Τελευταία Νέα
Διεθνή

ΕΚΤ: Ανεπαρκείς και αισιόδοξες οι προβλέψεις των τραπεζών για τα NPEs, σήμα για μερίσματα

tags :
ΕΚΤ: Ανεπαρκείς και αισιόδοξες οι προβλέψεις των τραπεζών για τα NPEs, σήμα για μερίσματα
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι προβλέψεις για απώλεια δανείων σημαντικών τραπεζών αυξήθηκαν στο 0,76% των δανείων (σε ετήσια βάση)
Οι προβλέψεις για απώλεια δανείων των τραπεζών αυξήθηκαν σημαντικά στις αρχές του 2020 εν μέσω της απότομης συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά υπήρξε επίσης μεγάλη διακύμανση μεταξύ των προβλέψεων των τραπεζών, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ανάλυσή της.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι προβλέψεις για απώλεια δανείων σημαντικών τραπεζών αυξήθηκαν στο 0,76% των δανείων (σε ετήσια βάση), περισσότερο από 2,5 φορές το επίπεδο του προηγούμενου έτους, αλλά εξακολουθούν να είναι κάτω από τα ανώτατα επίπεδα του 1,2-1,4% στην προηγούμενη οικονομική ύφεση (2008-09 και 2011-13).
Μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στη μετάβαση των μη χρηματοοικονομικών εταιρικών δανείων (NFC) στο Στάδιο 2, ενώ ο δείκτης δανείων του Σταδίου 3 παρέμεινε γενικά αμετάβλητος (βλ. Διάγραμμα Α, αριστερό πλαίσιο).
Τα επίπεδα παροχής ήταν ευρέως διασκορπισμένα τόσο μεταξύ χωρών όσο και στις τράπεζες στις ίδιες χώρες (βλ. Διάγραμμα Α, δεξί πλαίσιο).

Σε κάποιο βαθμό, η ευρεία διασπορά μπορεί να εξηγηθεί από την έντονη οικονομική αβεβαιότητα και τις ετερογενείς τομεακές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19.
Η κλίμακα του οικονομικού σοκ που προκαλείται από την πανδημία, η αβεβαιότητα γύρω από την ανάκαμψη και οι δυσκολίες στη μέτρηση του αντίκτυπου των κυβερνητικών μέτρων στήριξης καθιστούν δύσκολο για τις τράπεζες να εκτιμήσουν αξιόπιστα τις πιστωτικές απώλειες επί του παρόντος.
Η απόκλιση στην πολιτική τραπεζών μπορεί να αντικατοπτρίζει εν μέρει τις διαφορές στο μείγμα των χαρτοφυλακίων, για παράδειγμα, όσον αφορά τα ανοίγματα σε τομείς που πλήττονται από την πανδημία (βλ. Διάγραμμα Β, αριστερό πλαίσιο, αριστερό διάγραμμα) ή στην ποικιλομορφία της επίδρασης των δημοσίων μέτρων στήριξης για τους δανειολήπτες.
Επιπλέον, η τρέχουσα μετάβαση στο νέο, πιο προσανατολισμένο προς το μέλλον λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 9, μαζί με άλλα μέτρα, μπορεί επίσης να έχει οδηγήσει σε διαφορές, αν και οι αρχές έχουν παράσχει οδηγίες για την αποφυγή υπερβολικής προκυκλικότητας.

Οι διαφορές στα ανοίγματα έναντι πιο ριψοκίνδυνων τομέων, τα διαθέσιμα κέρδη πριν από την πρόβλεψη και η αισιοδοξία για την οικονομική ανάκαμψη μπορεί εν μέρει να εξηγήσουν τη διαφορά στα στοιχεία.
Ωστόσο, είναι πιθανό ότι ορισμένες από τις διαφορές στις προβλέψεις μεταξύ των τραπεζών αντικατοπτρίζουν την ανεπαρκή παροχή από ορισμένες τράπεζες, εν μέρει λόγω των περιορισμών κερδοφορίας.
Σε γενικές γραμμές, οι τράπεζες εισήλθαν στην κρίση με χαμηλή κερδοφορία, αφήνοντας ορισμένα ιδρύματα με περιορισμένη ικανότητα να χρησιμοποιούν αποθέματα από λειτουργικά κέρδη για να διαχειριστούν τις πιστωτικές απώλειες.
Συγκεκριμένα, πολλές (αλλά όχι όλες) τράπεζες στο πιο αδύναμο τεταρτημόριο των προ προβλέψεων κερδών έτειναν να έχουν τις χαμηλότερες προβλέψεις.
Αυτή η σχέση μπορεί να αντικατοπτρίζει εν μέρει το χαμηλότερο προφίλ κινδύνου των τραπεζών με χαμηλότερα λειτουργικά κέρδη, αλλά είναι επίσης συνεπές με την ανάλυση ιστορικών δεδομένων, το οποίο διαπιστώνει ότι οι προβλέψεις σχετίζονται θετικά με την προ-παροχή λειτουργικών κερδών ακόμη και μετά τον έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου.
Τα ποικίλα επίπεδα αισιοδοξίας για την οικονομική ανάκαμψη φαίνεται επίσης να έχουν επηρεάσει τις εκτιμήσεις για μελλοντικές πιστωτικές απώλειες.
Τα δεδομένα οικονομικών καταστάσεων δείχνουν διαφορετικά επίπεδα αισιοδοξίας στα μακροοικονομικά σενάρια που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 σε σύγκριση με εκείνα που παράγονται από τις κεντρικές τράπεζες (βλ. Διάγραμμα Β, δεξί πλαίσιο), τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την κινητικότητα περιουσιακών στοιχείων και την κάλυψη ζημιών.
Επιπλέον, η αβεβαιότητα σχετικά με την ταχύτητα της ανάκαμψης επηρεάζει τις αναμενόμενες απώλειες για τη ζωή και τις καταγεγραμμένες προβλέψεις.
Η επίδραση αυτού φαίνεται επίσης στη διακύμανση μεταξύ των τραπεζών στην ανάπτυξη των δεικτών κάλυψης, με μια μικρή πλειοψηφία των τραπεζών (52%) να αναφέρει ότι πέφτει η κάλυψη των δανείων NFC σταδίου 3 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Όσον αφορά το μέλλον, η μελλοντική πορεία των πιστωτικών απωλειών παραμένει πολύ αβέβαιη, ιδίως όταν το μορατόριουμ και άλλα καθεστώτα στήριξης λήγουν το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Στις δημόσιες γνωστοποιήσεις τους, οι περισσότερες τράπεζες δείχνουν ότι αναμένουν να κλείσουν με χαμηλότερες προβλέψεις το δεύτερο εξάμηνο του 2020 , υποθέτοντας ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν επιδεινώνεται περαιτέρω.
Ωστόσο, μια ασθενέστερη από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αισιόδοξες παραδοχές στις οποίες βασίζονται τα μοντέλα αναμενόμενης πιστωτικής απώλειας των τραπεζών μπορεί να καταστήσουν τα τρέχοντα επίπεδα προβλέψεων ανεπαρκή.
Στην πραγματικότητα, οι ετήσιες προβλέψεις των τραπεζών υπολείπονται των προβλεπόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου για το 2020 στο βασικό σενάριο (βλ. Διάγραμμα 3.18 στην Ενότητα 3.2).
Από την άποψη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, είναι χρήσιμο οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ να έχουν γενικά αποφύγει την υπερβολική προκυκλικότητα των προβλέψεων, αλλά εκείνες με λιγότερο συντηρητικές πολιτικές ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσουν τα επίπεδα κάλυψης έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων και η διαφάνεια οικονομικές δηλώσεις, καταλήγει η ΕΚΤ.

«Σήμα» από την ΕΚΤ για άρση της απαγόρευσης διανομής μερισμάτων από το 2021

«Σήμα» για την άρση της απαγόρευσης διανομής μερισμάτων από τις τράπεζες της Ευρωζώνης το 2021, έστειλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Οι τράπεζες της Eυρωζώνης θα έχουν το δικαίωμα να καταβάλουν μερίσματα από το επόμενο έτος, εάν πείσουν τις εποπτικές αρχές ότι οι ισολογισμοί τους είναι αρκετά ισχυροί για να επιβιώσουν από την οικονομική και χρηματοοικονομική επίπτωση της πανδημία, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Yves Mersch.
Η ΕΚΤ έδωσε εντολή στις τράπεζες της Ευρωζώνης να σταματήσουν τη διανομή των μερισμάτων, λίγο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας στην Ευρώπη.
Έκτοτε, οι τράπεζες ασκούν πιέσεις ώστε να επιτραπεί στις ισχυρότερες τράπεζες να συνεχίσουν τις διανομές κεφαλαίου στις αρχές του επόμενου έτους, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.
Ο Yves Mersch, αντιπρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι ανησυχεί πως οι τράπεζες που επωφελούνται από μια κανονιστική χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα καταβάλουν μέρος αυτού του κεφαλαίου στους μετόχους, αλλά θα ήταν δύσκολο να διατηρηθεί η απαγόρευση μερισμάτων πέραν το τέλος του τρέχοντος έτους.
Ο Mersh αναφέρθηκε στα νομικά εμπόδια και εξέφρασε την προσδοκία ότι άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επανεκκινήσουν τις πληρωμές μερισμάτων.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης