Με την «Εγγύηση» της Εθνικής Τράπεζας το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων

Με την «Εγγύηση» της Εθνικής Τράπεζας το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων
Έμπρακτη στήριξη στο επιχειρείν της χώρας με ένα πρωτοποριακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα
Στην τωρινή δύσκολη περίοδο, η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει ένα σημαντικό στήριγμα το οποίο εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε πηγές ρευστότητας για την αντιμετώπιση των άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών τους.
Το πρόγραμμα «Εγγύηση για το μέλλον» , το οποίο έχει σχεδιάσει και προσφέρει η Εθνική Τράπεζα, εξασφαλίζει άμεσα και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους μια σειρά χρηματοδοτικών λύσεων για πληθώρα επιχειρηματικών αναγκών.
Σήμερα συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγύηση για το μέλλον», και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις τη δυνατότητα χορήγησης δανείων κεφαλαίου κίνησης, με ευνοϊκό επιτόκιο λόγω και της εγγύησης του ‘Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19’ σε ποσοστό 80%, για την υποστήριξη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την εξάπλωση του COVID-19 και τα μέτρα για τον περιορισμό της.

Ταχύτητα έγκρισης και εκταμίευσης

Η έγκριση της χρηματοδότησης δίνεται μέσα σε μόλις 48 ώρες, ενώ το επιτόκιο για το κεφάλαιο κίνησης είναι ιδιαίτερα προνομιακό.
Επιπλέον, όπως αναφέρεται και παραπάνω, προσφέρεται από το ‘Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19’ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας εγγύηση σε ποσοστό 80% επί του ποσού χρηματοδότησης.
Το ποσό χρηματοδότησης δύναται  να φθάσει:
-    ή,  κατόπιν αξιολόγησης τεκμηριωμένου σχεδίου αναγκών να ξεπεράσει, το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών για το έτος 2019 ή
-    το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για το έτος 2019
Στο πρόγραμμα «Εγγύηση για το μέλλον» μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κωδικού δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός από τις εξωχώριες, τις εταιρίες συμμετοχών (holding), τις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, τους  δημοσίους φορείς, τους ΟΤΑ και τις θυγατρικές τους.Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι από ένα έως πέντε έτη και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφθούν το http://www.ependyseis.gr όπου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το αίτημα χρηματοδότησης, συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία (στοιχεία επιχείρησης, ποσό, σκοπό χρηματοδότησης, στοιχεία επικοινωνίας, κ.λπ.) και να επιλέξουν την Εθνική Τράπεζα για την αξιολόγηση του δανείου τους ή να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.
Πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων «Εγγύηση για το μέλλον» από την Εθνική μας…Τράπεζα. Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχίσουν να δημιουργούν.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS