ΕΛΠΕ: Βελτίωση κερδών στα 90 εκατ. ευρώ και EBITDA 201 εκατ. ευρώ στο γ' 3μηνο 2019

ΕΛΠΕ: Βελτίωση κερδών στα 90 εκατ. ευρώ και EBITDA 201 εκατ. ευρώ στο γ' 3μηνο 2019
Εντυπωσιακή βελτίωση παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα των ΕΛΠΕ κατά το γ’ τρίμηνο του 2019
Εντυπωσιακή βελτίωση παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα των ΕΛΠΕ κατά το γ’ τρίμηνο του 2019, καθώς τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 201 εκατ. ευρώ έναντι 130 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο και 149 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2019.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 90 εκατ. ευρώ έναντι 33 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2019 και 62 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2019.
Ο Όμιλος ανακοίνωσε την διανομή προμερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή που θα γίνει τον Ιανουάριο του 2020.
Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σημαντική αύξηση της παραγωγής παρά το γεγονός το διυλιστήριο της Ελευσίνας βρισκόταν σε shut down, αλλά και στην ελαφρά βελτίωση των διεθνών περιθωρίων κέρδους, τα οποία εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να έχουν ανοδική πορεία με θετικές επιπτώσεις και στο δ’ τρίμηνο του έτους για τον Όμιλο.

Αναλυτικά τα ΕΛΠΕ ανακοίνωσαν:

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου και Εννεαμήνου 2019, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανέρχονται στα €201 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ενώ τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €90 εκατ.
Η αύξηση της συνολικής παραγωγής στους 4.3 εκ τόνους, καθώς και η καλή λειτουργία των μονάδων, παρά τα επικείμενα προγραμματισμένα σταματήματα για συντήρηση (end of run performance) και τις δοκιμές για τα νέα καύσιμα ναυτιλίας, οδήγησαν τις πωλήσεις πάνω από τα 4 εκ. τόνους.
Αντίστοιχα, οι βελτιωμένες επιδόσεις των εταιριών λιανικής εμπορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνέβαλλαν στη διατήρηση υψηλών αποτελεσμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, αλλά και τις ευνοϊκές προοπτικές που διαγράφονται για τον Όμιλο, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, που θα πραγματοποιηθεί εντός Ιανουαρίου 2020.
Θετική συνεισφορά στις καλές επιδόσεις είχε η βελτίωση του περιβάλλοντος διύλισης, παρά το γεγονός ότι τα διεθνή περιθώρια διύλισης εξακολουθούν να υπολείπονται των ιστορικά υψηλών επιπέδων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και η αποκατάσταση των προβλημάτων στις υποδομές εφοδιασμού αργού πετρελαίου στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά και η ενισχυμένη ισοτιμία του δολαρίου.
Όσον αφορά τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΠ Αποτελέσματα, αυτά επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις μεταβολές των διεθνών τιμών αργού οι οποίες στο Γ’ Τρίμηνο 2019 υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2 ετών, επηρεάζοντας τον κύκλο εργασιών που διαμορφώθηκε στα €2,3 δισ. (-12%).
Αντίστοιχα, αρνητική ήταν η επίδραση και στα καθαρά κέρδη του τριμήνου, καθώς η αποτίμηση αποθεμάτων οδήγησε σε υποτίμηση ύψους €43 εκατ., σε αντίθεση με τα κέρδη από αποθέματα €52 εκ., που είχαν καταγραφεί κατά το Γ’ τρίμηνο του 2018, λόγω της τότε αύξησης των τιμών.
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα το 2019 ενσωματώνουν, όπως προβλέπεται από την 1/1/2019, τις επιπτώσεις του νέου προτύπου ΔΠΧA 16 που αφορά στις μισθώσεις πρατηρίων κυρίως, αλλά και λοιπών παγίων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του Ομίλου.
Η βελτίωση στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου συνεχίζεται σταθερά, με το κόστος δανεισμού να παρουσιάζει νέα μείωση κατά 25% στο Γ’ Τρίμηνο, στα €27 εκατ., κυρίως σαν αποτέλεσμα της αποπληρωμής τον Ιούλιο του ομολόγου έκδοσης 2014, ύψους €325 εκατ.
Επιπλέον, εντός του Γ’ Τριμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην επιτυχή έκδοση νέου ευρωομολόγου ύψους €500 εκατ. με τοκομερίδιο 2%, με παράλληλη μερική αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολογιών λήξης 2021.
Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε επιπλέον μείωση του χρηματοοικονομικό κόστους κατά περίπου €15 εκατ. σε ετήσια βάση, σημειώνοντας συνολική μείωση άνω του 50% την τελευταία τριετία, με την ανάλογη ουσιαστική θετική επίπτωση στο προφίλ ελεύθερων ταμειακών ροών του Ομίλου και τη δυνατότητα διανομής μερισμάτων.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Τα βελτιωμένα αποτελέσματα του τριμήνου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς αποτελούν τη καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριών τριμήνων, μετά και από τη ουσιαστική βελτίωση του περιβάλλοντος.
Δραστηριοποιούμαστε σε ένα κλάδο με έντονη κυκλικότητα χωρίς δυνατότητα επιρροής των διεθνών εξελίξεων.
Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να εστιάζουμε στα σημεία που μπορούμε να επηρεάσουμε μέσα από τις στρατηγικές μας επιλογές, τη σωστή διαχείριση και λειτουργία των επιχειρηματικών μας μονάδων, αλλά και τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα.
Παρόλο που το 2019 ο Όμιλος αντιμετώπισε το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον διύλισης των τελευταίων ετών, τα αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική του θέση είναι ιδιαίτερα ισχυρά.
Αντίθετα, θετική εικόνα παρουσιάζει η εγχώρια αγορά καυσίμων, σημειώνοντας αύξηση κατά 3%.
Θεωρούμε, ότι οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα, με την εισαγωγή και των νέων καυσίμων ναυτιλίας, θα είναι θετικές, όπως άλλωστε καταδεικνύει και η δυναμική πορεία της Εταιρίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση ομολόγου στο Γ’ τρίμηνο, επιβεβαιώνει εκ νέου την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Θα ήθελα, για ακόμη μια φορά, να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους που συνδράμουν αποφασιστικά με τη προσπάθεια τους στην πορεία αυτή.»

Ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον διύλισης με ενδυνάμωση του δολαρίου

Οι μακροοικονομικές εξελίξεις, κυρίως αναφορικά τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, οδήγησαν σε υποχώρηση των διεθνών τιμών αργού, με τις τιμές του Brent να κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα $62/bbl, χαμηλότερες τόσο σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2018 ($69/bbl), όσο και με το Γ’ Τρίμηνο 2018 ($76/bbl).
Το δολάριο συνέχισε να ενισχύεται για ένα ακόμα τρίμηνο, με την μέση ισοτιμία για το Γ’ Τρίμηνο να διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας διετίας, στο 1.11 έναντι του ευρώ, επηρεασμένο κυρίως από τη νομισματική πολιτική που ακολουθείται από τις κεντρικές τράπεζες.
Σημαντική εξέλιξη σε ότι αφορά τα περιθώρια προϊόντων είναι η υποχώρηση του περιθωρίου μαζούτ (Fuel Oil), σε σχέση με τα υπόλοιπα που σημείωσαν ουσιαστική άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και οδήγησαν σε ανάκαμψη των διεθνών περιθωρίων διύλισης συγκριτικά με το Α’ Εξάμηνο. Η τάση αυτή και ιδιαίτερα για το ντίζελ, φαίνεται να ενισχύεται στο Δ’ Τρίμηνο ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονισμού ναυτιλιακών καυσίμων και επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Ομίλου για ελαχιστοποίηση παραγωγής μαζούτ και αύξηση παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας, τόσο αναφορικά με την επένδυση στο Διυλιστήριο Ελευσίνας, αλλά και το νέο μοντέλο λειτουργίας του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου που θα ακολουθηθεί για το 2020 και τα νέα καύσιμα ναυτιλίας.
Η διαμόρφωση της τιμής του Ρωσικού αργού στη Μεσόγειο σε επίπεδα αντίστοιχα των αργών τύπου Brent, με σημαντική ωστόσο μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια του Τριμήνου, οδήγησε τα διυλιστήρια να λειτουργούν με μειωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης, σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, τα περιθώρια για διυλιστήρια τύπου FCC κυμάνθηκαν στα $4,9/bbl, έναντι $5,7/bbl πέρυσι και τα περιθώρια Hydrocracking στα $4,8/bbl (Γ’ Τρίμηνο 2018: $5,6/bbl).

Αύξηση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Η συνολική ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων παρουσίασε αύξηση κατά 3%, στα 1,6 εκατ. τόνους στο Γ΄ Τρίμηνο 2019, με αντίστοιχη άνοδο να καταγράφεται και στα επίγεια καύσιμα κίνησης, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριμήνων. Σημαντική αύξηση 14% σημείωσε η αδασμολόγητη αγορά, κυρίως λόγω ναυτιλιακών καυσίμων (+22%).

Ισχυρός ισολογισμός, βελτίωση κεφαλαιακής δομής, μείωση χρηματοοικονομικού κόστους

Η νέα διεθνής ομολογιακή έκδοση ύψους €500 εκατ., με το χαμηλότερο κόστος που έχει δανειστεί ο Όμιλος για πάνω από 10 χρόνια, σε συνδυασμό με τη μερική αναχρηματοδότηση των ομολόγων λήξης 2021 μέσω δημόσιας προσφοράς και την αποπληρωμή των διεθνών ομολογιών ύψους €325 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο, αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση άνω των €30 εκατ. στο χρηματοοικονομικό κόστος.
Επιπλέον, η νέα έκδοση έχει βελτιωμένους εμπορικούς όρους συγκριτικά με τις προηγούμενες, προσφέροντας σημαντική ευελιξία, ενώ επεκτείνει και το προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.
Ο Καθαρός Δανεισμός στο Γ’ Τρίμηνο 2019 διαμορφώθηκε στα €1,5 δισ., δραστικά μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, με το Συντελεστή Μόχλευσης να κυμαίνεται στο 39%.

Σημαντικές εξελίξεις

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου σχεδιάζει τη μετάβασή του στο νέο μοντέλο λειτουργίας εντός του Νοεμβρίου, εν όψει εφαρμογής της νέας οδηγίας MARPOL για τις προδιαγραφές καυσίμων ναυτιλίας, ώστε να ανταποκριθεί ουσιαστικά και με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τις αγοράς. Ήδη, έχει διασφαλιστεί σημαντικό μέρος των αναγκών σε πρώτες ύλες για τη λειτουργία του επόμενου χρονικού διαστήματος, ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα ο σχεδιασμός.
Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου στο Διυλιστήριο Ελευσίνας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, με ασφάλεια και εντός χρονοδιαγράμματος, προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας για εκτεταμένες εργασίες συντήρησης (full turnaround) σε όλες τις μονάδες του. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και το διυλιστήριο θα επαναλειτουργήσει στις επόμενες ημέρες.
Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής, το Ελληνικό Κοινοβούλιο προχώρησε σε κύρωση των Συμβάσεων Μίσθωσης για τις θαλάσσιες περιοχές ‘Δυτικά Κρήτης’ και ‘Νοτιοδυτικά Κρήτης’ (Total 40% - Operator, ExxonMobil 40%, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 20%), ‘Ιόνιο’ (REPSOL 50% - operator, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 50%) και ‘Κυπαρισσιακός Κόλπος’ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 100%), με έναρξη ισχύος των Συμβάσεων την 10 Οκτωβρίου 2019, ενώ συνεχίζονται οι προγραμματισμένες περιβαλλοντικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες στις υπόλοιπες παραχωρήσεις στη Δ. Ελλάδα.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2019 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

Διύλιση, εφοδιασμός & εμπορία

­-Το Γ’ Τρίμηνο 2019, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €129 εκατ. (-25%).
­-Η παραγωγή ανήλθε στα 3,8 εκατ. τόνους (-5%) και οι πωλήσεις στα 4 εκατ. τόνους (-1%).
­-Το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ ανήλθε στα 10,1 δολ. ανά βαρέλι, ανακάμπτοντας σημαντικά σε σχέση με το Α’ εξάμηνο.
­-Κατά το Γ’ Τρίμηνο διευρύνθηκε περισσότερο το μείγμα αργών, στο πλαίσιο διενέργειας δοκιμαστικής λειτουργίας για τις νέες προδιαγραφές ΙΜΟ.

Πετροχημικά

­Η μείωση όγκων πωλήσεων πολυπροπυλενίου (-5%), καθώς και η επίπτωση της πορείας των διεθνών τιμών στην αποτίμηση αποθεμάτων, οδήγησαν τα Συγκρίσιμα EBITDA στα €20 εκατ. (-20%).

Εμπορία

­-Τα EBITDA της Εμπορίας ανήλθαν σε €51 εκατ., με το Εννεάμηνο να διαμορφώνεται στα €111 εκατ.. Εξαιρουμένης της επίπτωσης εφαρμογής ΔΠΧΑ 16, το Συγκρίσιμο EBITDA Γ’ Τριμήνου διαμορφώθηκε στα €46 εκατ. (+9%), με το Εννεάμηνο στα €86 εκατ. (+7%).
­-Στην Εγχώρια Εμπορία η βελτίωση επιδόσεων στον κλάδο Λιανικής και Αεροπορικών καυσίμων οδήγησε τα Συγκρίσιμο EBITDA Γ’ Τριμήνου στα €27 εκατ. (+5%).
­-Βελτίωση κερδοφορίας κατεγράφη στις περισσότερες αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, με αποτέλεσμα το Συγκρίσιμο EBITDA Γ’ Τριμήνου να παρουσιάσει άνοδο στα €19 εκατ. (+16%).

Συμμετοχές

­-Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το Εννεάμηνο, ανήλθε στα €17 εκατ.
­-Το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα €8 εκατ. (+79%), λόγω αυξημένης παραγωγής και στα δύο εργοστάσια.

Image

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS