Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Quest: Πράσινο φως από ΓΣ για τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων

Quest: Πράσινο φως από ΓΣ για τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων
Την 1/12/2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε
Την 1/12/2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε.
Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 30 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν είκοσι εννέα εκατό ογδόντα μία εννιακόσιες ογδόντα δύο (29.181.982) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 81,65%, επί συνόλου τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι (35.740.896) μετοχών της Εταιρείας.
Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία (μη λαμβανομένων υπόψη των 22.082 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:
Θέμα 1ο: Έγκριση διανομής τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 10.722.268,80 ευρώ - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως
Εγκρίθηκε η διανομή τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 10.722.268,80 ευρώ και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.
Υπέρ: 29.151.087 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,56% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχή: 30.895 ψήφοι.
Θέμα 2ο: Διάφορες ανακοινώσεις
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου.
Επιπλέον ενημερώθηκαν για έως τώρα απόκτηση 22.082 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης