Moody’s: Credit negative για τις τράπεζες οι αλλαγές στα stress tests που προτείνει η ΕΒΑ

Moody’s: Credit negative για τις τράπεζες οι αλλαγές στα stress tests που προτείνει η ΕΒΑ
Οι προτάσεις της ΕΒΑ θεωρούνται ιδιαίτερα περίπλοκες και δύσκολες να εφαρμοστούν, σύμφωνα με τον οίκο Moody’s
Με σκεπτικισμό αντιμετωπίζει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, την  πρόταση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) για πιθανές αλλαγές στους κανόνες που ισχύουν για τα stress tests στα οποία υποβάλλονται οι ευρωπαϊκές τράπεζες.
Σε ανάλυσή του ο αμερικανικό οίκος αναφέρει ότι στόχος της ΕΒΑ είναι η όλη διαδικασία να καταστεί πιο απλή και να υπάρξει μείωση του κόστους της.
Όμως τονίζει ότι το νέο πλαίσιο που προτείνεται είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, δεν ευνοεί την πραγματοποίηση συγκρίσεων και θα αποδειχθεί credit negative για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Όπως αναφέρει ο οίκος «η πρόταση προβλέπει τη διάσπαση των stress tests σε δύο μέρη, με αποτέλεσμα δύο χωριστά σύνολα αποτελεσμάτων.
Και τα δύο μέρη της δοκιμής θα χρησιμοποιήσουν τους ίδιους κανόνες.
Ένα μέρος θα διεξάγεται από τον τραπεζικό επόπτη (το εποπτικό σκέλος που ακολουθεί την καθοδήγηση της ΕBA) και θα βασίζεται σε ένα κοινό σύνολο υποθέσεων και περιορισμών με περιορισμένες διακυμάνσεις.
Η άλλη ανάλυση ακραίων καταστάσεων που διεξάγεται από μεμονωμένες δεν λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς από έναν κατάλογο που παρέχεται από την ΕΒΑ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η χαλάρωση είναι δικαιολογημένη.
Επιπλέον, η ΕΒΑ δεν απέκλεισε τη δυνατότητα να επιτρέπεται στις τράπεζες να βασίζονται απλώς στη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της κεφαλαιακής τους επάρκειας (ICAAP), μια συνεχή εσωτερική αξιολόγηση των κεφαλαιακών αναγκών μιας τράπεζας.
Η εποπτική αξιολόγηση χρησιμεύει ως σημείο εκκίνησης των αποφάσεων εποπτείας και θα συνδέεται άμεσα με τη θέσπιση των κατευθυντήριων γραμμών του Πυλώνα 2 (P2G).
Η ΕΒΑ θα παρέχει μόνο την εξάντληση κεφαλαίων σε κάθε stress test και ο κύριος στόχος της είναι οι επενδυτές να κατανοήσουν καλύτερα το σκεπτικό που υπάρχει αναφορικά με τον Πυλώνα 2.
Η εκτίμηση της τράπεζας για τη δοκιμασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα συμπληρώνει το σκέλος εποπτείας, εφόσον οι ανακοινώσεις θα είναι λεπτομερέστερες με βάση ένα κοινό υπόδειγμα γνωστοποίησης παρόμοιο με το σημερινό.
Επιπλέον, οι τράπεζες θα πρέπει να παρέχουν εξηγήσεις σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της εξάντλησης κεφαλαίου που καθορίζουν οι εποπτικές αρχές και της αξιολόγησής της.
Η πρόταση της ΕΒΑ για αναθεώρηση του πλαισίου των stress tests έρχεται μετά από κριτική του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναλυτών ότι η άσκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λιγότερο αξιόπιστη από ό, τι παρόμοια προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που διεξάγονται στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα.
Οι τράπεζες έχουν επίσης διαμαρτυρηθεί ότι το σημερινό πλαίσιο είναι υπερβολικά δαπανηρό και χρονοβόρο.
Λένε ότι πολλές από τις παραδοχές είναι υπέρ-απλουστευμένες που υπονομεύουν την αξία του τεστ και ουσιαστικά στρεβλώνουν την εικόνα του τραπεζικού συστήματος.
Η ίδια η ΕΒΑ αναγνωρίζει ρητά στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει ότι η τρέχουσα άσκηση προσπαθεί να επιτύχει αντικρουόμενους στόχους που είναι δύσκολο να επιτευχθούν σε μία μόνο άσκηση.
Η ΕΒΑ επιδιώκει να επιτύχει τέσσερις στόχους: συνάφεια, διαφάνεια, συγκρισιμότητα και αποδοτικότητα του κόστους.
Η ΕΒΑ επιδιώκει επίσης να αυξήσει και να αποσαφηνίσει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, εξ ου και τα δύο σύνολα των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής.
Τέλος, η ΕΒΑ αναφέρει σαφώς ότι το δικό της stress test θα είναι μια μικρή άσκηση που θα στηρίζει το εποπτικό έργο, τη διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης εποπτείας (SREP), και όχι ένα μακροπροληπτικό εργαλείο.
Από τη σκοπιά της πίστωσης, η ανάληψη δύο συνόλων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, που παρέχουν δύο ξεχωριστά σύνολα αποτελεσμάτων, δεν θα καταστήσει εύκολη την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ των επιμέρους τραπεζών (ή των συγκρίσεων μεταξύ των δύο αποτελεσμάτων), ακόμη και αν οι τράπεζες εξηγήσουν τις διαφορές.
Το εποπτικό σκέλος της δοκιμής θα εφαρμόζει ακριβώς τα ίδια μέτρα σε όλες τις τράπεζες και, συνεπώς, θα παράσχει συγκρίσιμο αποτέλεσμα, αλλά η γνωστοποίηση θα είναι πιο περιορισμένη από ό, τι στο παρελθόν.
Εν τω μεταξύ, το τραπεζικό μέρος του stress tests θα περιλάμβανε πιο λεπτομερείς πληροφορίες, αλλά η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι τράπεζες θα ήταν πιο ευέλικτη, καθιστώντας τις συγκρίσεις μεταξύ τραπεζών πιο δύσκολες.
Οι τράπεζες θα υποστηρίξουν πιθανώς ότι η δική τους εκτίμηση είναι πιο ρεαλιστική, δεδομένου ότι θα υπολόγιζε καλύτερα τους κινδύνους της τράπεζας, οι οποίοι θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αξία της προσέγγισης των εποπτικών αρχών.
Αντίστροφα, οι εποπτικές αρχές θα υποστηρίξουν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εκτιμηθεί η ανθεκτικότητα των τραπεζών ώστε να τονίσουν εναντίον μιας ενιαίας δέσμης υποθέσεων. Υπάρχει μια πιθανότητα οι δύο προσεγγίσεις να αλληλοσυμπληρώνονται, ανεξάρτητα από το αν οι συγκρίσεις μεταξύ των αξιολογήσεων των τραπεζών θα έχουν νόημα.
Παρόλα αυτά, οι επενδυτές ενδέχεται να μην επιθυμούν να λαμβάνουν δύο σύνολα πληροφοριών που δεν θα είναι σε θέση να συγκρίνουν εύκολα - ακόμα περισσότερο επειδή οι εποπτικές αρχές θα αναλάβουν πιο περιορισμένη διασφάλιση της ποιότητας στη συνιστώσα των τραπεζών.
Η προτεινόμενη αναθεώρηση των δοκιμών προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της EBA δεν θα επηρεάσει την τρέχουσα δοκιμασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του EBA, η οποία θα χρησιμοποιήσει το υφιστάμενο πλαίσιο.
Η τραπεζική αρχή ζητά η διαβούλευση σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Απριλίου 2020.
Σημειώνουμε ότι η ΕΒΑ δεν απέκλεισε τη διατήρηση του ισχύοντος πλαισίου δοκιμών καταστάσεων κρίσης, εάν το προτεινόμενο πλαίσιο προσελκύσει υπερβολική κριτική».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS