Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Πλαστικά Θράκης: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων συμβούλων

Πλαστικά Θράκης: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων συμβούλων
Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαστικά Θράκης σε σώμα

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε΄ της με αριθμό 3/347/12.07.2005 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 18ης Ιανουαρίου 2021, εξέλεξε:
(α) την κα. Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη του Ιωάννη και
(β) την κα. Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αποστολάκου του Γεωργίου.
Η ως άνω αντικατάσταση και δη η εκλογή των συγκεκριμένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της απόφασης της Εταιρείας για την άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική συμμόρφωσή της και προσαρμογή της οργάνωσής της με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης.
Πιο συγκεκριμένα, η εκλογή των ως άνω νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αφενός συνάδει τόσο με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όσο και ιδίως με τις προβλέψεις του ως άνω νέου νόμου, ως προς τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των νέων μελών, αφετέρου δε εναρμονίζεται με τις διατάξεις του νέου νόμου περί καταλληλόλητας, πολυμορφίας και κυρίως επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η εκλογή των ως άνω νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται να ανακοινωθεί, σύμφωνα με τα υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενα, στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 19η Μαρτίου 2024, ως ακολούθως:
1) Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
2) Χρήστος - Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
3) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).
4) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
5) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
6) Πέτρος Φρονίστας του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
7) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
8) Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
9) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
10) Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης