Πότε λέει αλήθεια και πότε ψέματα η MLS; - Τι έλεγε στις 12 Οκτωβρίου και τι χθες

Πότε λέει αλήθεια και πότε ψέματα η MLS; - Τι έλεγε στις 12 Οκτωβρίου και τι χθες
Τα ερωτήματα για την Επιτροπή Ελέγχου και τον ορκωτό - Τι προβλέπει η νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών για την εκλογή ορκωτού
Στις 12 Οκτωβρίου η MLS και μετά από ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ανακοίνωσή της ανέπτυξε ολόκληρο σκεπτικό για την διαδικασία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.
Μεταξύ των ίσων ανέφερε η συγκεκριμένη ανακοίνωση ήταν τα εξής:
« Καθώς ο Ορκωτός Ελεγκτής της κάθε χρήσης εκλέγεται αποκλειστικά και μόνο από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να περιμένει την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019 προκειμένου να πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 και να εκλέξει έτσι Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 1.1-31.12.2010 ο οποίος στη συνέχεια θα ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του 1ου Εξαμήνου 2020 προκειμένου αυτές να δημοσιευτούν».
Βέβαια μετά από τα παραπάνω έλεγε ότι αναζητεί τρόπους επίσπευσης της διαδικασίας.
Ωστόσο χθες και ενώ η ίδια ανέφερε πως ο ορκωτός εκλέγεται μόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 11η Νοεμβρίου στην οποία μεταξύ θέμα είναι και η εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2020.
Και το ερώτημα είναι αν η διαδικασία είναι σύννομη και τι θα κάνουν οι ορκωτοί όταν δεν υπάρχουν οικονομικές καταστάσεις εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση. Άραγε έχει βρεθεί ορκωτός που θα αναλάβει έναν έλεγχο όταν υπάρχει τέτοιου είδους εκκρεμμότητα.
Ειδικά δε όταν η ίδια η εταιρία δια στόματος του κ. Νάρκισσου Γεωργιάδη παραδέχεται ότι δεν έχει πληρωθεί η Deloitte  για το πόρισμα ελέγχου και για το business plan. Κατ ουσίαν υπάρχει ένα σχέδιο που δεν είναι πόρισμα και ουδείς γνωρίζει πότε και αν θα γίνει πόρισμα αλλά και εν τέλει πότε θα δημοσιευτούν οι οικονομικές καταστάσεις του 2020.
Σημειωτέον ότι στο 119 παρ 1 του νόμου 4548 περί ανωνύμων εταιριών αναφέρονται τα εξής: «Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).
Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.»
Ουσιαστικά δηλαδή προσδιορίζει ότι η εκλογή ελεγκτών γίνεται από την τακτική Γενική συνέλευση.
Σημειωτέον ότι στα θέματα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται και η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου. 
Ωστόσο δεν είναι γνωστό αν υπάρχει Επιτροπή ελέγχου η οποία θα έπρεπε να επιληφθεί και της διαδικασίας επιλογής ορκωτού ελεγκτή. 
Επισημαίνεται ότι το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κος Τριανταφυλλίδης έχει παραιτηθεί από μέλος του ΔΣ από τις 2 Ιουνίου αλλά η εταιρία δεν έχει ανακοινώσει αν έχει παραιτηθεί και από την Επιτροπή Ελέγχου.
Αλήθεια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υποβάλει σχετικό ερώτημα.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS