Εθνική Ασφαλιστική: Ανοδική πορεία με οριακή αύξηση παραγωγής και κερδοφορίας 2,7 εκατ. ευρώ εν μέσω Covid-19 το α’ 3μηνο 2020

Εθνική Ασφαλιστική: Ανοδική πορεία με οριακή αύξηση παραγωγής και κερδοφορίας 2,7 εκατ. ευρώ εν μέσω Covid-19 το α’ 3μηνο 2020
Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής, αυξήθηκαν οριακά κατά 0,9%, το α΄ τρίμηνο του 2020, ανερχόμενα σε 133,4 εκατ. ευρώ
Η Εθνική Ασφαλιστική μέσα σε ένα πρωτόγνωρο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τον Covid-19, κατάφερε να σημειώσει οριακή αύξηση της παραγωγής της κατά 1,2% το α΄ τρίμηνο του 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, με τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 174,4 εκατ. ευρώ.
Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκατ. έναντι 2,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2019.
Αναλυτικότερα, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής, αυξήθηκαν οριακά κατά 0,9%, το α΄ τρίμηνο του 2020, ανερχόμενα σε €133,4 εκατ. έναντι €132,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Αύξηση παραγωγής κατά 2,2% κατέγραψαν και οι Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων, με τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €41,0 εκατ. έναντι €40,1 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2019, προερχόμενη κυρίως από την αύξηση των εργασιών λιανικής του Κλάδου Γενικής Αστικής Ευθύνης.
Τα ίδια κεφάλαια επηρεάστηκαν αρνητικά από την πτώση της αξίας των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, ως απόρροια της αβεβαιότητας και των υψηλών ρευστοποιήσεων που επέφερε, σε παγκόσμιο επίπεδο, η πανδημία του Covid-19.
Κατά συνέπεια, τα ίδια κεφάλαια τη Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την 31 Μαρτίου 2020 διαμορφώθηκαν σε €982,0 εκατ., μειωμένα κατά €80,1 εκατ. σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2019 (€1.062,1 εκατ.).
Ωστόσο, η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας παραμένει θετική, παρά τις προαναφερθείσες μεταβολές.
Η Εθνική Ασφαλιστική παρακολουθεί τις εξελίξεις σε συνεχή βάση και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που δημιούργησε ο νέος κορωνοϊός Covid-19.
Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρίας παραμένει η πλήρης και άμεση κατά το δυνατόν κάλυψη του συνόλου των αναγκών των ασφαλισμένων της καθώς και η υγεία και ασφάλεια του ανθρωπίνου δυναμικού και των συνεργατών της.
Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρία έχει θέσει σε λειτουργία επικαιροποιημένο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan – “BCP”), το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και αβεβαιότητες σχετικά με την εξέλιξη του Covid-19.

Antonisvasilopoulos1@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS