ΟΠΑΠ: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών

ΟΠΑΠ: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών
Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με απορρόφηση της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. από τη μητρική
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 30η Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της υπ' αριθμ. Πρωτ. 135932/30.12.2019 Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ω1ΔΒ46ΜΤΛΡ-ΛΘ6).
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίωνση, η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με απορρόφηση της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 30 έως 38 του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν.4172/2013, είχε δε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της ΟΠΑΠΟΠΑΠ 0,00% Υπηρεσιών Α.Ε. από το μητρώο των εταιρειών και την παύση της νομικής της ύπαρξης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS