Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Mermeren – Μικρή υποχώρηση στα καθαρά κέρδη

Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Mermeren – Μικρή υποχώρηση στα καθαρά κέρδη
Το 2020 αναμένεται να είναι μια περίοδος ικανοποιητικής λειτουργικής και οικονομικής επίδοσης, σημειώνεται στη λογιστική κατάσταση
Ο κύκλος εργασιών της Mermeren μειώθηκε κατά 9,5% στη χρήση 2019 έναντι του 2018 και διαμορφώθηκαν στα 36,1 εκατ. ευρώ από 39,9 εκατ. ευρώ.
Το έτος ξεκίνησε με δυσκολίες λόγω κακού καιρού και κατά το πρώτο εξάμηνο οι πωλήσεις ήταν χαμηλότερες κατά 34,1% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.
Τους επόμενους μήνες όμως, κατέστη δυνατόν να κλείσει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαφοράς.
Το μεικτό περιθώριο κέρδους ήταν στο 74,0% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 71,1% κατά τη χρήση του 2018.
Λόγω του μικρότερου κύκλου εργασιών όμως, σε απόλυτους αριθμούς το μεικτό κέρδος της χρήσης 2019 μειώθηκε στα 26,8 εκατ. ευρώ, έναντι 28,4 εκατ. ευρώ κατά το 2018.
Το σύνολο εξόδων διοίκησης και διάθεσης για την περίοδο εμφανίζει αύξηση κατά 29,4% έναντι του 2018, κυρίως λόγω υψηλότερου κόστους μεταφοράς προϊόντων.
Η Εταιρεία κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων ("EBIT") ύψους 22,4 εκατ. ευρώ, έναντι 25,1 εκατ. ευρώ, το 2018.
Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (“EBITDA”) για το 2019 κατήλθε στο ποσό των 24,1 εκατ. ευρώ, έναντι 27,4 εκατ. ευρώ, κατά το 2018.
Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 20,1 εκατ. ευρώ έναντι 22,8 εκατ. ευρώ κατά το 2018.
Ο τραπεζικός δανεισμός κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 εκατ. ευρώ την 31 Δεκεμβρίου 2018.
Ωστόσο η εταιρεία διέθετε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9,1 εκατ. ευρώ αλλά και προθεσμιακές καταθέσεις 3,5 εκατ. ευρώ επομένως ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός κατά 11,5 εκατ. ευρώ περίπου.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 μειώθηκαν σε 38,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,7 εκατ. ευρώ, έναντι της 31 Δεκεμβρίου 2018 (41,2 εκατ. ευρώ).
Το 2020 αναμένεται να είναι μια περίοδος ικανοποιητικής λειτουργικής και οικονομικής επίδοσης, σημειώνεται στη λογιστική κατάσταση, η πρόβλεψη αυτή όμως, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη τής επιδημίας Covid-19 και των επιπτώσεών της στην αγορά.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS