Εναλλακτικές μορφές επενδύσεων μέσα από την Κεφαλαιαγορά - Με τη σφραγίδα της Ευρώπης

Εναλλακτικές μορφές επενδύσεων μέσα από την Κεφαλαιαγορά - Με τη σφραγίδα της Ευρώπης
Στη δημιουργία νέων επενδυτικών προϊόντων με στόχο την τόνωση της Κεφαλαιαγοράς φαίνεται πως θα προχωρήσει και η χώρα μας καθώς αποτελεί πανευρωπαϊκή οδηγία
Στη δημιουργία νέων επενδυτικών προϊόντων με στόχο την τόνωση της Κεφαλαιαγοράς φαίνεται πως θα προχωρήσει και η χώρα μας καθώς αποτελεί πανευρωπαϊκή οδηγία και σχεδιασμό που εκπονείται κεντρικά, οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές να στηρίξουν τις χρηματοδοτήσεις των εγχώριων οικονομιών και να ενισχυθεί η ενοποίησή τους.
Το εγχείρημα εκπονείται σε δύο επίπεδα: Κεντρικά ευρωπαϊκά όπου καταρτίζονται οι σχεδιασμοί για ενιαία εποπτεία και τοπικά εγχώρια με τόνωση των αγορών κεφαλαίου με οποιοδήποτε μέσο είναι αυτό εφικτό.
Ως γνωστόν η ειδική επιτροπή που συνέστησε το Υπουργείο Οικονομικών και η οποία απαρτίζεται από φορείς της Κεφαλαιαγοράς έχει συντάξει τις πρώτες προτάσεις της για μεταρυθμίσεις. Στην επιτροπή αυτήν μετέχούν φορείς ενώσεις και οργανισμοί, όπως η ΕΧΑΕ, η Κεφαλαιαγοράς, η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, ο ΣΜΕΧΑ η Ενωση Εισηγμένων Εταιριών κ.ο.κ.

Αποταμιευτικοί Επενδυτικοί Λογαριασμοί

Μια από αυτές τις προτάσεις που φαίνεται να κερδίζει έδαφος και η οποία εξετάζεται από το Υπουργείο καθώς στηρίζεται και σε δομημένα φορολογικά κίνητρα η δημιουργία ατομικών αποταμιευτικών επενδυτικών λογαρισμών τα γνωστά unit links τα οποία όμως θα λειτουργούν σε ατομική βάση. 
Οι λογαρισμοί αυτοί θα διαμορφώνονται και  θα προσφέρονται από πλήθος πιστοποιημένων φορέων τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και θα λειτουργήσουν με στόχο ακόμη και να βοηθήσουν τη δημιουργία του Pan European Pension Plan.
Προκειμένου να επιτύχει το σχετικό εγχείρημα θα στηριχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε φορολογικά κίνητρα που θα στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της επένδυσης ώστε να είναι δυνατή και η μέγιστη δυνατή απόδοση αλλά και να μπορεί να γίνει χρήση μεγάλου τμήματος των κεφαλαίων σε επενδύσεις πρώτης γραμμής.
Οι επενδύσεις θα είναι μεικτές και θα αφορούν μετοχικά και μεικτά αμοιβαία αλλά και προθεσμιακές καταθέσεις repos  και ομόλογα με στόχο τη διασπορά κινδύνου ανά εκδότη.
Πρόκειται δε, να συνδεθούν με projects που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και υπ' αυτήν την έννοια θα έχουν νόημα και τα φορολογικά κίνητρα.
Από τις μορφές των προϊόντων θα αποκλείονται επενδύσεις σε παράγωγα ή κρυπτονομίσματα .
Τα προϊόντα αυτά θα συνδέονται με εκπτώσεις από τη φορολογία εισοδήματος που θα φθάνει και στο 20% -30% της φορολόγισης της προσόδου από την επένδυση ενώ τα ποσά μπορεί να διπλασιάζονται αν οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν και άλλα μέλη της οικογένειας ή και παιδιά.
Η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα θα αφορά τα εισοδήματα που έχουν ρευστοποιηθεί και δεν θα επανεπενδύονται σε μικρό χρονικό διάστημα δηλαδή πχ.  5 ημερών.
Σε κάθε περίπτωση τα φορολογικά κίνητρα θα δομηθούν περαιτέρω αφού θα πρέπει να αποτυπωθεί η δαπάνη του εγχειρήματος για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σταδιακά θα διαμορφωθεί ένας ικανός αριθμός επενδυτικών προϊόντων διασυνδεδεμένων πιθανόν και με αντίστοιχα άλλων χωρών δημιουργώντας ένα χώρο μετάβασης κεφαλαίων που στην παρούσα φάση δύσκολα θα τοποθετηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες και αδυναμίες.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS