Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Attica Group – Εκτίμηση για ζημιές το 2020

Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Attica Group – Εκτίμηση για ζημιές το 2020
Τι αναφέρει η διοίκηση για την τιμή του πετρελαίου και πως επηρεάζεται λόγω και των κινήσεων αντιστάθμισης που πραγματοποιεί
Η πανδημία πλήττει και τα αποτελέσματα της Attica Group, με τη διοίκηση το 2020 να περιμένει μείωση του κύκλου εργασιών 30-40% και ζημιές στην τελική γραμμή.
Και στην περίπτωση της εν λόγω εταιρείας το 2020 ξεκίνησε ανοδικά κατά τους δύο πρώτους μήνες, αλλά ο Covid-19 και το lockdown ανέτρεψε την ανοδική πορεία.
Η χρήση 2019 ήταν πολύ καλή και περιλαμβάνει για πρώτη φορά την ενοποίηση της Hellenic Seaways με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να ανέλθουν στα 405,4 εκατ. ευρώ από 365,4 εκατ. ευρώ.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αλλά και τα έξοδα διοίκησης ήταν μειωμένα ενώ το 2019 δεν υπήρχαν και έκτακτα κέρδη που υπήρχαν στη χρήση 2018.
Ο όμιλος κατάφερε να ξεπεράσει σε επίπεδο κερδών προ φόρων τα αποτελέσματα του 2018 (μαζί με τα έκτακτα) και να εμφανίσει κέρδη 20,9 εκατ. ευρώ από 17,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 20,7 εκατ. ευρώ από 17,1 εκατ. ευρώ λόγω του χαμηλού φόρου.
Τα EBITDA ανήλθαν στα 78 εκατ. ευρώ από 57 εκατ. ευρώ.
Στην αποτίμηση των 183 εκατ. ευρώ η μετοχή έχει μονοψήφιο p/e αλλά η μετοχή έχει πιεστεί αρκετά το τελευταίο διάστημα λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.
Από την αρχή του έτους η μετοχή υποχωρεί 34,7%.
Η καθαρή θέση ανέρχεται στα 431,9 εκατ. ευρώ που δίνει χαμηλό p/bv.
Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 507,6 εκατ. ευρώ από 453,5 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα 105,3 εκατ. ευρώ από 59,4 εκατ. ευρώ.
Θετικές κατά 25,1 εκατ. ευρώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές αλλά δεν κάλυψαν τις εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες.

Τι αναφέρει η Attica Group για τις τιμές του πετρελαίου

Επισημαίνεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2020 βρίσκεται σε εξέλιξη μία εξαιρετικά μεγάλη πτώση στις τιμές των καυσίμων με ακραίες διακυμάνσεις ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης λόγω κυρίως της πανδημίας του κορωνοιού COVID -19 καθώς και της μη επίτευξης συμφωνίας για μείωση της παραγωγής από τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μέση τιμή του Marine Gasoil Oil περιεκτικότητας 0,1% σε θείο τον μήνα Ιανουάριο 2020 ήταν Δολάρια Η.Π.Α. 571 ανά μετρικό τόνο έναντι Δολάρια Η.Π.Α. 342 και 223 ανά μετρικό τόνο αντίστοιχα για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.
Το παραπάνω γεγονός, και ειδικότερα η αποσταθεροποίηση της τιμής των καυσίμων, έχει επίπτωση και στον Όμιλο, ο οποίος αντισταθμίζει μέρος του κινδύνου μεταβολής της τιμής καυσίμου μέσω σύναψης συμβολαίων αντιστάθμισης.
Ειδικότερα, ο Όμιλος, υλοποιώντας την εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου της τιμής των καυσίμων, συνάπτει συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου σε προϊόντα πετρελαίου που καλύπτουν ένα μέρος των εκτιμώμενων επιχειρησιακών αναγκών.
Στην περίπτωση που η πανδημία ενταθεί και ληφθούν νέα περιοριστικά μέτρα ή επεκταθεί η διάρκεια των υφιστάμενων μέτρων, ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω η κατανάλωση καυσίμων από τη μείωση των δρομολογίων.
Ως εκ τούτου, υπάρχει ο κίνδυνος ένα μέρος από τα συμβόλαια μελλοντικής αντιστάθμισης που έχει συνάψει ο Όμιλος να μην ικανοποιεί τις συνθήκες ώστε να επιμετρηθεί σύμφωνα με τη λογιστική αντιστάθμισης.
Περαιτέρω, στην παρούσα φάση, λόγω της μείωσης των τιμών του πετρελαίου, ο Όμιλος θα μειώσει το κόστος αγοράς των καυσίμων που καταναλώνει, όμως το γεγονός αυτό θα αντισταθμιστεί σε σημαντικό βαθμό από το κόστος που αναμένεται να προκύψει από τα συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου σε προϊόντα πετρελαίου που είχαν συναφθεί πριν προκύψει η μεγάλη πτώση των τιμών.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS