Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Όλες οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών στις εισηγμένες του ΧΑ – Ποιες είναι οι αβεβαιότητες

Όλες οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών στις εισηγμένες του ΧΑ – Ποιες είναι οι αβεβαιότητες
Σε περισσότερες από 25 εισηγμένες οι ορκωτοί ελεγκτές εφιστούν την προσοχή αναφορικά με σημειώσεις επί των λογιστικών καταστάσεων
Δεκάδες παρατηρήσεις ορκωτών ελεγκτών καταγράφονται στα εξαμηνιαία αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών, οι δημοσιεύσεις των οποίων ολοκληρώθηκαν στις 30/9.
Οι περισσότερες όπως κάθε χρόνο έχουν να κάνουν με τις εισηγμένες που έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης στο ΧΑ, δηλαδή έχει ήδη «χτυπήσει» καμπανάκι για τους μετόχους.
Ωστόσο, λόγω των υψηλών δανείων και τη μη ρύθμισή τους από τις τράπεζες, για πολλές εισηγμένες εκφράζεται από τον ορκωτό αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας.
Μεταξύ αυτών και εταιρείες που δε βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης.
Πιο αναλυτικά:

Αλουμύλ, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 των ενδιάμεσων συνοπτικών εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι την 30η Ιουνίου 2020 τα ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας και του Ομίλου απεικονίστηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, δεδομένου ότι είναι πληρωτέα τους επόμενους δώδεκα μήνες.
Σαν συνέπεια το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές τους συμβάσεις. Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη σημείωση 2.2 η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της αλλά η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να ολοκληρώσουν την αναδιάρθρωση δεν μπορεί να διασφαλιστεί.
Επίσης κατά την 30η Ιουνίου 2020 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί μικρότερο από το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 του Κ.Ν. 4548/2018. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.2, οι συνθήκες αυτές, μαζί με άλλα θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη Σημείωση 2.2, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

Intralot, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2.1.1 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία περιγράφει ότι ο Όμιλος στο πλαίσιο της διαχείρισης κεφαλαίου και υπό το πρίσμα της υποχρέωσης αποπληρωμής των Ομολογιών του λήξης Σεπτεμβρίου 2021, βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με τα εμπλεκόμενα μέρη με σκοπό τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος έχει καταρτίσει ένα συγκεκριμένο πλάνο ταμειακού προγραμματισμού με βάση το οποίο σχεδιάζει τις συζητήσεις του με τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίτευξη μίας κοινής συμφωνίας που θα του επιτρέψει να εξασφαλίσει την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς του.
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.1.1, τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του.
Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

MIG, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 3.1 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου περιγράφεται ότι κατά την 30η Ιουνίου 2020 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 308,6 εκ. και € 295,2 εκ. αντίστοιχα.
Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, καθώς και στη σημείωση 20 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η διοίκηση βρίσκεται σε συζητήσεις για την αναχρηματοδότηση δανειακής υποχρέωσης (κεφαλαίου πλέον τόκων) θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ποσού € 107,9 εκ.
Περαιτέρω, για δανειακές υποχρεώσεις ποσού € 253,8 εκ., συμβατικά πληρωτέων την 31/12/2020 καθώς και δανειακές υποχρεώσεις ποσού € 295,1 εκ. συμβατικά πληρωτέων την 31/07/2021, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης που έχει συνάψει η Εταιρεία, η οποία προϋποθέτει την τήρηση δεσμεύσεων, η διοίκηση εξετάζει την αναχρηματοδότηση ή /και την αποπληρωμή τους μέσω της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων.
Τέλος, στη Σημείωση 33 περιγράφονται οι επιπτώσεις που αναμένεται να έχει στη ρευστότητα του Ομίλου η πανδημία COVID-19.
Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.
H επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης ή / και αποπληρωμής των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μέτρων της διοίκησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας.
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3.1, η διοίκηση έχει προβεί στον σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της συνημμένης ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. Έμφαση θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 34 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου αναφέρεται ότι η Εταιρεία έγινε αποδέκτης μετά την ημερομηνία αναφοράς (30/06/2020) δεσμευτικής προσφοράς των επενδυτικών κεφαλαίων της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («VIVARTIA»).
Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, σε ενδεχόμενη συναλλαγή το τελικώς συμφωνηθέν τίμημα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και δύναται να διαφέρει από τη λογιστική αξία της συμμετοχής κατά την ημερομηνία αναφοράς (30/06/2020).
Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα από ενδεχόμενη πώληση της συμμετοχής, θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της συναλλαγής.
Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

ΛΑΜΨΑ, Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.16 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου περιγράφεται το θέμα ότι έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους κατά θυγατρικής Εταιρίας, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 1.1 εκ.
Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές.
Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Lavipharm, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 1 και 2.1 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου αναφέρονται,
(α) οι ενοποιούμενες εταιρείες των οποίων η Καθαρή Θέση κατά την 30 Ιουνίου 2020 είναι μικρότερη από το 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου ή και αρνητική και (β) η Καθαρή Θέση του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2020 είναι αρνητική.
Ως εκ τούτου, οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στη σημείωση 2.1, η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της συνημμένης ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

Δομική Κρήτης, Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 19 της ενδιάμεσης συνοπτικής  χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου αναφέρεται ότι κατά της Εταιρείας
α) έχει ασκηθεί αγωγή από τρίτο, διεκδικώντας αποζημίωση συνολικού ποσού 4.499 χιλ. ευρώ και
β) έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα από ασφαλιστικό οργανισμό συνολικού ποσού 258 χιλ. ευρώ σε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η εταιρεία, και για τα οποία έχει ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως τους.
Η τελική έκβαση των εν λόγω αγωγών και αιτήσεων ακύρωσης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις εν λόγω εκκρεμοδικίες.
Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Οίκος Σπύρου, Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η οποία αναφέρει ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά το ποσό €12.634 χιλ. και €10.508 χιλ., αντίστοιχα.
Η ανωτέρω συνθήκη υποδηλώνει αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να αποπληρώσουν μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων τους, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να εγείρει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας τους. Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαδικασία ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχει σχεδιάσει την λήψη συγκεκριμένων και κατάλληλων μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του.
Προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου και της εταιρείας.
Η γνώμη μας δεν διατυπώνει επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άβαξ, Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 24 επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναλυτική αναφορά στο θέμα της διάθεσης των δραστηριοτήτων στο Κατάρ. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Forthnet, Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 6 των ενδιάμεσων συνοπτικών εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην οποία αναφέρεται ότι στις 30 Ιουνίου 2020, (α) η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν προχώρησαν σε αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων ύψους € 78,5 εκατ. και € 255,0 εκατ., αντίστοιχα, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχουν απεικονιστεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τόκων ύψους € 6,6 εκατ. και € 23,3 εκατ., αντίστοιχα, και (β) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά € 88,7 εκατ. και € 390,6 εκατ. αντίστοιχα.
Ως εκ τούτου, η Εταιρεία και ο Όμιλος ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές τους συμβάσεις και να καλύψουν το σύνολο των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης.
Επίσης, κατά την 30 Ιουνίου 2020 η Εταιρεία και ο Όμιλος παρουσίαζαν αρνητική καθαρή θέση ύψους € 70,6 εκατ. και € 241,1 εκατ., αντίστοιχα. Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη
Σημείωση 6, (i) η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να ολοκληρώσουν την αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου και τόκων, βάσει των δανειακών τους συμβάσεων, εάν αυτό απαιτηθεί ανάλογα με την εξέλιξη της συναλλαγής με τον νέο επενδυτή και τις επόμενες ενέργειες του και (ii) η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου, δεν μπορούν να διασφαλιστούν, ενώ υφίσταται επιπλέον αβεβαιότητα που συνδέεται
(α) με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα συνέπεια κυρίως της πανδημίας του COVID-19 και
(β) με την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αναφορικά με την αρνητική καθαρή θέση της Εταιρείας.
Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους.
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο ‘Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητές τους.
Το συμπέρασμα μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

ΑVE, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 25 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου περιγράφεται το θέμα ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό € 10,7 εκατ. και € 9,7 αντίστοιχα.
Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
Όπως αναφέρεται στην σημείωση 25, η διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής τους θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της συνημμένης ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με τα θέμα αυτό.

Προοδευτική, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.2 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στην έλλειψη κύκλου εργασιών του Ομίλου, στην καθυστέρηση ρευστοποίησης απαιτήσεων και στη μειωμένη ανταπόκριση στην εξόφληση των υποχρεώσεων του.
Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους.
Επίσης στην ίδια σημείωση αναφέρονται και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη Διοίκηση για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.
Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευρωσύμβουλοι, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου αναφέρεται ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.
Επίσης, λόγω της συσσώρευσης ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά κατά την ημερομηνία αναφοράς (30.06.2020) και κατά την συγκριτική περίοδο 31 Δεκεμβρίου 2019 με συνέπεια να έχουν εφαρμογή οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.
Όπως αναφέρεται στην Σημείωση 2.1, παρά τη σημαντικά βελτιωμένη χρηματοοικονομική επίδοση της τρέχουσας περιόδου, οι ανωτέρω συνθήκες, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

Βαρβαρέσος, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2.2 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία περιγράφει ότι η εταιρεία κατά την παρούσα περίοδο υπέστη ζημία ποσού ευρώ 3.195.716 και μαζί με τις ζημίες των προηγούμενων χρήσεων ευρώ 35.800.725 η συνολική ζημία ανήλθε σε ευρώ 39.006.627.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης σε αρνητικά ποσού ευρώ 8.561.757 και οι τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ποσό ευρώ 28.213.580.
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.2, τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, μαζί με άλλα θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη Σημείωση 2.2, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Το συμπέρασμά μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

Λιβάνης, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 7.7 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία περιγράφει ότι τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 30/06/2020 ήταν αρνητικά και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, ενώ υφίστανται και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και προμηθευτές.
Επιπρόσθετα στο α’ εξάμηνο του 2020, η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 επέφερε κάθετη πτώση του τζίρου και σημαντική μείωση της δραστηριότητας του Ομίλου.
Στη Σημείωση 7.7 επί της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς τους, τα οποία εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των οφειλών της από τους πιστωτές στα πλαίσια του Ν. 4469/2017 περί «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
Κατά συνέπεια οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.
Η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν περιλαμβάνει προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητες τους.
Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

Δούρος, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται µε τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 5.11 επί της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η οποία περιγράφει ότι κατά την 30η Ιουνίου 2020, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά 2,99 εκατ. ευρώ.
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχοµένως θα εγείρει σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Το συµπέρασµά µας δεν τροποποιείται σε σχέση µε το θέµα αυτό.

Dionic, Βάση για αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος
Οι συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους.
Ωστόσο, όπως αναλύεται στη σημείωση 5 των συνημμένων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, υπάρχουν μια σειρά παράγοντες, οι οποίοι υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας, σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, στη Σημείωση 5 αναφέρεται ότι την 30/06/2020:
(α) οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε € 43 εκ. και € 34 εκ. αντίστοιχα,
(β) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά ποσό € 54,7 εκ. και € 47 εκ. αντίστοιχα, και
(γ) δεν μπορεί να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι επιπτώσεις που θα προκύψουν στα αποτελέσματα και στη λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρίας από την πανδημία COVID-19, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση ο Όμιλος και η Εταιρεία να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
Όπως περαιτέρω παρατίθεται στην ίδια σημείωση, η αναχρηματοδότηση των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων και η επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας δεν μπορεί να διασφαλιστεί και εξαρτάται μεταξύ άλλων, από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες.
Δεν υπάρχει τη στιγμή αυτή διαθέσιμο υπάρχον επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας και κατ’ επέκταση δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Τέλος, στην ανωτέρω σημείωση αναφέρεται ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία εξακολουθούν να βρίσκονται σε στάδιο συζητήσεων με τις πιστώτριες τράπεζες για το σχήμα αναδιάρθρωσης του δανεισμού τους.
Οι συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες είναι σε εξέλιξη, αλλά μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει γραπτή οριστική συμφωνία για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού, καθώς και για το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην Εταιρεία μετά την αναδιάρθρωση αυτή, συνθήκες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια για την θεμελίωση της έκφρασης συμπεράσματος.

ΚΡΕΚΑ, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 6.1 και 8.10 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία περιγράφει ότι κατά την 30η Ιουνίου 2020, μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μεταφέρθηκαν στο βραχυπρόθεσμο μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων ενώ εις βάρος της Εταιρείας έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ποσού € 11,6 εκ. για μέρος των οφειλών αυτών.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό € 25,6 εκ. περίπου και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό.
Όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 6.1 και 8.10, τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Το συμπέρασμά μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ακρίτας, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση (6.2) επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, και στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια και το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου είναι αρνητικά κατά € -4,35 εκατ. και €-1,52 εκατ. αντίστοιχα.
Τα παραπάνω γεγονότα και καταστάσεις σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωναϊού (COVID-19) στη δραστηριότητα του Ομίλου, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους.
Οι κυβερνητικές αποφάσεις αναφορικά με τη δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της οικονομίας και την αντιστάθμιση των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας και η υποστήριξη των συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, μαζί με τον τερματισμό της πανδημίας σε εύλογο χρονικό διάστημα, αποτελούν προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και του Ομίλου.
Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη για το θέμα αυτό.

Μπήτρος, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 5.1 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, στην οποία αναφέρεται ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 124.192 χιλ. ευρώ και 14.275 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.
Αυτό μπορεί να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό την δυνατότητα αποπληρωμής μέρους των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η εμφανιζόμενη διαμόρφωση των μεγεθών οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι, το ύψος των βραχυπρόθεσμων δανείων, των ληξιπροθέσμων μακροπροθέσμων δανείων πληρωτέων στην επόμενη χρήση και των ληξιπρόθεσμων τόκων δανείων, ανέρχονται την 30.06.2020 σε 141.539 χιλ. στον όμιλο, ενώ στην εταιρεία υφίσταται υποχρέωση της μητρικής προς θυγατρική εταιρεία του Ομίλου η οποία κατά την 30/06/2020 ανέρχεται σε 15.225 χιλ. ευρώ.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι συνεχιζόμενες λειτουργικές ζημίες σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ύφεση του κλάδου του χάλυβα στον οποίο δραστηριοποιείται ο όμιλος προξενούν εύλογη αβεβαιότητα αναφορικά με την δυνατότητα του ομίλου να συνεχίσει την δραστηριότητα του.
Η αβεβαιότητα αυτή ενισχύεται και από το γεγονός της, μέχρι στιγμής, μη ολοκλήρωσης της ρύθμισης των τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου.
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 5.1, τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Το συμπέρασμά μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

SATO, Εφιστούμε την προσοχή σας:
Στη Σημείωση 3.2 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στους παράγοντες που οδήγησαν την διοίκηση στην αλλαγή της βάσης κατάρτισης των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την «Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας» στην «Ρευστοποιήσιμη Αξία» με ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Λεβεντέρης, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2,1, η οποία περιγράφει ότι η εταιρία υπέστη ζημία 236 χιλ. ευρώ και οι τρέχουσες υποχρεώσεις υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 738 χιλ. ευρώ.
Οι συνθήκες αυτές που περιγράφονται στη σημείωση 2,1 υποδηλώνουν ουσιώδους ύπαρξη αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Για το λόγο αυτό η διοίκηση και οι βασικοί μέτοχοι καταβάλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η λειτουργία της.
Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

Τρία Άλφα, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2.1 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ορισμένων ενδείξεων όπως η ύπαρξη αρνητικών λειτουργικών ταμιακών ροών που μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση την παραδοχή την συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.
Στην ίδια σημείωση η διοίκηση γνωστοποιεί τα σχέδια της βάσει των οποίων εκτιμά ότι τα προβλήματα αυτά είναι αντιμετωπίσιμα και δεν τίθεται θέμα για την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Το συμπέρασμά μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

Βιοτέρ, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 3.2 επί της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία αναφέρει ότι,
α) Η Εταιρεία και ο Όμιλος εμφανίζουν ζημιογόνα αποτελέσματα, με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαιά τους να έχουν καταστεί αρνητικά και
β) ότι υφίστανται υψηλές δανειακές υποχρεώσεις, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των χρηματοοικονομικών δεικτών των όρων των συμβάσεων.
Τα γεγονότα αυτά σε συνδυασμό με
α) το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης,
β) τον πολύ χαμηλό Κύκλο Εργασιών και
γ) την αδυναμία της Εταιρείας και του Ομίλου να επιτύχουν θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στο μέλλον.
Η συνέχιση της ομαλούς δραστηριότητας τελεί υπό την προυπόθεση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων και την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της μητρικής Εταιρείας.
Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

ΣΙΔΜΑ, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 5.5.3 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου περιγράφεται το θέμα ότι κατά την 30η Ιουνίου 2020 λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο της αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου έχει καταστεί αρνητικό καθώς και ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά ποσό € 55,8 εκατ. και € 65,1 εκατ. αντίστοιχα.
Επίσης στην ίδια σημείωση αναφέρεται ότι η Εταιρεία μετά και από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/8/2020 βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφής των δανειακών συμβάσεων με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την αναχρηματοδότηση των τραπεζικών υποχρεώσεών της, η οποία θα έχει έως αποτέλεσμα την αναταξινόμηση βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες.
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 5.5.3, τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

ΑΝΕΚ, Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση (2) επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρη- σης, η οποία περιγράφει ότι το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου είναι αρνητικό κατά € -269,9 εκατ. και € -262,6 εκατ. αντίστοιχα, τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν καταστεί αρνητικά € -17,8 εκατ. και € -9,9 εκατ. αντίστοιχα, ενώ υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα.
Τα παραπάνω γεγονότα και καταστάσεις σε συνδυασμό με την επίπτωση που συνεχίζει να έχει στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου η κρίση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού (COVID-19), όπως αναφέρεται στη σημείωση 2, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
Στη σημείωση 2 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη διοίκηση για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.
Οι κυβερνητικές αποφάσεις αναφορικά με τη δέσμη μέτρων για την ενίσχυση του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας και της οικονομίας γενικότερα και η ουσιαστική εφαρμογή τους για την αντιστάθμιση των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας αποτελούν, μαζί με τον τερματισμό της πανδημίας σε εύλογο χρονικό διάστημα, προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.
Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

ΥΑΛΚΟ, Έμφαση Θέματος
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 2.1 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, όπου γίνεται αναφορά στα γεγονότα και εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα και τα οποία δυσχέραιναν περαιτέρω την ήδη δυσμενή οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του ομίλου και οδήγησαν τη διοίκηση στην συνέχιση της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων στη βάση της ρευστοποιήσιμης αξίας.
Στο συμπέρασμά μας δε διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Βαράγκης, Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 της συνημμένης ενδιάμεσης συνοπτικής εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου περιγράφεται ότι η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί από την επανεκτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Περαιτέρω, στην ίδια σημείωση της συνημμένης ενδιάμεσης συνοπτικής εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αναφέρεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και του Ομίλου, έχουν επιμετρηθεί στις καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες και οι υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των προβλέψεων, επιμετρώνται στα ποσά που αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό τους.
Επιπλέον το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου έχουν ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμες. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης