Τιτάν: Διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη - Με 5,82% στην CPI

Τιτάν: Διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη - Με 5,82% στην CPI
Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. κατέχει 4.798.449 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,82% των δικαιωμάτων ψήφου της TCI
Tη διάθεση ιδίων μετοχών σε 4 στελέχη του ομίλου, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, ανακοίνωσε η Τιτάν.
Ειδικότερα, η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξέλλες, ATHEX και Euronext Παρίσι, TITC) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 8:6 του Βασιλικού Διατάγματος της 30ής Απριλίου 2019 περί εφαρμογής του Βελγικού Κώδικα περί Εταιρειών και Ενώσεων, τη διάθεση από τη θυγατρική της εταιρεία, Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ («ΤΙΤΑΝ Α.Ε.»), 5.691 μετοχών της Titan Cement International SA («TCI»), λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τέσσερα (4) στελέχη του Ομίλου.
Οι ανωτέρω μετοχές πωλήθηκαν στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2020,μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, έναντι €10 ανά μετοχή και συνολικού ποσού € 56.910.
Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. κατέχει 4.798.449 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,82% των δικαιωμάτων ψήφου της TCI.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS