Πρόστιμα 50.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα 50.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόστιμα ύψους 50.000 ευρώ μοίρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 890η/18.9.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε:
-Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ».
-Την επιβολή προστίμου ύψους € 20.000 στην εταιρία «ΑΕΓΕΚ» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.
-Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρία ΚΑΡΑΤΖΗ για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.
-Την επιβολή προστίμου ύψους € 7.000 στην εταιρία «Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ-YALCO» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007, αναφορικά με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε στις 30.6.2019.
-Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΕΛΒΙΕΜΕΚ» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 αναφορκικά με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε στις 30.6.2019.
-Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.
-Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS