Τεχνική Ολυμπιακή: Μετρητά όσο η αποτίμηση και απαιτήσεις άλλα 50 εκατ. ευρώ μετά την πώληση του Πόρτο Καρράς

Τεχνική Ολυμπιακή: Μετρητά όσο η αποτίμηση και απαιτήσεις άλλα 50 εκατ. ευρώ μετά την πώληση του Πόρτο Καρράς
Με βάση το χθεσινό κλείσιμο ο τίτλος στα 1,4080 έχει αποτίμηση 57,3 εκατ. ευρώ ενώ σε ενοποιημένη βάση τα ταμειακά διαθέσιμα είναι πλέον στα 57,3 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή η αποτίμηση
Ξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά στην Τεχνική Ολυμπιακή μετά την πώληση του Πόρτο Καρράς και δείχνει πλέον πως η αποτίμηση της μετοχής στο ΧΑ είναι εξαιρετικά χαμηλή.
Οι ανησυχίες των επενδυτών ίσως λόγω της μη αναλυτικής ενημέρωσης από τη διοίκηση είχαν οδηγήσει την τιμή της μετοχής αρκετά χαμηλά.
Με βάση το χθεσινό κλείσιμο ο τίτλος στα 1,4080 έχει αποτίμηση 57,3 εκατ. ευρώ ενώ σε ενοποιημένη βάση τα ταμειακά διαθέσιμα είναι πλέον στα 57,3 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή η αποτίμηση.
Επιπλέον οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί στα 49,9 εκατ. ευρώ από 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ έχει αποπληρωθεί και το δάνειο.
Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνεται ποσό 47,3 εκατ. ευρώ το οποίο προέρχεται από την πώληση των θυγατρικών.
Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν λόγω της ζημιάς από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που πουλήθηκαν και είναι πλέον στα 117,9 εκατ. ευρώ από 173,78 εκατ. ευρώ.
Και πάλι ωστόσο είναι διπλάσια από την αποτίμηση.
Ο όμιλος λόγω των αποτιμήσεων αυτών έγραψε ζημιές 54,4 εκατ. ευρώ από 3,9 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται επίσης πως από τον Μάιο του 2020 άρχισαν να συμφωνούνται ατομικοί συμβιβασμοί και από τον Ιούνιο ομαδικοί.
Μέχρι σήμερα έχουν συμβιβαστεί, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, η μεγάλη πλειοψηφία των χρονομισθωτών με συνολικό κόστος συμβιβασμού 6.283.289,69 ευρώ, ενώ είναι σε εκκρεμότητα συμβιβασμοί που, κατ ΄εκτίμηση, θα έχουν συνολικό κόστος περί τις 590.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας παλαιότερο δημοσίευμα του BN.

Τι αναφέρει η εταιρεία

Στο παρόν στάδιο και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσής της, τα κύρια σημεία της σχεδιαζόμενης συναλλαγής έχουν ως ακολούθως: Το κατ’ αρχήν συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η εταιρεία με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS Ltd» για την απόκτηση όλων των ως άνω περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 205.000.000 Ευρώ, ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί εν τέλει στην Εταιρεία και τη θυγατρική αυτής «T.O. International Holding Ltd» για τα περιουσιακά στοιχεία που τους αντιστοιχούν ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 Ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων / debt free basis).
Σημειώνεται ότι το τίμημα, για την αγορά του συνόλου των μετοχών της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ», μειώνεται κατά ποσό ανερχόμενο σε 53.994.360 Ευρώ που καταβλήθηκε για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.»
για τις οποίες είχε εγγυηθεί η Εταιρεία.
Παράλληλα, στους όρους της συναλλαγής περιλαμβάνονται η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την Αγοράστρια και η παροχή συνήθων εγγυοδοτικών δηλώσεων των Πωλητών, τα οποία εκτιμάται πως θα έχουν επίπτωση στο τελικ ό τίμημα.
Αναφορά του τελικού τιμήματος δεν ήταν και εξακολουθεί να μην είναι κατά το παρόν στάδιο δυνατή.
Τούτο δε επειδή, όπως ήδη αναφέρεται και σε σχετικό δελτίο τύπου, το τίμημα θα
καθορισθεί τελικά ύστερα από την ολοκλήρωση εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από ανεξάρτητο σύμβουλο.
Πιο συγκεκριμένα, οι συμβάσεις Αγοράς και Πώλησης Μετοχών – Share & Purchase Agreement (SPA) μεταξύ της Μητρικής Εταιρείας, της θυγατρικής εταιρείας T.O. INTERNATIONAL HOLDING Ltd ως πωλητών και της εταιρείας BELTERRA INVESTMENTS Ltd ως αγοράστριας προβλέπουν την οριστικοποίηση του τιμήματος εντός του τρέχοντος έτους και αφού ολοκληρωθεί το Operational &Financial – Tax – Legal and Technical Due Diligence από ανεξάρτητο σύμβουλο.
Οι έλεγχοι που προβλέπονται στις συμβάσεις Αγοράς και Πώλησης Μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός σαράντα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραδοθούν στον ανεξάρτητο σύμβουλο τα ελεγμένα από τον ορκωτό ελεγκτή οικονομικά στοιχεία της ημερομηνίας συναλλαγής.
Στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης του συγκροτήματος "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ" και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτή, οι πωλητές ευθύνονται για χρονικό διάστημα 5 ετών από την κατάρτιση της σύμβασης για απαιτήσεις σχετικά με (i) φορολογικά ζητήματα, (ii) την κυριότητα των μετοχών που αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής, (iii) την κυριότητα των ακινήτων που αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής και (iv) τον κατασκευαστικό κλάδο.
Ως προς τις λοιπές απαιτήσεις, οι πωλητές ευθύνονται για χρονικό διάστημα 2 ετών και έξι μηνών από την κατάρτιση της σύμβασης, ενώ σχετικά με απαιτήσεις χρονομισθωτών δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός της ευθύνης.
Η Εταιρεία έχει παράσχει εγγύηση υπέρ της κατά 100% θυγατρικής αυτής "TO International
Holding Limited" για την εξασφάλιση τυχόν απαιτήσεων της αγοράστριας από τη σύμβαση πώλησης των μετοχών της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε."
Το τελικό τίμημα θα προσαρμόσει το Αρχικό Προσαρμοσμένο Τίμημα Συναλλαγής με τα
προσδιορισμένα από τον ανεξάρτητο σύμβουλο αποθέματα, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (+) και υποχρεώσεις (-) της κάθε μεταβιβασθείσας θυγατρικής εταιρείας κατά την 15/04/2020 και θα προσδιορίσει το τελικό αποτέλεσμα της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου από την πώληση των θυγατρικών εταιρειών και το οποίο θα απεικονίζεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020.
Για τον υπολογισμό του προσωρινού αποτελέσματος (ζημιά €29,7 εκ) από την πώληση των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό προσαρμοσμένο τίμημα της συναλλαγής €168.884.530 αφαιρώντας το ποσό που καταβλήθηκε για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων και αφαιρώντας τις υποχρεώσεις των θυγατρικών που έχουν πληρωθεί μέσω του escrow account μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και το ποσό που υπολείπεται να καταβληθεί για την υπόθεση των χρονομισθωτών
Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μη ελεγχουσών συμμετοχών) των πωληθέντων θυγατρικών εταιρειών ανήλθαν την 15/4/2020 σε €146,56 εκ διαμορφώνοντας τα προσωρινά αποτελέσματα από την πώληση των διακοπεισών δραστηριοτήτων σε €29,7 εκ τα οποία περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου (γραμμή «Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες»).

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS