Το χάος στις οικονομικές καταστάσεις των Ευρωσυμβούλων

Το χάος στις οικονομικές καταστάσεις των Ευρωσυμβούλων
Τα ερωτήματα για την… όραση του ορκωτού ελεγκτή
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη, υποχρεώσεις από ταμειακές διευκολύνσεις μελών του ΔΣ που καταγράφεται ως υποχρέωση προς διευθυντικά στελέχη, αρνητικά ίδια κεφάλαια και ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα επιβίωσης της εταιρίας χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο συνθέτουν το σκηνικό στην εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι.
Ο ορκωτός ελεγκτής σημειώνει πως «Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2.2 επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
Επιπλέον, o Όμιλος και η Εταιρεία πραγματοποίησαν σημαντικές ζημίες στις προηγούμενες χρήσεις, με αποτέλεσμα η Καθαρή τους Θέση να είναι αρνητική.
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.2, παρά τη σημαντικά βελτιωμένη χρηματοοικονομική επίδοση και τις βελτιωμένες ταμιακές ροές της κλειόμενης χρήσης, οι ανωτέρω συνθήκες, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό».
Η εταιρία βέβαια δεν περιγράφει καμία ουσιώδη ενέργεια αναστροφής της κατάστασης και ποντάρει στην τύχη της.
Ειδικότερα η διοίκηση ισχυρίζεται ότι «Σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο για την εξέλιξη της δραστηριότητας του Ομίλου είναι το ύψος των νέων συμβολαίων που θα υπογράψει στα επόμενα δυο έτη για να συνεχίσει την υγιή δραστηριότητα και ομαλή λειτουργία για τα επόμενα έτη.
Η Εταιρεία έχει ακόμη ανεκτέλεστο ύψος συμβάσεων € 6,5 εκατομμυρίων , ενώ συμμετέχει και σε Διαγωνισμούς σε εξέλιξη και προτάσεις που υπερβαίνουν τα € 5 εκ.
Με βάση τα ανωτέρω και με την προϋπόθεση ότι θα ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση των προγραμμάτων η λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου θα είναι διασφαλισμένη για τα επόμενα έτη».
Δηλαδή σε απλά ελληνικά αν δεν γίνουν τα παραπάνω η εταιρία μπορεί και να βάλει λουκέτο και οι μέτοχοι δεν παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο.
Μάλιστα η ταμειακή διευκόλυνση που έχουν όπως ισχυρίζονται χορηγήσει μειώθηκε στις 209 χιλιάδες ευρώ από 254 χιλιάδες την προηγούμενη χρήση γεγονός που σημαίνει ότι παίρνουν σταδιακά πίσω χρήματα που έχουν βάλει.
Την ίδια στιγμή υπάρχουν και απαιτήσεις και από μέλη ΔΣ και Διευθυντικά στελέχη ύψους 33 χιλιάδων ευρώ περίπου οι οποίες είναι άγνωστο πως προέκυψαν και παραδόξως ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας δεν ασχολείται.
Ενδιαφέρον επίσης είναι το γεγονός ότι ορκωτός προσπερνά στοιχεία που μπορεί να επιβαρύνουν περισσότερο την ήδη προβληματική οικονομική θέση της εταιρίας. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις
«Κατά της Εταιρείας υπάρχουν δύο επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ύψους € 231.860.
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η έκβαση τους θα είναι θετική για την Εταιρεία.
Επίσης, η Εταιρεία έχει προσεπικληθεί από συνεργαζόμενη Τράπεζα σε δυο αστικές δίκες οι οποίες εκκρεμούν, κατόπιν αγωγών οι οποίες έχουν ασκηθεί από πελάτες της Τράπεζας κατά της Τράπεζας.
Η προσεπίκληση της Εταιρείας από την Τράπεζα, οφείλεται στο γεγονός ότι η Εταιρεία προσέφερε υπηρεσίες προς την Τράπεζα, υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με τις υπηρεσίες της Τράπεζας προς τους πελάτες της.
Η Τράπεζα θεωρεί ότι εφόσον χάσει, πρέπει να αποζημιωθεί από την Εταιρεία. Το συνολικό διεκδικούμενο ποσό είναι 559.500 €.
Βάσιμα εκτιμάται ότι οι αγωγές κατά της Τράπεζας θα απορριφτούν από τα αρμόδια Δικαστήρια ως νόμω και ουσία αβάσιμες και σε κάθε περίπτωση ως αόριστες.
Η Εταιρεία έχει επίδικες απαιτήσεις από πελάτες της, ύψους € 267.000. Για το μέρος των απαιτήσεων αυτών για το οποίο η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν είναι ανακτήσιμο έχει αναγνωρίσει ζημία απομείωσης.»
Από τις αναφορές προκύπτουν επίδικες απαιτήσεις κατά της εταιρίας 791.000 ευρώ για τις οποίες δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ενώ δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους προβλέψεις έχουν διενεργηθεί για τις επίδικες απαιτήσεις των 267 χιλιάδων ευρώ.
Πέραν αυτού στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι «Σε προηγούμενη χρήση (01.01-31.12.2010) η θυγατρική εταιρεία, ICTV Hellas Α.Ε., σύναψε μετατρέψιμο έντοκο ομολογιακό δάνειο αξίας € 500.000,00. Η μετατροπή του δανείου σε μετοχές ήταν στην ευχέρεια του δανειοδότη και μπορούσε να ενεργοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης του δανείου.
Με μεταγενέστερη πρόσθετη πράξη περιορίστηκε το ποσό του Ομολογιακού δανείου, στο ήδη εισπραχθέν ποσό, των € 300.000,00.
Για το δάνειο αυτό η Μητρική εταιρεία έχει παράσχει πλήρη εγγύηση στον δανειοδότη υπέρ της θυγατρικής της.
Με την προαναφερθείσα πρόσθετη πράξη και λόγω αδυναμίας της θυγατρικής να αποπληρώσει το δάνειο, η εγγυήτρια Μητρική εταιρεία εκχωρεί συμβάσεις ενοικίου έναντι της οφειλής αυτής, ποσού 4.588,86€ / μήνα.
Το δάνειο θα αποπληρωθεί πλήρως έως τον Ιούνιο του 2018. Κατά τη χρήση 1.1.-31.12.2017 η Μητρική δεν αποπλήρωσε κάποιο ποσό (Τη χρήση 1.1.-31.12.2016 αποπλήρωσε συνολικό ποσό 11.481,60 €).
Η Μητρική εταιρεία, κατά τα προηγούμενα έτη, έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη για την κάλυψη από μέρους της του ποσού αυτού»
Είναι προφανές πως με τα όσα αναφέρει η εταιρία δεν βγαίνει άκρη.
Σημειωτέον ότι η ICTV έχει μηδενικούς τζίρους δεν ελέγχεται από ορκωτό ενώ στην οικονομική καταστάση χρήσης 2018 εμφανίζει μαρκοπρόθεσμα δάνεια 150.000 ευρώ και βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 190.000 ευρώ.
Τώρα όλα αυτά πως συμβαδίζουν με το ομολογιακό των 300.000 ευρώ μάλλον αποτελεί μεταφυσικό ερώτημα.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS