«Γη και ύδωρ» από την Τεχνική Ολυμπιακή στη Fortress για το δάνειο των 45 εκατ. ευρώ

«Γη και ύδωρ» από την Τεχνική Ολυμπιακή στη Fortress για το δάνειο των 45 εκατ. ευρώ
Σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αξία έχουν δοθεί για εξασφαλίσεις στο επενδυτικό fund, το οποίο χορήγησε το δάνειο
«Γη και ύδωρ» στην κυριολεξία πρόσφερε η Τεχνική Ολυμπιακή στη Fortress προκειμένου να λάβει το επίμαχο δάνειο των 46 εκατ. ευρώ, για το οποίο δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για το ύψος του επιτοκίου.
Στην αγορά πάντως έχουν ακουστεί πληροφορίες για επιτόκιο άνω του 10%.
Ωστόσο, με αυτήν την εξέλιξη ο όμιλος προχωρά τη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς μετά την εκταμίευση έχει απαλλαγεί από ένα σημαντικό βάρος.
Σύμφωνα με την εταιρεία η διαδικασία χρηματοδότησης ολοκληρώθηκε μετά το πρώτο εξάμηνο.  
Πιο αναλυτικά, η θυγατρική εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ από κοινού με την μητρική εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  για την αξιοποίηση της περιουσίας της ιδίας και των υπολοίπων θυγατρικών του ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής, έχει καταρτίσει με τις εταιρείες Cushman & Wakefield s.r.o. και Profin Management Limited τις από 21 Ιανουαρίου 2019 συμβάσεις με αντικείμενο την υπόδειξη επενδυτών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν στοιχεία του ενεργητικού της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ή την εταιρεία.
Η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και στους ενδιαφερόμενους παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες.
Οι επενδυτικές ευκαιρίες που θα αναδειχτούν από τη διαδικασία αυτή δεν είναι δεσμευτικές, ενώ παράλληλα εξετάζονται από τη Διοίκηση και εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης της περιουσίας του Ομίλου, τα οποία διαφοροποιούνται από την ολική ή μερική εκποίηση αυτών.
Με δεδομένο ότι το σύνολο των εναλλακτικών σχεδίων που εξετάζονται για την αξιοποίηση του συγκροτήματος στοχεύει καθαρά στον κλάδο του τουρισμού, η Διοίκηση έχει δρομολογήσει ενέργειες για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου από την εταιρεία Πόρτο Καρράς, με σκοπό να είναι πλέον και η εταιρεία ως σύνολο μετά την απόσχιση, άμεσα διαθέσιμη για πώληση εφόσον απαιτηθεί.
Τέλος, ο Όμιλος εξασφάλισε την απαραίτητη αναχρηματοδότηση των δανειακών του υποχρεώσεων, για διάστημα 18 ως 30 μηνών με αποτέλεσμα να είναι πλέον σε θέση να επιλέξει την καλύτερη εναλλακτική χωρίς την πίεση του χρόνου.
Η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 45 εκατ. ευρώ ,από την εταιρεία Πόρτο Καρράς, το οποίο και αναλήφθηκε από το διεθνή χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό οίκο FORTRESS CREDIT CORPORATION σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
Ονομαστικό ποσό δανείου ύψους 45 εκατ. ευρώ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για: Αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους έως 22,5 εκατ. ευρώ και αποπληρωμή συγκεκριμένων υφιστάμενων υποχρεώσεων και κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης έως 22,5 εκατ. ευρώ.
Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις από την Πόρτο Καρράς προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων είναι οι παρακάτω:
Εγγραφή Α’ προσημείωσης επί των: Ξενοδοχείο Σιθωνία, Ξενοδοχείο Μελίτων, Πόρτο Καρράς μαρίνα, Πόρτο Καρράς γήπεδο Γκολφ, Πόρτο Καρράς Βίλλα Γαλήνη και Λοιπά πάγια
Εγγραφή Β’ προσημείωσης επί των: “Marina Village & Yacht Club”
Η τελική σύμβαση υπογράφηκε στις 26 Ιουλίου 2019.
Η αποπληρωμή του δανείου θα πραγματοποιηθεί εντός 18 μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης με δικαίωμα δύο εξαμηνιαίων παρατάσεων.
Επιπρόσθετα:
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ παρείχε ως εξασφάλιση των ομολογιούχων: Ενέχυρο επί των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., μέσω της Κυπριακής θυγατρικής της «T.O. INTERNATIONAL HOLDING Ltd» η οποία και τις κατέχει και εταιρική εγγύηση.
Οι λοιπές θυγατρικές της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ , «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ», «ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ», «ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» , καθώς και η συνδεδεμένη με τον Όμιλο της Τεχνικής Ολυμπιακής εταιρεία «ΒΙΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» παρείχαν επίσης εταιρική εγγύηση.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η αξία
Η εταιρεία έχοντας καταφέρει να συρρικνώσει τα μεγέθη των λειτουργικών της δαπανών προσπαθεί για την επίτευξη αύξησης των πωλήσεων στα πλαίσια μιας ευρύτερης ανάκαμψης που αναμένεται στην Ελληνική Οικονομία. Κατά τη διάρκεια και αυτού του έτους, όπως και στα προηγούμενα, συνεχίζει να εφαρμόζει σύστημα προσφορών καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, για μεγαλύτερη προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού προσδοκώντας αύξηση του κύκλου εργασιών της και επιστροφή σε κερδοφορία.
Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση εξαμήνου το σύνολο της τρέχουσας αξίας επένδυσης των θυγατρικών ανέρχεται στα 272,2 εκατ. ευρώ (229,7 κόστος επένδυσης συν 42,4 εκατ. ευρώ αποτίμηση).
Αναλυτικά μεταξύ άλλων η αξία της Κτήμα Πόρτο Καρράς είναι 16,8 εκατ. ευρώ, του Πόρτο Καρράς 173,3 εκατ. ευρώ, του Πόρτο Καρράς Γκολφ 10,7 εκατ. ευρώ και του Πόρτο Καρράς Μαρίνα 7,4 εκατ. ευρώ.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις του Ομίλου ποσού 19,981 εκατ. ευρώ αφορούν κυρίως αναγνώριση απαίτησης από το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίες αφορούν δικαστικές αποφάσεις.
Σημειώνεται ότι οι δικαστικές διεκδικήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου είναι πάντοτε έντοκες όμως τα εμφανιζόμενα ποσά στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου αφορούν τα διεκδικούμενα ποσά κεφαλαίου.
Οι Λοιπές Απαιτήσεις του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση ποσού 5,986 εκατ. ευρώ ανερχόμενες στα 20,115 εκατ. ευρώ την 30/06/2019.
Οι απαιτήσεις αυτές εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν εντός των επόμενων 12 μηνών.
Βάσει των απαιτήσεων και κυρίως από το ελληνικό δημόσιο, προκύπτει πως αν είχαν καταβληθεί, ο όμιλος να μην είχε ανάγκη για δάνειο ύψους 45 εκατ. ευρώ αλλά για σημαντικά μικρότερο.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS