ΟΠΑΠ: Αγορές μετοχών από Kamil Ziegler, Jan Karas και Katarina Kohlmayer

ΟΠΑΠ: Αγορές μετοχών από Kamil Ziegler, Jan Karas και Katarina Kohlmayer
Tην αγορά μετοχών από τον Kamil Ziegler, τον Jan Karas και την Katarina Kohlmayer ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ
Tην αγορά μετοχών από τον Kamil Ziegler, τον Jan Karas και την Katarina Kohlmayer ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.
Ειδικότερα, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" έλαβε τις ακόλουθες ενημερώσεις από υπόχρεα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019:

   - Ο κ. Kamil Ziegler, Εκτελεστικός Πρόεδρος, απέκτησε στις 11.08.2020, 394 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 3,116.53 ευρώ.
   -  Ο κ. Jan Karas, Acting CEO, απέκτησε στις 11.08.2020, 1.897 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 15.005,22 ευρώ.
   -  Η κα. Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., απέκτησε στις 11.08.2020, 194 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 1.534.54 ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS