Νηρεύς: Στο 92,19% το ποσοστό της Andromeda Seafood

Νηρεύς: Στο 92,19% το ποσοστό της Andromeda Seafood
Στο 92,19% το ποσοστό της Andromeda Seafood
Στο 92,19% διαμορφώνεται το ποσοστό της Andromeda Seafood στη Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες.
Ειδικότερα, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε (στο εξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των από 27.1.2020 γνωστοποιήσεων που έλαβε σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (στο εξής ο "Νόμος") (α) από τον κ. Craig Tashjian, ενεργών ατομικώς, και (β) από την ελεγχόμενη (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) από τον κ. Craig Tashjian εταιρεία Tashjikan Capital LLC, ενεργούσα ατομικώς αλλά και για λογαριασμό των ελεγχόμενων (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) από αυτήν εταιρειών, AMERRA Capital Management GP, LLC, AMERRA Capital Management L.P, Amerra Capital Management, LLC (από κοινού με την Tashjikan Capital LLC, οι "Σχετικές οντότητες") και Andromeda Seafood Sociedada Limitada (η "Andromed Seafood”), κατόπιν της απόκτησης συνολικά 132.146 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας από την Andromeda Seafood  στις 24.01.2020, τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν (i) άμεσα η Andromeda Seafood και (ii) έμμεσα ο κ. Craig Tashjian και οι Σχετικές Οντότητες μεταβλήθηκαν από 89,16% που ήταν στις 18.12.2019 σε περίπου 92,19% στις 24.01.2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS