Σχεδόν αμετάβλητα τα επιτόκια νέων καταθέσεων, μείωση στα νέα δάνεια

Σχεδόν αμετάβλητα τα επιτόκια νέων καταθέσεων, μείωση στα νέα δάνεια
Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων – Φεβρουάριος 2020
Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Φεβρουάριο του 2020, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε.
Το περιθώριο επιτοκίου* μειώθηκε στις 4,15 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,15%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 0,04%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,12%.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,31%.
Image
Νέα Δάνεια  

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,30%.  
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε οριακά στο 14,65%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο  μειώθηκε κατά 53 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,65%.Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο  αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,78%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,68%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,73%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 3,39%, το Φεβρουάριο του 2020, ενώ το ποσό των νέων δανείων  μειώθηκε σε 411 εκατ. ευρώ έναντι 487 εκατ. ευρώ κατά τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 3,77%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων αυξήθηκε σε 225 εκατ. ευρώ από 190 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (βλ. Διάγραμμα και Πίνακα 1).
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,68%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 3,64% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 3,20%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, το Φεβρουάριο του 2020, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και δανείων.
Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε αμετάβλητο στις 3,78 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,17%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,38%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,40%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,95%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,02%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων  με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,05%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 3,42%, ενώ το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,34%.
Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Δεκέμβριος    

2019

Ιανουάριος 2020

Φεβρουάριος 2020

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,08

0,07

0,04

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,12

0,11

0,12

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,35

0,33

0,31

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,18

0,17

0,15

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,60

14,62

14,65

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

4,74

4,70

4,68

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,76

6,73

6,73

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο6

2,78

2,72

2,78

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο6

10,94

11,18

10,65

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο6:      

3,58

3,47

3,39

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,76

4,61

4,68

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

3,85

3,76

3,64

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

3,51

3,37

3,20

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο6

3,71

3,72

3,77

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,34

4,36

4,30

Περιθώριο επιτοκίου*

4,16

4,19

4,15

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Δεκέμβριος    

2019

Ιανουάριος   2020

Φεβρουάριος 2020

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,44

0,40

0,38

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,52

0,43

0,40

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,20

0,19

0,17

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,06

2,02

2,02

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,13

6,07

6,05

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,43

3,44

3,42

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,38

4,38

4,34

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

3,99

3,97

3,95

Περιθώριο επιτοκίου*

3,79

3,78

3,78

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS