ΕΛΠΕ: Στις 24/6 η Γενική Συνέλευση για έγκριση διανομής μερίσματος

ΕΛΠΕ: Στις 24/6 η Γενική Συνέλευση για έγκριση διανομής μερίσματος
ΕΛΠΕ: Στις 24/6 η Γενική Συνέλευση - Ποια θέματα θα συζητηθούν
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») με την με αριθμό 1365 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 3.6.2020, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν στην ετήσια Tακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.
Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία  για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σ ́αυτήν και ν’ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε αποστέλλοντας πριν τη διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 ( ΦΕΚ Α 68/20.03.2020), η οποία έχει κυρωθεί δυνάμει του Ν. 4683/2020, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Image

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS