ΕΚΤ: Αποδεκτά ως εγγυήσεις τα ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή

ΕΚΤ: Αποδεκτά ως εγγυήσεις τα ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή
Ομόλογα με κουπόνια που συνδέονται με στόχους απόδοσης βιωσιμότητας θα είναι επιλέξιμα ως εγγυήσεις στην κεντρική τράπεζα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι τα ομόλογα με κουπόνια που συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους απόδοσης βιωσιμότητας θα καταστούν επιλέξιμα ως εγγυηση για πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος και επίσης για άμεσες αγορές του Ευρωσυστήματος για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με όλα τα άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Τα κουπόνια πρέπει να συνδέονται με έναν στόχο απόδοσης που αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται στον κανονισμό της ΕΕ ή / και σε έναν ή περισσότερους από τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κλιματική αλλαγή ή την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Αυτό διευρύνει περαιτέρω το εύρος των επιλέξιμων εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων του Ευρωσυστήματος και σηματοδοτεί την υποστήριξη του Ευρωσυστήματος για καινοτομία στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης.
Τα μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία με συγκρίσιμες δομές κουπονιών είναι ήδη επιλέξιμα.
Η απόφαση ευθυγραμμίζει τη μεταχείριση εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων εξασφαλίσεων με τέτοιες δομές κουπονιών.
Η απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

wwwbankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS