Διεθνή

Tί σηματοδοτεί η ριζική αναμόρφωση του ESM - Πιο ευέλικτος να αντιμετωπίσει τραπεζικές κρίσεις και αναδιαρθρώσεις κρατικών χρεών

tags :
Tί σηματοδοτεί η ριζική αναμόρφωση του ESM - Πιο ευέλικτος να αντιμετωπίσει τραπεζικές κρίσεις και αναδιαρθρώσεις κρατικών χρεών
O ESM θα συνδράμει με κεφάλαια και στην εξυγίανση τραπεζών
Ριζικά αλλάζει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ESM όπως αποφάσισε το σημερινό 30/11 Eurogroup, προχωρώντας ένα βήμα πιο κοντά στην ενίσχυση της αρχιτεκτονικής του ευρώ καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει μια καταστροφική ύφεση που προκαλείται από την πανδημία.
Η συμφωνία καλύπτει μια πολυετή προσπάθεια ενίσχυσης του ESM, ο οποίος μπορεί να παρέχει 500 δισεκατομμύρια ευρώσε επείγοντα δάνεια σε οικονομίες της ζώνης του ευρώ.
Παράλληλα η συμφωνία προβλέπει μεγαλύτερες αρμοδιότητες για το ταμείο διάσωσης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μελλοντικών διάσωσης και ενισχύει τα προληπτικά πιστωτικά όρια που μπορεί να διαθέσει.
Οι υπουργοί συμφώνησαν επίσης για την έγκαιρη εισαγωγή του ESM ως backstop στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, το χρηματικό ποσό της ζώνης του ευρώ για την εκκαθάριση των αποτυχημένων τραπεζών. Αυτό θα ισχύει τώρα από το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα από ό, τι είχε προγραμματιστεί.

Μείωση ρίσκου

Η επίτευξη της συμφωνίας είναι ένα μήνυμα ότι η ζώνη του ευρώ μπορεί να αρχίσει να εργάζεται για τη δημιουργία μεγαλύτερων διχτυών ασφαλείας για τις οικονομίες και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα των κρατών - μελών της.
Οι διαπραγματεύσεις για τις αλλαγές στον ESM είχαν διακοπεί από το 2019 λόγω της εσωτερικής πολιτικής σε ορισμένες χώρες της ευρωζώνης, αλλά η τελευταία έκθεση σχετικά με τους κινδύνους στον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Ενιαίας Εξυγίανσης ώθησε εκ νέου τις διαπραγματεύσεις.

Η ανακοίνωση του Eurogroup

1. To Eurogroup συμφώνησε να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), να υπογράψει την αναθεωρημένη Συνθήκη τον Ιανουάριο του 2021 και να ξεκινήσει τη διαδικασία επικύρωσης.
Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μείωση του κινδύνου και τα περαιτέρω μέτρα που περιγράφονται παρακάτω, συμφωνήσαμε επίσης να προωθήσουμε την έναρξη ισχύος του κοινού backstop στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης έως τις αρχές του 2022.
Αυτές οι αποφάσεις σηματοδοτούν ένα άλλο σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης .

2.Η μεταρρύθμιση θα αναπτύξει περαιτέρω το πακέτο εργαλείων του ESM και θα ενισχύσει το ρόλο του ESM στο σχεδιασμό, τη διαπραγμάτευση και την παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδοτικής βοήθειας. Προβλέπει επίσης την καθιέρωση κοινού backstop στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) με τη μορφή πιστωτικού ορίου από τον ESM για την αντικατάσταση του Μέσου Άμεσης Ανακεφαλαιοποίησης, παρέχοντας ένα χρηματοοικονομικό δίχτυ ασφαλείας για τραπεζικές αναλύσεις στην Τραπεζική Ένωση, το οποίο θα βοηθήσει προστασία της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.
Αυτές οι αλλαγές θα ενισχύσουν την ικανότητα αντοχής και επίλυσης κρίσεων στη ζώνη του ευρώ.

3. Το 2018, δεσμευτήκαμε να εισαγάγουμε το κοινό backstop πριν από το τέλος του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι οι κίνδυνοι στον τραπεζικό τομέα έχουν μειωθεί επαρκώς.
Τα ιδρύματα συνέταξαν μια εκτεταμένη έκθεση μείωσης κινδύνων, η οποία δείχνει ότι όλοι οι δείκτες μείωσης κινδύνου βελτιώθηκαν σημαντικά, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα.
Συνολικά, παρατηρήσαμε μια σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στο σύστημα, καθώς και τη συνεχή αύξηση της ικανότητας που σχετίζεται με το MREL, σύμφωνα με τα σημεία αναφοράς που προσδιορίσαμε το 2018 για τη λήψη αποφάσεών μας σχετικά με την πρώιμη εισαγωγή του κοινού backstop.
Αυτά επιτεύχθηκαν χάρη στις συνδυασμένες σημαντικές προσπάθειες του τραπεζικού τομέα, των εποπτικών αρχών και των αρχών των κρατών μελών.
 Οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές και περαιτέρω ενέργειες συνέχισαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων παλαιού τύπου στο τραπεζικό σύστημα της ΕΕ από την ημερομηνία λήξης της έκθεσης.

4. Ορισμένες ευπάθειες, ωστόσο, παραμένουν, όπως αντικατοπτρίζονται στα επίπεδα NPL και τα μειονεκτήματα MREL σε σχέση με τα συμφωνημένα σημεία αναφοράς. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνδυασμό πρόσθετων προσπαθειών σε επίπεδο τράπεζας, κράτους μέλους και σε επίπεδο ΕΕ.
Επιπλέον, η κρίση του Covid είναι πιθανό να διακόψει προσωρινά ή να επιβραδύνει τις ευνοϊκές τάσεις που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη στενής παρακολούθησης των εξελίξεων και αντιμετώπισης τυχόν υπολειπόμενων ή αναδυόμενων τρωτών σημείων, με σκοπό τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, προστατεύοντας παράλληλα τους φορολογούμενους, σύμφωνα με τους θεμελιώδεις στόχους της Τραπεζικής Ένωσης.
Η αντιμετώπιση των NPL και η βελτίωση της δυνατότητας επίλυσης θα παραμείνουν επομένως προτεραιότητα.
Συνεπώς, θα συνεχίσουμε το έργο μας για περαιτέρω μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση, μέσω των μέτρων που περιγράφονται παρακάτω.
Θα παρακολουθούμε επίσης ενεργά την πρόοδο με τη μείωση του NPL σε σχέση με τα συμφωνημένα σημεία αναφοράς και την ανάπτυξη του MREL προς τους τελικούς στόχους ως μέρος της ολιστικής παρακολούθησης των κινδύνων, βάσει της τακτικής αναφοράς κινδύνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).

5. Το Eurogroup χαιρετίζει την πρόθεση της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ να διατηρήσει μια εκτεταμένη και ολοκληρωμένη εποπτική προσπάθεια για περαιτέρω μείωση των κινδύνων, ιδίως για τις τράπεζες υπό αυστηρότερη εποπτική παρακολούθηση, που εξακολουθεί να υπερβαίνει το όριο του 5% στον ακαθάριστο δείκτη NPL, ιδίως διασφαλίζοντας την εφαρμογή των τραπεζών».
Στρατηγικές μείωσης των NPLs, καθώς και μέσω των stress test και του επιτόπιου ελέγχου, ως μέρος της ολοκληρωμένης εργασίας του για την αντιμετώπιση όλων των τύπων τρωτών σημείων στον τραπεζικό τομέα. Υπογραμμίζουμε τη σημασία των τακτικών επιτόπιων επιθεωρήσεων και, όπου ενδείκνυται και προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, στοχευμένες κριτικές ποιότητας περιουσιακών στοιχείων για τράπεζες με σημαντικές ευπάθειες όπως, ενδεικτικά, υψηλά επίπεδα NPL ή αδιαφανή και ρευστά περιουσιακά στοιχεία. Χαιρετίζουμε επίσης την πρόθεση της ΕΚΤ να επικεντρωθεί στην προληπτική ετοιμότητα των τραπεζών για τυχόν επικείμενη επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων τους ως αποτέλεσμα της κρίσης του Covid.

6. Προσβλέπουμε στα αποτελέσματα της άσκησης δοκιμών πίεσης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα το 2021, η οποία θα εκτιμήσει την ικανότητα των τραπεζών να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες προκλήσεις και υπογραμμίζουμε τη σημασία των τακτικών δοκιμών πίεσης με επαρκή ευρεία κάλυψη.
Χαιρετίζουμε το συνεχιζόμενο έργο που ηγείται η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τις αλλαγές στο πλαίσιο δοκιμών πίεσης σε ολόκληρη την ΕΕ για την ενίσχυση της συνάφειας, της συγκρισιμότητας και της διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έκθεσή του.
Σε αυτό το πλαίσιο, ενθαρρύνουμε την ΕΑΤ να επανεξετάσει το εύρος της επαναλαμβανόμενης δοκιμής πίεσης σε όλη την ΕΕ για να εξασφαλίσει ευρύτερη αντιπροσωπευτικότητα του τραπεζικού πληθυσμού υπό την αρμοδιότητα του SRB.
Χαιρετίζουμε βελτιώσεις στην ενίσχυση της ευαισθησίας στην αποκάλυψη των αποτελεσμάτων της δοκιμής στρες EBA.
Καλούμε την ΕΑΤ να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο έως τα μέσα του 2021.

7.Υποστηρίζουμε το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής για ένα νέο σχέδιο δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δίκτυα, βασιζόμενο στο σχέδιο δράσης του 2017, εστιάζοντας ιδίως στην ανάπτυξη των δευτερογενών αγορών και στη μεταρρύθμιση των πλαισίων αφερεγγυότητας. Αυτό θα συμβάλει στην οικονομική σταθερότητα και την προστασία των φορολογουμένων.

8. Το Eurogroup χαιρετίζει την αποφασιστικότητα της SRB να θέσει τους τελικούς μεμονωμένους στόχους 2024 MREL των τραπεζών το 2021 σύμφωνα με τις BRRD2 και SRMR2 και με βάση την τρέχουσα πολιτική SRB και να εξασφαλίσει τη σταθερή ανάπτυξη του MREL buffer σύμφωνα με αυτούς τους στόχους. Σημειώνουμε τη σημαντική συσσώρευση του SRF τα τελευταία χρόνια και σημειώνουμε ότι θα αυξηθούν περαιτέρω συνεισφορές σύμφωνα με το συμφωνημένο επίπεδο στόχου τουλάχιστον του 1% των καλυμμένων καταθέσεων στο τέλος της μεταβατικής περιόδου.

9. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της διασφάλισης ότι οι τράπεζες έχουν επαρκή εσωτερική ικανότητα για να απορροφούν ζημίες και μπορούν να επιλυθούν. Υπενθυμίζουμε τη συμφωνία ότι η χρήση του SRF σε αμοιβαία βάση και η μεταφορά συνεισφορών στο SRF εξαρτώνται από τη μονιμότητα του νομικού πλαισίου επίλυσης του οποίου οι κανόνες είναι ισοδύναμοι και οδηγούν τουλάχιστον στο ίδιο αποτέλεσμα με αυτούς που αναφέρονται στο τον κανονισμό SRM, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τα εργαλεία επίλυσης, ιδίως εκείνων που αφορούν την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης.
Επιπλέον, όσον αφορά τις απαιτήσεις MREL, υποστηρίζουμε την άποψη του SRB ότι το άρθρο 12γ SRMR (4) προβλέπει ότι το SRB θα απαιτήσει οντότητες εξυγίανσης των G-SIIs, Top Tier Banks και Other Pillar 1 Banks για να επιτύχουν επίπεδο μειωμένης εξασφάλισης ίσο με 8% TLOF (Σύνολο υποχρεώσεων και ίδια κεφάλαια), συμπεριλαμβανομένων των πιθανών προσαρμογών που προβλέπονται στο το νομικό πλαίσιο, και ότι αυτή η απαίτηση είναι επιπρόσθετη των απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης του πυλώνα 1 του άρθρου 12δ του SRMR και του άρθρου 12ε.
Χαιρετίζουμε την υποστήριξη της Επιτροπής για αυτήν την προσέγγιση.
Για απορρόφηση ζημιών, η χρήση του SRF, και ως εκ τούτου η κοινή υποστήριξη για το σκοπό αυτό, θα εξαρτηθεί από την ελάχιστη συνεισφορά από μέτοχους και πιστωτές 8% TLOF, εξαιρουμένων των ιστορικών ζημιών σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

10. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, και επίσης ενόψει της ενδεχόμενης λήξης του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις μετά την πανδημία, καλούμε την Επιτροπή να αναθεωρήσει το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τις τράπεζες στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων, και οι δύο ξεκινούν το 2021 και θα ολοκληρωθεί παράλληλα έως το 2023, διασφαλίζοντας την έναρξη ισχύος ταυτόχρονα με την αναθεώρηση του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των δύο πλαισίων, επαρκής επιμερισμός των βαρών των μετόχων και των πιστωτών για την προστασία των φορολογουμένων, και διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Καλούμε την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο έως τον Οκτώβριο του 2021.

11. Υπενθυμίζουμε ότι, όπου δεν πληρούνται τα ποσοτικά κριτήρια για τη μείωση των κινδύνων, οι Όροι Αναφοράς του 2018 καλούν τα κράτη μέλη να αναλάβουν συγκεκριμένες προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων των καθεστώτων αφερεγγυότητας και επιβολής του χρέους.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζουμε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μείωση του κινδύνου από την Ελλάδα και την Κύπρο και σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι η Ελλάδα και η Κύπρος υιοθέτησαν πρόσφατα φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια αφερεγγυότητας τους και θέσπισαν δευτερεύουσες αγορές, συστήματα πληροφορικής και ένα σύστημα προστασίας περιουσιακών στοιχείων ή μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχα για τη διευκόλυνση της περαιτέρω μείωσης των NPL.
Χαιρετίζουμε τη δέσμευση της Ελλάδας να υιοθετήσει το συντομότερο δυνατό την αναγκαία παράγωγη νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της αφερεγγυότητας και να εφαρμόσει το απαραίτητο σύστημα πληροφορικής για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή όλων των εξασφαλίσεων όταν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες αφερεγγυότητας.
Όσον αφορά την Κύπρο, χαιρετίζουμε τις νομικές πρωτοβουλίες που συζητούνται για τη βελτίωση του πλαισίου που διέπει τις εταιρείες απόκτησης πιστώσεων, καθώς και την πρόθεση των αρχών να αναθεωρήσουν τον εταιρικό νόμο, με στόχο την απλοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αφερεγγυότητα, και καλούμε τις αρχές να μεταφέρουν εγκαίρως την οδηγία για την προληπτική αναδιάρθρωση.
Χαιρετίζουμε επίσης τις δεσμεύσεις της Ελλάδας στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας και της Κύπρου στο πλαίσιο της παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα να συνεχίσουν να καταβάλλουν πρόσθετες στοχευμένες προσπάθειες με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας των πλαισίων αφερεγγυότητας τους, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα των τραπεζών τομέα και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύστημα και τη συμπερίληψη τέτοιων μεταρρυθμίσεων, όπου ενδείκνυται και δεν καλύπτονται από άλλο πλαίσιο, στα αντίστοιχα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
Οι εγκριθείσες και οι επικείμενες μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στη διατήρηση της σταθερής βελτίωσης των ισολογισμών των τραπεζών ώστε να φέρουν τα NPL εντός των συμφωνημένων σημείων αναφοράς.

12. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση θεωρούν ότι έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος στη μείωση του κινδύνου για να προχωρήσει η έγκαιρη εισαγωγή του backstop στο SRF. Το backstop θα τεθεί σε λειτουργία μετά την έγκριση με κοινή συμφωνία του ψηφίσματος από το Συμβούλιο των Διοικητών του ΕΜΣ για τη χορήγηση της διευκόλυνσης backstop βάσει της Συνθήκης ΕΜΣ.
Κατά συνέπεια, το Eurogroup συμφώνησε επίσης να τροποποιήσει τη Διακυβερνητική Συμφωνία (IGA) για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, προκειμένου να προωθηθεί η αμοιβαιοποίηση των εκ των υστέρων συνεισφορών.

13. Τα κράτη μέλη θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας για την τροποποίηση της IGA ταυτόχρονα με τη συμφωνία που τροποποιεί τη Συνθήκη του ΕΜΣ, όπου είναι δυνατόν και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές τους απαιτήσεις, και, εν πάση περιπτώσει, το συντομότερο δυνατόν για την πρώιμη εισαγωγή του κοινού backstop στις αρχές του 2022.

14. Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας σήμερα είναι πολύ πιο δυνατός και πιο ανθεκτικός από ό, τι πριν από δέκα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, κατάφερε να διατηρήσει τη χρηματοδότηση της οικονομίας, προστατεύοντας έτσι τις θέσεις εργασίας και διατηρώντας τις οικονομικές προϋποθέσεις για ταχεία ανάκαμψη. Αυτό κατέστη εφικτό από τις εργασίες για την Τραπεζική Ένωση από το 2012.
Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα είναι ένα άλλο κρίσιμο βήμα σε αυτό το θέμα.
Με τη μεταρρύθμιση της Συνθήκης του ESM και την καθιέρωση μιας κοινής βάσης ενισχύουμε το δίχτυ ασφαλείας που δημιουργήσαμε για τους ευρωπαίους πολίτες μας.
Eurogroup δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και για την περαιτέρω ανάπτυξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php:65) in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 755