Αμετάβλητο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, αύξηση στο επιτόκιο νέων δανείων τον Αύγουστο του 2020

Αμετάβλητο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, αύξηση στο επιτόκιο νέων δανείων τον Αύγουστο του 2020
Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Αύγουστο του 2020, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων παρέμεινε αμετάβλητο
Αμετάβλητο παρέμεινε, τον Αύγουστο του 2020, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε.
Το περιθώριο επιτοκίου επίσης αυξήθηκε στις 4,00 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,11%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,05%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,07%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε, επίσης, σχεδόν αμετάβλητο στο 0,26%.

Νέα Δάνεια  

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,11%.  
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,35%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 51 μονάδες βάσης στο 11,26%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,47%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,52%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 6,71% από 6,74% τον προηγούμενο μήνα.  
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 3,04%, τον Αύγουστο του 2020, ενώ το ποσό των νέων δανείων μειώθηκε σε 1.212 εκατ. ευρώ έναντι 2.773 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε στο 3,31% από 3,59% τον προηγούμενο μήνα και το αντίστοιχο ποσό των δανείων μειώθηκε σε 693 εκατ. ευρώ από 1.140 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (βλ. Διάγραμμα και Πίνακα 1).
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης στο 4,57%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,21% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 2,72%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Αύγουστο του 2020, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων παρέμεινε αμετάβλητο.
Το περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 3,70 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,11%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,26% από 0,28% τον προηγούμενο μήνα.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,22% έναντι 0,24% τον προηγούμενο μήνα.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,81%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,02%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 6,39%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,30%.
Το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 4,25%.
Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Ιούνιος

2020

Ιούλιος

2020

Αύγουστος

2020

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,05

0,05

0,05

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,10

0,08

0,07

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,26

0,25

0,26

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,12

0,11

0,11

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,40

14,36

14,35

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

4,57

4,53

4,52

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,78

6,74

6,71

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

2,59

2,53

2,47

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο

11,01

10,75

11,26

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο      

2,88

2,95

3,04

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,56

4,31

4,57

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

3,39

3,22

3,21

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

2,75

2,65

2,72

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

3,44

3,59

3,31

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,04

4,08

4,11

Περιθώριο επιτοκίου

3,92

3,97

4,00Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Ιούνιος

2020

Ιούλιος

2020

Αύγουστος

2020

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,31

0,28

0,26

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,28

0,24

0,22

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων

0,13

0,12

0,11

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,02

2,01

2,02

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,46

6,43

6,39

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,34

3,31

3,30

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,23

4,27

4,25

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

3,85

3,81

3,81

Περιθώριο επιτοκίου

3,72

3,69

3,70
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS