Χρηματιστήριο

Οι λεπτομέρειες της αύξησης κεφαλαίου της Νίκας – Σήμερα (24/11) η αποκοπή του δικαιώματος

Οι λεπτομέρειες της αύξησης κεφαλαίου της Νίκας – Σήμερα (24/11) η αποκοπή του δικαιώματος
Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια που θα αντληθούν και οι εκτιμήσεις της διοίκησης για το σύνολο της χρήσης 2020
Σήμερα 24/11 ξεκινάει η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου της Νίκας με την αποκοπή του σχετικού δικαιώματος.
Η αύξηση γίνεται με αναλογία 1 νέα για κάθε 3 παλιές προς 0,75 ευρώ ανά νέα μετοχή.
Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικός Μέτοχος του Εκδότη, ήτοι Μέτοχος με ποσοστό >5%, είναι η εταιρία GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED με ποσοστό Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 93,36%.
Η Givenrise Investments Limited έχει δηλώσει ότι δεσμεύεται: Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που της αντιστοιχούν, να καλύψει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες μετά το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το Δ.Σ. της Εταιρίας προκειμένου να καλυφθούν και οι μετοχές αυτές και να διατηρήσει κατ’ ελάχιστον ποσοστό 51% για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Nέων Mετοχών.
Επιπλέον δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ.
Στις 30/6 τα ίδια κεφάλαια της Νίκας ήταν αρνητικά κατά 2,48 εκατ. ευρώ και το καθαρό χρέος στα 12,17 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των Νέων Μετοχών θα ανέλθει σε έως 13.288.535 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε Νέας Μετοχής 0,12 ευρώ.
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης το νέο σύνολο των μετοχών θα είναι 53,154 εκατ. μετοχές και τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα είναι 10 εκατ. ευρώ με έξοδα έκδοσης 303 χιλ. ευρώ.
Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν στις 21/12/2020.

Πως θα χρησιμοποιηθούν τα νέα κεφάλαια

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής κάλυψης:
Ποσό 3,8 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων της Εταιρίας εκ των οποίων, 3,1 εκατ. ευρώ για σύστημα αυτόματης συσκευασίας και μεταφοράς και 700 χιλ. ευρώ για ψυχόμενες κτηριακές εγκαταστάσεις.
Ποσό 1,2 εκατ. ευρώ για λοιπές παραγωγικές επενδύσεις, εκ των οποίων, 600 χιλ. ευρώ για αντικατάσταση του δικτύου ψύξης και 600 χιλ. ευρώ για εκτιμώμενες κεφαλαιουχικές επενδύσεις συντήρησης του υφιστάμενου εξοπλισμού, όπως ενδεικτικά αντικατάσταση, προσθήκη, συντήρηση μεγάλων εξαρτημάτων (capex συντήρησης).
Ποσό 2,1 εκατ. ευρώ για την αναπλήρωση του κεφαλαίου κίνησης (bridge financing) το οποίο χρησιμοποιήθηκε προσωρινά κατά την περίοδο 01.2007 - 05.2017, για τη χρηματοδότηση της ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας σε επενδυτικό σχέδιο.
Συγκεκριμένα, το ποσό των 2,1 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για να πιστοποιηθεί η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας κατά 65% στο ανωτέρω επενδυτικό σχέδιο, του οποίου η δυνατότητα ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έχει παραταθεί μέχρι την 31.12.2020.
Η συνολική επένδυση που αφορά στο ανωτέρω επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στο ποσό των 3,1 εκατ. ευρώ, έχει δε πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές η ολοκλήρωση μέρους της επένδυσης, έχει καταβληθεί στην Εταιρία η πρώτη δόση της κρατικής επιχορήγησης, ήτοι ποσό 639 χιλ. ευρώ και εκκρεμεί η τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης και η καταβολή του υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης 446 χιλ. ευρώ περίπου.
Η Εταιρία έχει ήδη πραγματοποιήσει την επένδυση στο σύνολό της κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, και το ποσό των 2,1 εκατ. ευρώ έχει χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια.
Κατά συνέπεια, μετά την πιστοποίηση της καταβολής της ΑΜΚ και πιστοποίησης κατ’ αυτόν τον τρόπο της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας στο ως άνω επενδυτικό σχέδιο, το ποσό των 2,1 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί προς αναπλήρωση του ήδη καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης (bridge financing).
Ποσό 2,563 εκατ. ευρώ για κάλυψη λοιπών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Η καθαρή θέση και τα … προβλήματα

Με την αύξηση θα ενισχυθεί και η καθαρή θέση κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ.
Εν τούτοις και σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο παρά την ολοκλήρωση της αύξησης, δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία διαβεβαίωση ότι στο μέλλον θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 της ενότητας 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α. για την αναθεώρηση της ένταξης στην κατηγορία της επιτήρησης και τη μεταφορά της μετοχής στην κατηγορία Κύριας Αγοράς.

Εκτιμήσεις για το σύνολο του 2020

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Ομίλου αναμένεται να παρουσιάσει συγκρατημένη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς ο ρυθμός αύξησης του α΄εξαμήνου 2020 αναμένεται να επιβραδυνθεί, λόγω της δυσμενούς επίδρασης της Πανδημίας στο χώρο της εστίασης και του τουρισμού, αλλά και λόγω της αναμενόμενης έντασης του ανταγωνισμού, συνεπεία της εξυγίανσης και σταδιακής επανόδου στην αγορά μίας εκ των εταιριών του κλάδου, αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο.
Οι τιμές των α’ υλών θα διατηρηθούν στα τρέχοντα επίπεδα και δεν αναμένεται να επανέλθουν στα υψηλά του 2019.
Εντός του δεύτερου τρίμηνου του 2020, οι τιμές των α’ υλών στις διεθνείς αγορές (ιδιαίτερα όσον αφορά στη γαλοπούλα και μέρη του χοιρινού) παρουσίασαν σχετική εξομάλυνση ανακόπτοντας την ανοδική πορεία που είχε ξεκινήσει από το 2019 όταν και είχαν φθάσει σε ιστορικά υψηλά.
Οι βασικοί παράμετροι του κόστους ανάπτυξης και πώλησης προϊόντων δεν αναμένεται από την Διοίκηση του Ομίλου να παρουσιάσουν σημαντικά αυξητικές τάσεις την επόμενη περίοδο (αμοιβή εργασίας, ενοίκια, κατανομή γενικών εξόδων).
Τα αποθέματα του Ομίλου παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης