ΤτΕ: Μείωση στο επιτόκιο νέων δανείων τον Μάρτιο, αμετάβλητο στις καταθέσεις

ΤτΕ: Μείωση στο επιτόκιο νέων δανείων τον Μάρτιο, αμετάβλητο στις καταθέσεις
Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Μάρτιο του 2020, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε
Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Μάρτιο του 2020, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε στις 3,92 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Νέες Καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,14%.
Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,04% και 0,12%, αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,29%.

Νέα Δάνεια  
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 24 μονάδες βάσης στο 4,06%.  
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,67%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 10,67%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,65%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,61%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 6,82%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 48 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 2,91%, το Μάρτιο του 2020, ενώ το ποσό των νέων δανείων αυξήθηκε σε 1.431 εκατ. ευρώ έναντι 411 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 33 μονάδες βάσης στο 3,44%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων αυξήθηκε σε 504 εκατ. ευρώ από 225 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (βλ. Διάγραμμα και Πίνακα 1).
 Image
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 4,89%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 3,81%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 39 μονάδες βάσης στο 2,81%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Μάρτιο του 2020, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε στις 3,75 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).
Υφιστάμενες Καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,15%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,36%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,36%.

Υφιστάμενα Δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 3,90%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,02%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 6,19%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 3,38%. Το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 4,25%.
Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Ιανουάριος 2020

Φεβρουάριος 2020

Μάρτιος

2020

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,07

0,04

0,04

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,11

0,12

0,12

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,33

0,31

0,29

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,17

0,15

0,14

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,62

14,65

14,67

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

4,70

4,68

4,61

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,73

6,73

6,82

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

2,72

2,78

2,65

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο

11,18

10,65

10,67

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο      

3,47

3,39

2,91

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,61

4,68

4,89

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

3,76

3,64

3,81

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

3,37

3,20

2,81

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

3,72

3,77

3,44

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,36

4,30

4,06

Περιθώριο επιτοκίου

4,19

4,15

3,92Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Ιανουάριος   2020

Φεβρουάριος 2020

Μάρτιος

2020

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,40

0,38

0,36

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,43

0,40

0,36

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων

0,19

0,17

0,15

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,02

2,02

2,02

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,07

6,05

6,19

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,44

3,42

3,38

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,38

4,34

4,25

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

3,97

3,95

3,90

Περιθώριο επιτοκίου

3,78

3,78

3,75


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS