Αλλάζουν τα κριτήρια fit and proper των τραπεζιτών - Ποιους αφορά, τι αναφέρει η ΕΒΑ

Αλλάζουν τα κριτήρια fit and proper των τραπεζιτών - Ποιους αφορά, τι αναφέρει η ΕΒΑ
Σε διαβούλευση τα κριτήρια από την Ευρωπκή Αρχή Τραπεζών
Αναμορφώνει τις απαιτήσεις της η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε ότι αφορά τα στελέχη των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων με θέσεις ευθύνης υψηλού κινδύνου που σημαίνει πως θα αλλάξουν τα δεδομένα για το Fit and Proper μιας σειράς στελεχών αυτούς που ονομάζουν οι τράπεζες risk takers ή αλλιώς τους αναλαμβάνοντες το ρίσκο.
Προκειμένου να οριστούν αυτά τα στελέχη τίθενται κριτήρια ποιοτικά αλλά και ποσοτικά.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) σχετικά με τα κριτήρια για τον προσδιορισμό όλων των κατηγοριών προσωπικού, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες επηρεάζουν σημαντικά το προφίλ κινδύνου της τράπεζας.
Ως τέτοια νοούνται υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη και στελέχη σε καίριες θέσεις σε ότι αφορά τις αποφάσεις των τραπεζών.
Τα πρότυπα αυτά και η εναρμόνιση των κριτηρίων που τα ακολουθεί τελικώς θα προσδιορίσει το συγκεκριμένο προσωπικό ώστε να υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση στην ΕΕ. Η διαβούλευση ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 19 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
Οσοι λοιπόν θεωρείται πως αναλμβάνουν υψηλούς κινδύνους θα προσδιορίζονται με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στην αναθεωρημένη οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις  αλλά και στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα RTS δηλαδή.
Εκείνοι λοιπόν που επηρεάζουν με έντονο τρόπο το προφίλ κινδύνου ενός πιστωτικού ιδρύματος όταν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια, ποιοτικά ή ποσοτικά κριτήρια του σχεδίου RTS ή  της σχετικής κοινοτικής οδηγίας τότε αυτοί θα ταυτοποιούνται και επομένως θα ζητούνται από εκείνους μεγαλύτερες μέριμνες ώστε να απολαμβάνουν του Fit and Proper που τους δίδει η κεντρική τράπεζα της χώρας τους.
Τα αναθεωρημένα ποιοτικά κριτήρια προσδιορίζουν το προσωπικό με διευθυντικές ευθύνες και τις εξουσίες λήψης αποφάσεων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των ιδρυμάτων.
Παρά τις περισσότερες μέριμνες που θα αναζητώνται , αξίζει να σημειωθεί πως σε ότι αφορά τα ποσοτικά κριτήρια μεταβάλλονται επί το ελαστικότερον. Δηλαδή ως risk takers θεωρούντο όλοι όσοι έπαιρναν απολαβές τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Ωστόσο το σχέδιο RTS προβλέπει πλέον πως η βάση αυτή αναδιαμορφώνεται στα 750.000 ευρώ  και αφορά τα άτομα που συμπεριλαμβάνονται  στο 0,3% του προσωπικού με την υψηλότερη αμοιβή, με βάση το μαχητό τεκμήριο ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες του προσωπικού αυτού θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην προφίλ κινδύνου των ιδρυμάτων.
Προκειμένου κάποιος να που λαμβάνει τις παραπάνω απολαβές να εξαιρεθεί από τα άτομα τα οποία επηρεάζουν τον κίνδυνο της τράπεζας ως εκ της φύσεως των εργασιών τους τότε θα πρέπει στις αρμόδιες αρχές να συντάσσεται έκθεση η οποία θα τεκμηριώνει τη μη συσχέτιση του συγκεκριμένου προσωπικού με τον κίνδυνο.
Επιπλέον εξαιρέσεις ύψους 1 000 000 ευρώ ή  πιο υψηλού εισοδήματος μπορούν να εγκριθούν μόνο σε εξαιρετικά αιτιολογημένες περιπτώσεις  από την Ευρωπαϊκή Αρχή

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS