Όλο το σχέδιο για την επιχορήγηση των τόκων των δανείων έως 800 χιλ ευρώ - Τι συμφώνησαν τράπεζες - Υπουργείο Ανάπτυξης

Όλο το σχέδιο για την επιχορήγηση των τόκων των δανείων έως 800 χιλ ευρώ - Τι συμφώνησαν τράπεζες - Υπουργείο Ανάπτυξης
Μέχρι 800 χιλ ευρώ στου δικαιούχους
Στον τρόπο με τον οποίον θα επιχορηγηθούν οι τόκοι των δανείων των πληττόμενων επιχειρήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατέληξαν το Σαββατοκύριακο που παρήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης τα πιστωτικά ιδρύματα.
Ας σημειωθεί πως οι τράπεζες θα αναστείλουν επί τη βάση αιτημάτων τις δόσεις 1 Απριλίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020 για τις πληττόμενες ΚΑΔ.

Λεπτομέρειες προγράμματος- Δικαιούχοι- Ποσά

-Αποφασίστηκε λοιπόν η επιδότηση του επιτοκίου για τα επιχειρηματικά δάνεια της περιόδου  1.4.20 έως 30.6.20.
-Μέσα στα δάνεια αυτά συγκαταλλέγονται αλληλόχρεοι λογαριασμοί, ομολογιακά, διμερή και κοινοπρακτικά δάνεια μεταξύ επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυματων.
-Οι επιχειρήσεις που θα υπάγονται σε αυτήν την διευκόλυνση είναι όλες οι μικρομεσαίες που υπάγονται στους ανακοινωμένους κωδικούς δραστηριότητας.
Από αυτές έχει εξαιρεθεί ο πτωτογενής τομέας, αλιεία και και αγροτική δραστηριότητα καθως αναμένεται πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν αναμένεται να συμπεριληφθούν στο μέτρο οι κωδικοί 01, 02, 03, 1020, 4638 και 4723.
Ως μικρομεσαία επιχείρηση λογίζεται εκείνη που απασχολεί με βάση τον ορισμό της Ε.Ε. κάτω από 250 άτομα.
-Η επιδότηση αφορά τόκους τριών μηνών.
Εάν η δικαιούχος επιχείρηση έχει πληρώσει τόκο της περιόδου θα δικαιούται αναδρομικά την επιδότηση. 
Επίσης, εάν η επιχείρηση έχει ήδη καταβάλλει τόκους θα δικαιούται να ζητήσει και να λάβει την επιχορήγηση, και να συμψηφίσε το ποσό που κατέβαλε με άλλες οφειλές στην τράπεζα της ίδιας ή άλλη ςπεριόδου.
- Οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις πρέπει να υποβληθούν στις 31 Αυγούστου.
-Σύμφωνα με τα όσα συμφώνησαν οι τράπεζες η επιδότηση δεν μπορεί για κάθε ΑΦΜ επιχείρησης να ξεπερνά τα 800 χιλ ευρώ.
Εάν πρόκειται για όμιλο το ίδιο ποσό θα καλύπτει ολόκληρο τον όμιλο.
Θα καλύπτονται εντός του πλαφόν των 800 χιλ. όλες οι δανειακές συμβάσεις στην ίδια ή και σε διαφορετική τράπεζα της επιχείρησης ή του ομίλου.

Υποχρεώσεις τραπεζών επιχειρήσεων- Διαδικασία

Θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας Δηλαδή θα καλυφθούν οι τόκοι της τράπεζας, η οποία θα έχει πρώτη υποβάλει στο ΠΣΚΕ την έγκριση για την καταβολή των τόκων. Δεν θα είναι υπεύθευνες οι τράπεζες για την παρακολούθηση του πλαφόν αλλά απολογιστικά η επιχείρηση θα ελεγχθεί από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Δεν θα υπέχουν οι τράπεζες υποχρέωση παρακολούθησης ως προς την τήρηση του πλαφόν.  .
Συγχρόνως οι τράπεζες δεν θα αναλάβουν τη διαδικασία να ανακτήσουν ποσά που μπορεί να καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.
Αφού υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση, κάθε τράπεζα θα στείλει επιστολή προς το υπουργείο με το εκτιμώμενο ποσό με βάση το χαρτοφυλάκιό της.
Μέσα σε τρεις εργάσιμες θα πιστώνεται στο λογαριασμό της, προς διαχείριση το 40% του ποσού που προϋπολόγισε Μόλις εξαντληθεί το 80% από την πρώτη καταβολή θα καταβληθεί ένα ακόμη 30% και μόλις και αυτό αναλωθεί (πιστωθεί) κατά 80% θα πιστωθεί και το υπόλοιπο ποσό.

Εγγραφα- Πιστοποιήσεις

Η δικαιούχος επιχείρηση θα υποβάλει αίτηση μέσω ΠΣΚΕ  (Πληροφοριακά Συστήματα Κρατικών Ενισχύσεων ) για ταυτοποίηση και διαπίστωση ότι υπάγεται στον ΚΑΔ. Στη συνέχεια η επιχείρηση θα υποβάλει μια αίτηση για όλα τα δάνεια που έχει σε κάθε μία τράπεζα.
 Μαζί με την αίτηση,  η επιχείρηση θα  υποβάλει, προκειμένου να ελεγχθεί ότι δεν είναι προβληματική: Μια υπεύθυνη δήλωση λογιστή ότι δεν έχει απωλέσει το μισό κεφαλαίου, και επίσης υπεύθυνες δηλώσεις του εκπροσώπους της ότι δεν έχει πτωχεύσει, και θα προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως στην τράπεζα μέχρι 31/8/2020,  δεν είναι προβληματική, δηλαδή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που αφορούν το χαρακτηρισμό της ως προβληματικής  και δε δεσμεύεται να έχει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων την 31.12.2020.
Αφού γίνει ο τυπικός έλεγχος των παραπάνω  θα γίνεται πίστωση του λογαριασμού της επιχείρησης με τους τόκους, ανάλογα με τη συχνότητα της εκτοκιστικής περιόδου (μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο), και γενικά με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της δικαιούχου Τράπεζας και με βάση την εκτοκιστική περίοδο και τη μορφή του πιστοδοτικού λογαριασμού, όπως τον τηρεί κάθε τράπεζα.
Οι Τράπεζες δεν θα κάνουν έλεγχο ακρίβειας των δηλώσεων των επιχειρήσεων, εκτός εάν είναι προφανές ότι δεν προστατεύονται, επειδή λ.χ. η τράπεζα γνωρίζει ότι η επιχείρηση ξεπερνά το όριο της ΜμΕ. 
Η εισφορά του 128 θα συμπεριλαμβάνεται στο επιδοτούμενο ποσό ανά δάνειο.

Πρόγραμμα ΕΑΤ

 Σε ότι αφορά το εγγυοδοτικό πρόγραμμα της ΕΑΤ υπήρξε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τραπεζών, για τον έλεγχο της μη προβληματικότητας της επιχείρησης την 31.12.2019, και για το πως θα εφαρμοστούν τα κριτήρια σε κάθε επιχείρησης σύμφωνα με το business plan που αυτή θα υποβάλει.
Η συζήτηση για τα προγράμματα εγγυήσεων θα ανανεωθεί. Ωστόσο με βάση την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήδη ελήφθη,  προκειται για 2 δισ ευρώ που μοχλευόμενα μπορούν να φθάσουν μέχρι τα 7  δισ. ευρώ.
Οι τράπεζες στην παρούσα φάση έχουν ρευστότητα η οποία ανέρχεται μέχρι τα 4 δισ. ευρώ.
Αλλωστε το ένα από τα δύο δισ ευρώ είναι άμεσα διαθέσιμα.
Οι εγγυήσεις φθάνουν μέχρι το 30% για το σύνολο του δανεισμού που θα χορηγηθεί στις μεγάλες επιχειρήσεις και στο 40% για τις μικρομεσαίες.
Για κάθε μία επιχείρηση χωριστά η εγγύηση φθάνει μέχρι το 80% το οποίο πλαφονάρει στο 30% ή στο 40% επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου.
Εξού και οι τράπεζες είναι πιθανότατο να ζητήσουν επιπλέον  εγγυήσεις από τους  δανειολήπτες . Τα πιστωτικά ιδρύματα θα επιχειρήσουν να φτιάξουν μικτά χαρτοφυλάκια ώστε να μη βγούν εκτός των εγγυήσεων που τους χορηγούνται. Οι πρόσθετες εγγυήσεις θα καλύψουν τόσο την τράπεζα όσο και το εγγυοδοτικό ταμείο με αναλογικότητα.
Το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα το αμέσως προσεχές διάστημα.
Τα παραπάνω εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη Παρασκευή.
 
Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS