Νέα διαβούλευση για τα κεφάλαια των τραπεζών - Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Νέα διαβούλευση για τα κεφάλαια των τραπεζών - Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
Το θέμα εξελίσσεται ως ένα από τα σημαντικότερα για τις ελληνικές τράπεζες
Νέα διαβούλευση ξεκίνησαν οι αρχές για τα ελάχιστα κεφάλαια των τραπεζών και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις αλλά και τη συνολική απαίτηση απορρόφησης ζημιών με βάση τον τρίτο πυλώνα της Βασιλείας.
Το θέμα εξελίσσεται ως ένα από τα σημαντικότερα για τις ελληνικές τράπεζες καθώς η εξυγίανση των ισολογισμών τους αγγίζει και τις δύο παραπάνω κεφαλαιακές πτυχές.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ΕΒΑ δημόσια διαβούλευση επί του προσχεδίου για την εφαρμογής τεχνικών standars σχετικά με τη γνωστοποίηση και την αναφορά της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και τις  επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) αλλά και της συνολικής απαίτησης που υπάρχει για την απορρόφηση ζημιών από την οποιαδήποτε τράπεζα (TLAC).
Τούτη  είναι η πρώτη φορά που η Αρχή εισάγει εναρμονισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και γνωστοποίησης για το MREL και το TLAC. 
Aυτό το σχέδιο ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και σε ότι  αφορά τις γνωστοποιήσεις  και ευθυγραμμίζεται με  τα πρότυπα του πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας.
Η ιδιαίτερη σημασία που έχει αυτή η διαβούλευση για τη χώρα μας εστιάζει στο πως θα υπολογίζονται κάποιοι παράμετροι στις κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως για παράδειγμα ο αναβαλλόμενος φόρος ο οποίος στην παρούσα φάση της εκκαθάρισης των ισολογισμών με τον Ηρακλή, ξεπερνιέται μέσω της σύστασης νέων εταιριών.
Ετσι οι τιτλοποιήσεις δεν θα πειράξουν τα αποτελέσματα των τραπεζών ώστε αυτές να συνεχίσουν να παράγουν κέρδη και όχι ζημιές.
Κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως το κράτος θα έπρεπε να τιτλοποιήσει αυτό τις ζημιές και να πάρει μετοχές τραπεζών.
Με την ενσωμάτωση των γνωστοποιήσεων και των εκθέσεων, η ΕΒΑ επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των θεσμικών οργάνων και να διευκολύνει τη χρήση πληροφοριών από τις Αρχές και τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Η διαβούλευση πραγματοποιείται έως τις 22 Φεβρουαρίου 2020.
 Εκτός από το σχέδιο ITS (τεχνικά standards), το έγγραφο διαβούλευσης περιλαμβάνει δύο προτεινόμενα πρότυπα υποβολής εκθέσεων που καλύπτουν την πρόβλεψη των θέσεων MREL και TLAC και των δομών χρηματοδότησης, καθώς και τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και υποβολής εκθέσεων για την χαρτογράφηση αρχείων.
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας από τα θεσμικά όργανα κατά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης και υποβολής αναφορών, για τη διευκόλυνση της χρήσης πληροφοριών από τις αρχές και τους συμμετέχοντες στην αγορά και για  την προώθηση της πειθαρχίας της αγοράς.
Για το σκοπό αυτό:

- Η γνωστοποίηση των ποσοτικών πληροφοριών ενσωματώνεται στα δεδομένα εποπτικών εκθέσεων
- Οι απαντήσεις στις διαβουλεύσεις μπορούν να σταλούν στην EBA κάνοντας κλικ στο κουμπί "στείλτε τα σχόλιά σας" στη σελίδα διαβουλεύσεων.

Όλες οι  σχετικές προτάσεις  που θα παραληφθούν θα δημοσιευθούν μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης που  λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS