«Κουρεύει» τις προσφορές για αγορές ακινήτων η Intercontinental International - Έσοδα και ζημιές από τα μέτρα λόγω Covid-19

«Κουρεύει» τις προσφορές για αγορές ακινήτων η Intercontinental International - Έσοδα και ζημιές από τα μέτρα λόγω Covid-19
Η πανδημία SARS COVID 19 θα εισάγει νέες επενδυτικές ευκαιρίες για όλα τα είδη ακινήτων εκτιμά η διοίκηση της εισηγμένης
Ευκαιρίες και κινδύνους κρύβει η κρίση λόγω Covid-19 και επηρεάζει ήδη την αξία όλων των ακινήτων.
Σύμφωνα με τον ισολογισμός χρήσης 2019 της Intercontinental International η εταιρεία πλήττεται λόγω των μέτρων της κυβέρνησης στα έσοδα, αλλά ευνοείται από την επιδότηση των τόκων.
Πιο αναλυτικά, η εταιρεία αναφέρει πως τα έσοδα των συνολικών μισθωμάτων από εμπορικά καταστήματα – επιχειρήσεις που πλήττονται είναι της τάξεως του 14,4%, προς τα συνολικά έσοδα (μισθώματα), ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το κυβερνητικό μέτρο προστασίας των πληττόμενων επιχειρήσεων τα συνολικά μηνιαία μισθώματα που θα απωλεσθούν τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, αντιστοιχούν στο 0,75% του προϋπολογισθέντος τζίρου της Εταιρείας για το 2020.
Περαιτέρω, επειδή η εταιρεία, συγκαταλέγεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία, ευνοείται με την επιδότηση του 100% των εξόδων που θα καταβάλει για τόκους, για το χρονικό διάστημα από 01/04/2020 έως και τις 30/06/2020, διαμέσου των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 79.000 ευρώ.
Η εταιρεία, έχει προβεί ήδη σε μείωση των προσφερόμενων τιμημάτων όσον αφορά σε ακίνητα τα οποία βρίσκονταν ακόμη στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, ενώ έχει εντάξει εντός των ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης οιασδήποτε νέας επένδυσης την έννοια των πληττόμενων επιχειρήσεων καθώς και αυτών που τελούν σε διαδικασία αναστολής λειτουργίας.
Στην άλλη όψη του νομίσματος, η πανδημία SARS COVID 19 θα εισάγει νέες επενδυτικές ευκαιρίες για όλα τα είδη ακινήτων, αναφέρει η εταιρεία.
Τη στιγμή που η τουριστική βιομηχανία πλήττεται σκληρά από την εκδήλωση της πανδημίας, οι αξίες των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων αναμένεται να υποτιμηθούν σημαντικά, ενώ θα αναπροσαρμοστούν και οι αξίες των καταστημάτων και των γραφείων. Την ίδια στιγμή, νέα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια θα εμφανιστούν στην αγορά, ακολουθούμενα από αύξηση στην αγορά των REO (Real Estate Owned), η οποία θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντική πηγή για την απόκτηση νέων ακινήτων και την οποία έχει ήδη προσεγγίσει η Εταιρεία, δημιουργώντας κανάλια επικοινωνίας και με τις 4 συστημικές τράπεζες .
Οι τράπεζες κατέχουν χιλιάδες ακίνητα με εκτιμώμενη αξία περίπου 5 δισ. ευρώ καθώς και με άλλους μεγάλους επενδυτές REO και REO εταιρείες διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Επιπροσθέτως, ο Όμιλος διατηρεί υψηλή πληρότητα ίση με 94% , ενώ συνεχίζει να επωφελείται από ελάχιστες ετήσιες συμβατικές αναπροσαρμογές μισθωμάτων ύψους 3,5% για το 59% των μισθώσεών του.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Όμιλος αξιολογεί διαρκώς τις μακροοικονομικές εξελίξεις, καθώς και την εξέλιξη της τρέχουσας αγοράς, προκειμένου να επαναξιολογεί και να επαναπροσδιορίσει το επενδυτικό του σχέδιο καθώς και τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική του.
Σημειώνεται πως ο όμιλος στη χρήση 2019 βελτίωσε τις ταμειακές ροές του αυξάνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα στα 7,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι τραπεζικές του υποχρεώσεις είναι λίγο κάτω από 28 εκατ. ευρώ.
Η χαμηλή μόχλευση σε σχέση με την αξία των ακινήτων (94,2) εκατ. ευρώ και η κερδοφορία των 6,9 εκατ. ευρώ, η οποία είναι μειωμένη σε σύγκριση με το 2018 αλλά αυτό οφείλεται στα σημαντικά μικρότερα κέρδη από αναπροσαρμογή ακινήτων, δείχνει πως η εταιρεία είναι καλά τοποθετημένη ώστε να ανταποκριθεί στην κρίση.
Η αποτίμηση των 67,2 εκατ. ευρώ δίνουν χαμηλό πολλαπλασιαστή κερδών ακόμα και αν αφαιρεθούν τα μικρά έκτακτα κέρδη.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr


Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS