Τέρνα Ενεργειακή: Στις 28/4 η ΓΣ - Ποια θέματα θα συζητηθούν

Τέρνα Ενεργειακή: Στις 28/4 η ΓΣ - Ποια θέματα θα συζητηθούν
Τέρνα Ενεργειακή: Στις 28/4 η Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και έπειτα από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη στην Συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2020, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 28η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45, στα επί της Λ. Κηφισίας 124 γραφεία της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως:
-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της χρήσεως 2019.
-Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
-Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως ως και από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2019.
-Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
-Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
-Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS