Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Ελληνική τράπεζα αποζημιώνει πελάτη για λάθος συμβουλή σε ομόλογα της Hellas II

Ελληνική τράπεζα αποζημιώνει πελάτη για λάθος συμβουλή σε ομόλογα της Hellas II
Για το ομόλογο δεν είχε εγκριθεί ενημερωτικό δελτίο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Την αποζημίωση πελάτη ελληνικής τράπεζας για το σύνολο του ποσού που επένδυσε στα ομόλογα της εταιρείας “Hellas Telecommunications II S.a.r.l.” αποφάσισε το Εφετείο Αθηνών, μετά από δεκαετή δικαστική διαμάχη.
Ειδικότερα, το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την πρώτη τελεσίδικη απόφαση που δικαιώνει επενδυτή και τον αποζημιώνει για το σύνολο του ποσού που επένδυσε στα ομόλογα της εταιρείας “ Hellas Telecommunications II S.a.r.l.” με έδρα το Λουξεμβούργο.
Σύμφωνα με την απόφαση, η εν λόγω εταιρεία “ανήκε στον Όμιλο “HELLAS GROUP” και ήταν μητρική της εγκατεστημένης στην Ελλάδα εταιρίας τηλεπικοινωνιών “TIM Hellas”, την οποία είχε εξαγοράσει και η οποία τον Ιούνιο του 2007 μετονομάστηκε σε “WIND Hellas”.
Τα ομόλογα μειωμένης εξασφαλίσεως (subordinated bonds) που εξέδωσε η Hellas II, διετέθησαν και στο ελληνικό επενδυτικό κοινό.
Η απόφαση του Εφετείου Αθηνών υποχρεώνει την Τράπεζα που συνέστησε την αγορά του εν λόγω προϊόντος στον πελάτη της, να τον αποζημιώσει εντόκως για το σύνολο του επενδυθέντος ποσού.
Οι κύριες παραδοχές της απόφασης είναι ότι:
- Η τράπεζα δεν ενημέρωσε προσηκόντως τον επενδυτή για την φύση και τους κινδύνους του εν λόγω προϊόντος, και ιδίως σχετικά με την οικονομική πορεία της εκδότριας των ομολόγων εταιρίας, το ότι εκδίδονταν από εταιρεία του εξωτερικού με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα και ήταν μειωμένης εξασφάλισης – εξηγώντας με κατανοητό τρόπο των έννοια του τελευταίου αυτού χρηματοπιστωτικού όρου.
- Για το ομόλογο δεν είχε εγκριθεί ενημερωτικό δελτίο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ούτε είχε διαβιβαστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοτικό διαβατήριο από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.
- Η αξιολόγηση του ομολόγου από τους οίκους πιστωτικής αξιολόγησης κατά τον χρόνο αγοράς του ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, καθιστώντας το επενδυτικό προϊόν πολύ υψηλού κινδύνου (Caa1).
- Συρρέει αδικοπρακτική και ενδοσυμβατική ευθύνη της τράπεζας, από την σιωπηρώς καταρτισθείσα σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών και την εξ αυτής υποχρέωση της τράπεζας για ορθή, ακριβή, πλήρη, σαφή και ανάλογη με το μορφωτικό επίπεδο και τις γνώσεις του επενδυτή ενημέρωση.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω υπόθεση έχει σημαντικό πρακτικό ενδιαφέρον για το σύνολο των επενδυτών που απώλεσαν κεφάλαια λόγω τοποθέτησης στο ως άνω ομόλογο, διότι περιλαμβάνει ουσιαστική και αναλυτική κρίση περί των κινδύνων του επίδικου προϊόντος και των ελαττωμάτων της διάθεσής του στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει την ενδοσυμβατική ευθύνη της Τράπεζας ως επενδυτικής συμβούλου η οποία υπόκειται σε εικοσαετή παραγραφή.
Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια σειράς αποφάσεων στον τομέα της προστασίας των επενδυτών σε υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκε ενεργά το γραφείο μας, όπως των ομολόγων της lehman brothers, των ομολόγων ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds), συμβάσεων τύπου margin, διαχείρισης χαρτοφυλακίων κλπ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης