ΕΛΒΕ: Αύξηση 61,7% στα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου 2020

ΕΛΒΕ: Αύξηση 61,7% στα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου 2020
Αύξηση σε πωλήσεις κατά 17,64%, οι οποίες ανήλθαν σε 15,45 εκατ. ευρώ
Άλμα 61,7% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της ΕΛΒΕ στο α΄ εξάμηνο του 2020, στα 1,25 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο Όμιλος ΕΛΒΕ το πρώτο εξάμηνο του 2020 παρουσίασε:
  • αύξηση σε πωλήσεις κατά 17,64%, οι οποίες ανήλθαν σε 15,45 εκατ. ευρώ
  • σημαντική αύξηση EBITDA κατά 53,17%
  • αύξηση προ φόρων κερδών 42,68%
  • ισχυρή άνοδος κατά 61,70% των μετά φόρων κερδών
 Η Μητρική Εταιρεία το πρώτο εξάμηνο του 2020 παρουσίασε:
  • αύξηση κατά 106,62% στον κύκλο εργασιών
  • αύξηση 26,74% στα κέρδη προ φόρων και 32,85% στα κέρδη μετά φόρων
  • ισχυρή αύξηση EBITDA κατά 79,20%
Τα βασικότερα οικονομικά αποτελέσματα για τον Όμιλο και την Εταιρεία παρουσιάζονται ακολούθως : 

    ΟΜΙΛΟΣ

    ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
ποσά σε χιλ. ευρώ

30.06.2020

30.06.2019

  30.06.2020

30.06.2019

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

       15.450

        13.133

17,64%

         6.151

            2.977

106,62%

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

         5.615

          4.913

14,29%

         2.202

            1.252

75,88%

EBITDA

         3.258

          2.127

53,17%

         2.059

            1.149

79,20%

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

         1.638

          1.148

42,68%

         1.479

            1.167

26,74%

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

         1.258

             778

61,70%

         1.100

               828

32,85%

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διατήρησαν την ισχυρή χρηματοοικονομική τους θέση με αυξημένα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019.
Η Οικονομική Έκθεση 1ου εξαμήνου 2020 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elvesa.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS