ΤτΕ: Αύξηση 4,1% στις τιμές διαμερισμάτων το β' 3μηνο του 2020

ΤτΕ: Αύξηση 4,1% στις τιμές διαμερισμάτων το β' 3μηνο του 2020
Το α΄ τρίμηνο του 2020 η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε στο 6,6%, ενώ για το σύνολο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,2%
Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,(1) εκτιμάται ότι το β΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 4,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2020 η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε στο 6,6%, ενώ για το σύνολο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,2%.

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν 5,4% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 3,2% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2020 σημειώθηκε αύξηση των τιμών των “νέων” διαμερισμάτων κατά 7,7%, ενώ οι τιμές των “παλαιών” διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
Για το σύνολο του 2019, οι τιμές για τα “νέα” και τα “παλαιά” διαμερίσματα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,7% και 6,9% αντίστοιχα.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν 6,8% στην Αθήνα, 4,2% στη Θεσσαλονίκη, 0,8% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 10,5% στην Αθήνα, 5,3% στη Θεσσαλονίκη, 2,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2019.
Για το σύνολο του 2019, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2018 ήταν 10,5%, 6,9%, 3,8% και 4,5% αντίστοιχα.
Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2019.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2020 η αντίστοιχη αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 7,0%, ενώ για το σύνολο του 2019 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,4%.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) (2)

 
 


2018

2019 *

2019 *

2020 *

 
β΄

γ΄*

δ΄*

α΄*

β΄*

 
Ι. ΣΥΝΟΛΟ

 
   Δείκτης τιμών (2007=100)

60,1

64,4

64,3

65,2

65,5

66,7

67,0

 
   (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,8

7,2

7,6

8,2

7,5

6,6

4,1

 


 
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

 
   1.   Νέα (έως 5 ετών)

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

61,9

66,7

66,3

67,4

68,7

69,5

69,9

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

2,0

7,7

7,7

8,6

9,1

7,7

5,4

 
   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

58,9

63,0

63,1

63,8

63,6

65,0

65,2

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,7

6,9

7,5

8,0

6,4

6,0

3,2

 


 
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

 
   1.   Αθήνα

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

57,8

63,9

63,8

64,9

65,8

67,5

68,1

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

2,8

10,5

11,2

11,4

11,3

10,5

6,8

 
   2.   Θεσσαλονίκη

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

55,1

58,9

59,1

58,9

59,3

61,2

61,5

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,1

6,9

7,7

7,6

5,8

5,3

4,2

 
   3.   Άλλες μεγάλες πόλεις

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

62,2

64,5

64,6

65,4

64,7

64,8

65,1

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

0,9

3,8

3,9

5,4

3,4

2,2

0,8

 
   4.   Λοιπές περιοχές

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

64,8

67,7

67,5

68,1

68,6

69,4

68,8

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,1

4,5

4,4

5,2

4,9

4,0

2,0

 
   5.   Αστικές περιοχές (σύνολο)

 
       Δείκτης τιμών (1997=100)

152,3

163,6

163,1

165,9

166,7

169,7

171,0

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

1,8

7,4

7,6

8,4

7,7

7,0

4,8

 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS