Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Pasal Development: Από 5/10 έως 2/11 η δημόσια πρόταση - Στα 0,71 ευρώ ανά μετοχή

tags :
Pasal Development: Από 5/10 έως 2/11 η δημόσια πρόταση - Στα 0,71 ευρώ ανά μετοχή
Δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) η Sterner Stenhus Greece
To πληροφοριακό δελτίο για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της «STERNER STENHUS GREECE AB» προς τους μετόχους της Pasal Development ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία θα διαρκέσει από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, με αντίτιμο στα 0,71 ευρώ ανά μετοχή. 
Ειδικότερα, η περίοδος αποδοχής (η «Περίοδος Αποδοχής») κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύναται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (η «Δήλωση Αποδοχής») σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα θα εκκινήσει στις 05.10.2020στις 8:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα λήξει στις 02.11.2020, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Εναλλακτικά, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται, κατ’ επιλογήν τους, να εξουσιοδοτήσουν το χειριστή του λογαριασμού αξιών (ο «Χειριστής») που τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») στο οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές τουςνα προβείσε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους.
Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.
Τα αποτελέσματατης Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούνεντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής,ήτοι μέχρι και την 04.11.2020,στην ιστοσελίδα του Χ.Ακαι στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών,και θα κοινοποιηθούν στους εργαζόμενους της Εταιρείας,σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3461/2006.
Η μεταβίβαση των Μετοχώνπου έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), θα πραγματοποιηθείμέσω εξωχρηματιστηριακήςσυναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Λ.Κ.Α.Τ., έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος,η οποία (καταβολή) θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Sterner Stenhus Greece και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Προτείνων:
 - δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) καi

- σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, θα αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου).
Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.
Τέλος, ο Προτείνων έχει δηλώσει ότι δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης