Μια ματιά στο εξάμηνο της Εβροφάρμα – Μείωση τζίρου αλλά βελτίωση ορατότητας λόγω αναχρηματοδότησης δανεισμού

Μια ματιά στο εξάμηνο της Εβροφάρμα – Μείωση τζίρου αλλά βελτίωση ορατότητας λόγω αναχρηματοδότησης δανεισμού
Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν στα 1,454 εκατ. ευρώ (προσαρμοσμένο εκτός προβλέψεων 1,606 εκατ. ευρώ) από 2,191 εκατ. ευρώ
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα μειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Πιο συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 15,675 εκατ. ευρώ έναντι 17,466 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 10%.
Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν στα 1,454 εκατ. ευρώ (προσαρμοσμένο εκτός προβλέψεων 1,606 εκατ. ευρώ) από 2,191 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν λόγω της χαμηλότερης φορολογίας στις 338 χιλ. ευρώ από 221 χιλ. ευρώ.
Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της μητρικής Εταιρείας µε τη σύναψη νέου ομολογιακού δανείου µε ορίζοντα αποπληρωμής το 2028.
Πιο συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2020 υπεγράφη από κοινού µε την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, σύμβαση για έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους περίπου 15 εκατ. ευρώ µε διάρκεια 8 ετών.
Μέρος του δανείου ποσού 8,8 εκατ. ευρώ περίπου χρησιμοποιήθηκε για την πρόωρη εξόφληση του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου στο οποίο συμμετέχουν οι τράπεζες Attica Bank - Εθνική Τράπεζα - Eurobank - Alpha Bank - Τράπεζα Πειραιώς, η συμβατική λήξη του οποίου ήταν την 5η Σεπτεμβρίου 2020.
Η σύναψη του ομολογιακού δανείου έχει καταστήσει το σύνολο του δανεισμού της μητρικής Εταιρείας μακροπρόθεσμο, οδηγώντας σε σημαντική βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών του ομίλου και της μητρικής.
Όπως και στις πρόσφατες προηγούμενες χρήσεις, βασική παράμετρος επίτευξης των στόχων αποτέλεσε η ιδιοπαραγωγή ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος από το στάβλο ζώων της θυγατρικής Εταιρείας CAMPUS A.E., αναφέρει η εταιρεία.
Βασική δραστηριότητα της CAMPUS A.E. είναι η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος από υψηλής ποιότητα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκτρέφονται και στεγάζονται χρησιμοποιώντας πρότυπες τεχνικές.
Πέραν των ιδιόκτητων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της έχει δημιουργήσει και το «cluster κτηνοτρόφων» που αποτελεί ένα μοντέρνο «συνεργατισμό» νεαρών κτηνοτρόφων στο χωριό Μέστη της Αλεξανδρούπολης σύμφωνα µε τον οποίο η Campus αναλαμβάνει επ’ αμοιβή τη στέγαση και τη σίτιση κοπαδιών συγκεκριμένων κτηνοτρόφων δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες.
Η αποτίμηση της εισηγμένης είναι στα 10,2 εκατ. ευρώ με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται στα 12,2 εκατ. ευρώ και το συνολικό δανεισμό στα 17,5 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr


BREAKING NEWS