλισης υγείας στην Ευρώπη αυξήθηκε ελαφρά σε μέσο όρο 0,84%.
Οι τεράστιες διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των χωρών αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις διαφορές στα εθνικά συστήματα υγείας.
Η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά ζημιών τείνει να συνδέεται στενά με τις οικονομικές συνθήκες, δεδομένου ότι αυτές επηρεάζουν σημα ντικά τη ζήτηση προϊόντων προστασίας.
Η θετική οικονομική ανάπτυ ξη που σημειώθηκε στην Ευρώπη το 2019, με το Α.Ε.Π. της Ε.Ε. των 28 να αυξάνεται κατά 1,6%, συνέβαλε στην αύξηση 2,2% των ασφαλίστρων.
Τα ασφάλιστρα ζωής μειώθηκαν 7,5% στα μέλη της Insurance Europe, αλλά αυξήθηκαν 4,7% στην ηπειρωτική Ευρώπη.
Τα συνολικά ασφάλιστρα στην ηπειρωτική Ευρώπη αυξήθηκαν για επτά χρόνια έως το 2019 με μέσο ρυθμό 3,9% ετησίως.
Οι πέντε μεγαλύτερες αγορές - το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ολλανδία - αντιπροσώπευαν μαζί το 76% όλων των ασφαλίστρων στην Ευρώπη.
Το 2019, το μέσο κατά κεφαλήν ποσό που δαπανήθηκε για την ασφάλιση (γνωστό ως ασφαλιστική πυκνότητα) στην Ευρώπη ήταν 2.085 ευρώ, εκ των οποίων 1.163 δαπανήθηκαν για ασφάλιση ζωής, 248 ευρώ για ασφάλιση υγείας και 680 ευρώ για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών.
Τα ασφάλιστρα ζωής στην Ευρώπη μειώθηκαν 7,5% το 2019, φθάνοντας τα 700 δισ. ευρώ, μετά από αύξηση 7% το 2018.
Η ισχυρή μείωση σχετίζεται με μείωση 34,8% των ασφαλίστρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης