Η δημόσια πρόταση της Pasal δεν οδηγεί σε έξοδο από το ταμπλό – Δε θα γίνονται αγορές μέσω ΧΑ

Η δημόσια πρόταση της Pasal δεν οδηγεί σε έξοδο από το ταμπλό –  Δε θα γίνονται αγορές μέσω ΧΑ
Χωρίς εντολή στο ταμπλό, παρά τη δημόσια πρόταση διαπραγματεύονται οι μετοχές της Pasal και αυτό γιατί ο προτείνων δεν προτίθεται να αφαιρέσει την εταιρεία από το ΧΑ
Χωρίς εντολή στο ταμπλό, παρά τη δημόσια πρόταση διαπραγματεύονται οι μετοχές της Pasal και αυτό γιατί ο προτείνων δεν προτίθεται να αφαιρέσει την εταιρεία από το ΧΑ.
Η τιμή της μετοχής λόγω απουσίας εντολής και καθώς η Sterner Stenhus Greece θα αγοράζει μετοχές μόνο όταν της προσφέρονται, διαπραγματεύεται με τους αγοραστές να δίνουν εντολές κάτω από τα 0,71 ευρώ που είναι η τιμή της δημόσιας πρότασης και τους πωλητές να «προσγειώνουν» τη μετοχή στα 0,71 ευρώ αφού στις προηγούμενες συνεδριάσεις είχε κλείσει υψηλότερα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο προτείνων, εάν, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:(α) δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), και (β) υποχρεούται να αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα.Ο Προτείνων δηλώνει ότι δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.
Επίσης δεν προτίθεται κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακώς, πρόσθετες Μετοχές, πέραν εκείνων που θα τους προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.Σημειώνεται πως ο προτείνων κατέχει το 87,64% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε και στην οποία κατέβαλε το ποσό των 10 εκατ. ευρώ. Η πρόταση απευθύνεται προς τους μετόχους που ελέγχουν το 12,36% του συνόλου των μετοχών ή 2,08 εκατ. μετοχές.
Σύμφωνα με την πρόσφατη αποτίμηση ακινήτων η εισηγμένη διαθέτει 5 ακίνητα συνολικής αξίας 31 εκατ. ευρώ με το ακίνητο που βρίσκεται στο 27 χλμ παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου και η χρήση του είναι αποθήκη να έχει τη μεγαλύτερη αξία. Στη χρήση 2019 και προ αύξησης κεφαλαίου είχε συνολικές υποχρεώσεις 83,2 εκατ. ευρώ από 145,4 εκατ. ευρώ και καθαρή θέση -19,4 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου.
Η συμφωνία εξυγίανσης και η διαγραφή υποχρεώσεων μείωσε το σύνολο των υποχρεώσεων αλλά βελτίωσε και την καθαρή θέση. Μετά την αύξηση θα μειωθεί ο τραπεζικός δανεισμός και συγκεκριμένα όπως ανέφερε το ενημερωτικό δελτίο τα χρήματα θα πήγαιναν στην Alpha Bank. ότε η διοίκηση ανέφερε πως κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα μήνες και εκτιμούσε ότι απαιτούνται κεφάλαια ύψους 25 εκατ. ευρώ.Επίσης αναφερόταν πως δεν αποκλείεται και νέα αύξηση κεφαλαίου.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com  
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS