Εntersoft: Εξαγόρασε από την Computer Life το Λογισμικό ERP και όλο το Πελατολόγιο

Εntersoft: Εξαγόρασε από την Computer Life το Λογισμικό ERP και όλο το Πελατολόγιο
Το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 350 χιλ. ευρώ
Στην εξαγορά του λογισμικού ERP και του Πελατολογίου από την Computer Life προχώρησε η Entersoft.
Ειδικότερα, η ̈ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ̈ γνωστοποιεί ότι υπέγραψε Ιδιωτικό Συμφωνητικό με ημερομηνία ισχύος 1Νοεμβρίου 2020 για την αγορά και απόκτηση απότην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Computer Life ABEE»και τον διακριτικό τίτλο Computer Life, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Μαρίνου Αντύπα 42, με αριθμό ΓΕΜΗ 038283105000, ΑΦΜ 094180891 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα, και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τουΛογισμικού/ΠηγαίουΚώδικα ERP της Computer Life,καιτωνημεδαπώνσημάτων«ΠΛΕΞΙΣ»με αριθμό: 150499και «S M L XL»με αριθμό: 150501, καθώς και όλου του πελατολογίου,στο οποίο έχει εκχωρηθεί έως σήμερα άδεια χρήσης τελικού χρήστη του ως άνω Λογισμικού.
Το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Πενήντα Χιλιάδων(€ 350.000),καταβλητέο σε έξι(6) δόσεις εντός δώδεκα (12) μηνών.
Ομοίως υπέγραψε 6νέες συμβάσεις εργασίας με στελέχη της πωλήτριας εταιρείας που απασχολούνται με R&D, marketing & sales και εν γένει υποστήριξη τουERPτης Computer Life.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS