Διασπάται η Alpha Bank ακολουθώντας το μοντέλο Eurobank – Με στόχο την εμπροσθοβαρή μείωση των NPEs

Διασπάται η Alpha Bank ακολουθώντας το μοντέλο Eurobank – Με στόχο την εμπροσθοβαρή μείωση των NPEs
Alpha Bank:  Έναρξη διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση νέας εταιρείας

Το μοντέλο Eurobank ακολουθεί και η Alpha bank στο πλαίσιο εμπροσθοαβρούς μείωσης των NPEs.
Η διάσπαση της Alpha bank από την μια οι κύριες δραστηριότητες και από την άλλη οι δραστηριότητες που θα αποσχιστούν πραγματοποιείται με γνώμονα να προχωρήσει η τιτλοποίηση Galaxy των 12 δισεκ. NPEs και γενικώς να υλοποιηθεί το σχέδιο εξυγίανσης της τράπεζας.
Αναλυτικότερα ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Bank θα μεταβιβαστεί σε μία νέα εταιρεία, που θα κατέχει τραπεζική άδεια  και θα είναι 100% θυγατρική της σημερινής Alpha Bank, η οποία θα μετασχηματιστεί σε εταιρεία συμμετοχών και οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με την απόφαση το ΔΣ, η 30η Ιουνίου 2020 ορίστηκε ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απόσχισης.
Με τον τρόπο αυτόν θα ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός  της τράπεζας, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, χωρίς να ενεργοποιείται ο νόμος για την αναβαλλόμενη φορολογία και την αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου.
Όπως είχε πει την περασμένη εβδομάδα στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Α’ τριμήνου 2020 ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλειος Ψάλτης, «ο Όμιλος παραμένει δεσμευμένος στο Project Galaxy και καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown η Τράπεζα συνέχισε τις εργασίες της για τις διάφορες προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε να έχουμε μία επιτυχημένη συναλλαγή».
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμματο αίτημα ένταξης της τιτλοποίησης στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» θα υποβληθεί το τέταρτο τρίμηνο του έτους.
Νωρίτερα, η Τράπεζα θα έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες πλήρους εξαγοράς της εταιρείας διαχείρισης Cepal, πλειοψηφικό πακέτο της οποίας θα διατεθεί προς τον προτιμητέο επενδυτή.
Η διαδικασία του μετασχηματισμού τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές, δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε στους Πελάτες, ούτε στους Εργαζόμενους της Τράπεζας.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η Alpha bank

Η Alpha  BankΑ.Ε. (εφεξής η «Διασπώμενη» ή η «AlphaBank») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασίας διάσπασης της AlphaBankδι’ απόσχισης κλάδου με τη σύσταση νέας εταιρείας (εφεξής η «Επωφελούμενη»), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν (εφεξής η «Απόσχιση»).

Στο πλαίσιο της Απόσχισης, ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Bank θα μεταβιβαστεί στην Επωφελούμενη, η οποία θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης.
Η Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες καιστοιχεία  ενεργητικού  και  παθητικού,  που  δεν  αφορούν  στην  κύρια  τραπεζική δραστηριότητα, και, με την ολοκλήρωση της διάσπασης, θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα,  ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην  Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η 30η Ιουνίου 2020 ορίστηκε ως ημερομηνία του  Ισολογισμού  Μετασχηματισμού  της  Απόσχισης. 
Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται  από  τη  Διασπώμενη  μετά  την  ημερομηνία  του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης.
Το  σύνολο  των  δικαιωμάτων  του  Ταμείου  Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας  θαδιατηρηθεί και κατόπιν της ολοκλήρωσης της Απόσχισης.
Η ολοκλήρωση της Απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων απότις αρμόδιες Αρχές. 
Η Alpha Bank θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας Απόσχισης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS