Μυτιληναίος: Στο 0,7390% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Μυτιληναίος: Στο 0,7390% το ποσοστό των ιδίων μετοχών
Στο 0,7390% διαμορφώνεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών της Μυτιληναίος
Στο 0,7390% διαμορφώνεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών της Μυτιληναίος.
Ειδικότερα, η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS)ανακοινώνει ότι,κατ’εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 08.07.2020, απέκτησεμέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 25.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €7,3436 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €183.590,02.
Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκανμέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROXXΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΑ.Ε.Π.Ε.Υ.
Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 1.055.92 1ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,7390% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό(ΕΕ)2016/1052

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS