ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Νέο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ ο Β. Μάνεσης

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Νέο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ ο Β. Μάνεσης
H ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 05.08.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της εταιρίας, ο κ. Βασίλειος Μάνεσης εκλέχθηκε ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Στέλιου Κουτσοθανάση για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

Κατόπιν της ανωτέρω αλλαγής η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Παναγιώτης Σίμος – Καλδής, Εκτελεστικό μέλος – Πρόεδρος
Αθανάσιος Καλπίνης, Εκτελεστικό μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Καλπίνης, Eκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Μπινιώρης, Εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Μάνεσης, Εκτελεστικό μέλος
Ελβίρα Καλπίνη,  Μη εκτελεστικό μέλος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ειρήνη Σίμου - Καλδή, Μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Παπαριστείδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Κούβαρης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS